مقایسه اثربخشی درمان راه حل مدار کوتاه مدت و طرحواره درمانی بر سبک‌های هویت و اضطراب اجتماعی نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان راه حل مدار کوتاه مدت و طرحواره درمانی بر سبک‌های هویت و اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل و از نظر نوع داده کمی بود. جامعهآماری شامل دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه استان البرز در سال تحصیلی 1398-1399 بودند، که تعداد 60 نفر به عنوان نمونه‌آماری به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب و در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (20 نفر برای هر گروه) جایگزین شدند. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد اضطراب اجتماعی (کانور و همکاران، ۲۰۰۰) و سبک هویت (برزونسکی، 1992) استفاده شد. پس از اتمام هشت جلسه راه حل مدار گروهی و هشت جلسه طرحواره درمانی گروهی در گروههای آزمایشی، مجدداً پرسشنامههای مذکور بلافاصله و پس از سه ماه به ترتیب به عنوان پس‌آزمون و پیگیری در گروهها تکمیل شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر از طریق نرم‌افزار SPSS-V21 انجام پذیرفت. یافتهها: نشان داد بین اثربخشی درمان راه حل مدار کوتاه مدت و طرحواره درمانی بر سبک‌های هویت نوجوانان در طول زمان تفاوت وجود داشت و این درمان‌ها در طول زمان پایدار بود؛ همچنین بین اثربخشی درمان راه حل مدار کوتاه مدت و طرحواره درمانی بر اضطراب اجتماعی نوجوانان در طول زمان تفاوت وجود دارد و درمان راه حل مدار کوتاه مدت در متغیر اضطراب اجتماعی بیشتر از طرحواره درمانی اثربخش بود. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که درمان مذکور می‌تواند در کاهش نگرانی از تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان به عنوان مداخلات روانشناسی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effectiveness of Solution-Focused Brief Therapy and Schema Therapy on Identity Styles and Social Anxiety in Adolescents

نویسندگان [English]

  • Neda Piryaei 1
  • mohsen mansoobifar 2
  • Robabeh Ataeifar 2
  • Maryam Bahrami Hidaji 2
  • Javid Peymani 2
1 PhD student in Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Aim: This research was conducted with the aim of comparing the effectiveness of Solution-Focused Brief Therapy and schema therapy on identity styles and social anxiety in students. Method: The current research was in terms of practical purpose, in terms of the nature of the semi-experimental research with a pre-test-post-test design with two experimental groups and a control group, and in terms of the type of data, it was quantitative. The statistical population included second grade high school students in Alborz province in the academic year 2018-2019, 60 of whom were selected as a statistical sample by staged cluster sampling and divided into two experimental groups and one control group (20 people for each group) were replaced. In order to collect data, standard questionnaires of social anxiety (Kanor et al., 2000) and identity style (Brzezunsky, 1992) were used. After completing eight sessions Solution-Focused Brief Therapy and eight group schema therapy sessions in the experimental groups, the mentioned questionnaires were completed again immediately and after three months respectively as a post-test and follow-up in the groups. The data was analyzed using variance analysis with repeated measurements through SPSS-V21 software. Results: Data analysis was done in descriptive and inferential statistics (analysis of covariance, analysis of variance with repeated measures and dependent t) through Spss-V21 software. The findings showed that there was a difference between the effectiveness of Solution-Focused Brief Therapy and schema therapy on students' identity styles over time, and these treatments were stable over time. Also, there is a difference between the effectiveness of Solution-Focused Brief Therapy and schema therapy on students' social anxiety over time, and Solution-Focused Brief Therapy was more effective than schema therapy in social anxiety variable. Conclusion: According to the results, the above-mentioned therapy can be used as a psychological intervention to reduce students' body image concerns and social anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • identity styles
  • social anxiety
  • Solution-Focused Brief Therapy
  • schema therapy
آرامون، احمد.، و ابراهیم قوام، صغری. (1397). رابطه تفکر انتقادی با سبک های هویت (اطلاعاتی، هنجاری و اجتنابی) در دانش آموزان شهر نظرآباد در مقطع دبیرستان. نشریه رویش روانشناسی، 11 (28): 138-119.
پارسافر، عبدالحمید.، اصغرنژاد فرید، علی اصغر.، درتاج، فریبرز.، و زارع بهرام آبادی، مهدی. ( 1399). بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر اضطراب اجتماعی و اهمال­کاری تحصیلی دانشجویان. فصلنامه سبک زندگی با محوریت سلامت، 4 (4): 253-262.
جوادیان، رضا و ثابت اقلیدی، احمد. (1401). اثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر اضطراب و مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر. مجله روانشناسی، 1 (4): 19-4.
شریعت، مهسا.، و طباطبایی نژاد، فاطمه سادات. (1401). اثربخشی طرحواره درمانی بر تنظیم هیجان و سازگاری اجتماعی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی. مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تاکستان)، 8 (1): 99-84.
قاسم پور، فاطمه.، عظیمی، مریم.، ثناگو، اکرم.، و مبصری، علی اکبر. (1396). بررسی رابطه بین سبک های هویت و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان ساری. مجله علمی پژوهان، 16 (2): 52-46.
References
AbdelAziz, A. F. A. (2021). The effectiveness of Solution–Focused Brief therapy to improve vocational self-efficacy and reduce career future anxiety among postgraduate students. Journal of Scientific Research in Education22(3), 321-366.‏
Barzegar, E., Boostanipoor, A., Fotoohabady, K., Zohrei, E., & Ebrahimi, S. (2019). The effectiveness of solution-focused brief therapy on reduction social anxiety in children and adolescents with stuttering. Research in Clinical Psychology and Counseling9(1), 69-85.‏
Burns, K. (2013). Changing minds, changing lives. In P. De Jong and I. Berg (Eds), Interviewing for solutions (4thEdition) Belmont, CA: Brooks/Cole
Chiu, K., Clark, D. M., & Leigh, E. (2021). Prospective associations between peer functioning and social anxiety in adolescents: A systematic review and meta-analysis. Journal of affective disorders279, 650-661.‏
Dou, Q., Chang, R., & Xu, H. (2022). Body dissatisfaction and social anxiety among adolescents: A moderated mediation model of feeling of inferiority, family cohesion and friendship quality.‏
Elemo, A. S. (2019). The effects of solution-focused and social skills training groups on social anxiety and coping strategies of ethiopian university students.‏
Erath, S., Flanagan, K., & Bierman, K. (2010). Friendships moderate psychosocial maladjustment in socially anxious early adolescents. Journal of Applied Developmental Psychology, 31, 15-26
Fadhli, T., & Siregar, I. K. (2020). Solution Focused Brief Counseling Teknik Thought Stoping Untuk Mengatasi Kecamasan Diri Terhadap Isu Virus Corona-19. Biblio Couns: Jurnal Kajian Konseling dan Pendidikan3(1), 1-9.‏
Fadhli, T., & Siregar, I. K. (2020). Solution Focused Brief Counseling Teknik Thought Stoping Untuk Mengatasi Kecamasan Diri Terhadap Isu Virus Corona-19. Biblio Couns: Jurnal Kajian Konseling dan Pendidikan3(1), 1-9.‏
Fiana, A. L., Wibowo, M. E., & Sutoyo, A. (2022). The The Effectivenees of Solution Focused Brief Therapy Group Counseling to Reduce Social Anxiety for Vulnerable Children. Jurnal Bimbingan Konseling11(2), 145-151.‏
Field, T. (2020). Social Anxiety in Adolescents: A Narrative Review. Journal of Anxiety Disorders3(2), 127.‏
Jolly, C. (2022). Social Media Use and Social Anxiety among Adolescents. International Journal of Indian Psychȯlogy10(1).‏
Koorankot, J., Rajan, S. K., & Ashraf, Z. A. (2019). Solution-focused versus problem-focused questions: Effects on electrophysiological states and affective experiences. Journal of Systemic Therapies38(2), 64-78.‏
Kurşungöz, K. (2016). Bressoud style identities for regular partitions and overpartitions. Journal of Number Theory168, 45-63.‏
McNeill, C. (2013). The teens challenge: Stammering therapy, learning and adventure. In C.Cheasman, R.Everard & S.Simpson (Eds), Stammering therapy from the inside: New perspectives on working with young people and adults. Guilford, UK: J & R Press Ltd
Mohebi, M. D., Ayubi, E., Azmoodeh, A., & Sargolzaie, N. (2018). The relationship between identity styles and addiction vulnerability: A cross-sectional study among medical students in Zahedan, South Eastern Iran. Psychiatry research268, 184-188.‏
Novella, J. K., Ng, K. M., & Samuolis, J. (2022). A comparison of online and in-person counseling outcomes using solution-focused brief therapy for college students with anxiety. Journal of American College Health70(4), 1161-1168.‏
Pujowati, M., Wibowo, M. E., & Mulawarman, M. (2022). The Effectiveness of Solution-Focused Brief Group Counseling to Increase the Optimism of Students with Academic Stress. Jurnal Bimbingan Konseling11(2), 137-144.‏
Sedmak, M., & Medarić, Z. (2022). Anchoring, feelings of belonging, and the complex identities of migrant teenagers in Slovenia. Studies in Ethnicity and Nationalism22(2), 99-116.‏
Tan, Y. M. (2015). Schema therapy for borderline personality disorder: Patients' and therapists' perceptions (Doctoral dissertation, Murdoch University).‏
Walker, C. R., Froerer, A. S., & Gourlay‐Fernandez, N. (2022). The value of using emotions in solution focused brief therapy. Journal of marital and family therapy48(3), 812-826.‏
Xin, S., Peng, H., & Sheng, L. (2022). Changes of social anxiety in Chinese adolescents during 2002∼ 2020: An increasing trend and its relationship with social change. Children and Youth Services Review142, 106614.‏
Yu, M., Lv, F., Liu, Z., & Gao, D. (2022). How negative automatic thoughts trigger Chinese adolescents’ social anxiety: The mediation effect of meta-worry. Current Psychology, 1-10.‏
Zengin, M., Başoğul, C., & Yayan, E. H. (2021). The effect of online solution‐focused support program on parents with high level of anxiety in the COVID‐19 pandemic: A randomised controlled study. International Journal of Clinical Practice75(12), e14839.‏
Zhang, A. (2022). Solution-focused brief therapy for depression among adolescents and young adults diagnosed with cancer: An open pilot trial. Research on Social Work Practice32(4), 388-401.‏
Zhang, H., Li, R., Veeck, A., & Yu, H. (2022). Peer influence on teenagers’ preference for brand name food products: The mediation effect of peer identity. International Journal of Consumer Studies46(4), 1099-1112.‏