روابط ساختاری شدت درد و خودکارآمدی با ترس از حرکت با میانجی گری پریشانی روان شناختی در زنان مبتلا به آرتریت‌روماتوئید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین شدت درد و خودکارآمدی با ترس از حرکت با میانجی‌گری پریشانی روان‌شناختی در زنان مبتلا به روماتیسم مفصلی انجام شد. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر همبستگی، با تکیه بر مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این مطالعه شامل زنان مبتلا به روماتیسم مفصلی مراجعه‌کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) شهر ساری بودند. 224 نفر از شرکت کنندگان به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و به سوالات مقیاس ترس از حرکت تمپا (کوری و همکاران، 1990)، پرسش‌نامه مختصر شدت درد (کلیلند، 1991)، پرسشنامه خودکارآمدی درد (نیکولاس، 1989) و مقیاس پریشانی روان‌شناختی (لاویباند و لاویباند، 1995) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام شد. یافته‌ها: نشان داد شدت درد بر ترس از حرکت تأثیر مستقیم دارد (01/0>p، 32/0=β)؛ خودکارآمدی درد بر ترس از حرکت تأثیر مستقیم دارد (01/0>p، 42/0=β)؛ پریشانی روان‌شناختی بر ترس از حرکت تأثیر مستقیم دارد (01/0>p، 78/0=β)؛ شدت درد بر ترس از حرکت با میانجی‌گری پریشانی روان‌شناختی تأثیر غیرمستقیم دارد (01/0>p، 532/0=β) و خودکارآمدی درد بر ترس از حرکت با میانجی‌گری پریشانی روان‌شناختی تأثیر غیرمستقیم دارد (01/0>p، 530/0=β). نتیجه‌گیری: مدل ترس از حرکت بر اساس شدت درد و خودکارآمدی با میانجی‌گری پریشانی روان‌شناختی در زنان مبتلا به روماتیسم مفصلی برازش دارد. یافته های این مطالعه گواهی است بر اهمیت مداخلات روان شناختی در کاهش علایم جسمانی در بیماری های مزمن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural relationships of pain intensity and self-efficacy with fear of movement mediated by psychological distress in women with rheumatoid arthritis

نویسندگان [English]

  • Atena Sarmasti Emami 1
  • Javid Peymani 2
  • Tahmors Aghajani 3
1 PhD student Health Psychology, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Quds City Branch, Islamic Azad University, Quds City, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study was conducted with the aim of determining the relationship between pain intensity and self-efficacy with fear of movement with the mediation of psychological distress in women with rheumatoid arthritis. Research method: The current research method was correlation based on the structural equation model. The statistical population of this study included women with rheumatism referred to the rheumatology clinic of Imam Khomeini Hospital (RA) in Sari city. 224 participants were selected as a sample using the available and purposeful sampling method and answered the questions of Tempa fear of movement scale (Corey et al., 1990), brief pain intensity questionnaire (Cleland, 1991), pain self-efficacy questionnaire ( Nicholas, 1989) and Psychological Distress Scale (Laviband & Laviband, 1995). Data analysis was done using the structural equation modeling method. Findings: It showed that pain intensity has a direct effect on fear of movement (p<0.01, β=0.32); Pain self-efficacy has a direct effect on fear of movement (p<0.01, β=0.42); Psychological distress has a direct effect on fear of movement (p<0.01, β=0.78); Pain intensity has an indirect effect on fear of movement with the mediation of psychological distress (β=0.532, p < 0.01) and pain self-efficacy has an indirect effect on fear of movement with the mediation of psychological distress (p < 0.01, 0.530). =β). Conclusion: The model of fear of movement based on pain intensity and self-efficacy with the mediation of psychological distress is suitable in women with rheumatism. The findings of this study prove the importance of psychological interventions in reducing physical symptoms in chronic diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fear of movement
  • joint rheumatism
  • pain intensity
  • self-efficacy
  • psychological distress
اصغری مقدم، محمدعلی.، رحمتی، نرجس.، و شعیری، محمدرضا (1391). نقش واسطه ای خودکارآمدی درد و ترس از حرکت در تبیین رابطه بین درد مزمن و ناتوانی. مطالعات روانشناسی بالینی، 2(6): 168-141.
انصاری مقدم، شیرین.، پورشریفی، حمید.، صیرفی، محمدرضا.، و ولی زاده، مجید (1398). نقش میانجی‌گر پیروی از درمان در رابطه بین خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن، پریشانی روان‌شناختی با کاهش وزن افراد چاق جراحی‌شده به روش اسلیو گاستروکتومی. تحقیقات علوم رفتاری، 17(۲): 335-324.
برزگری سلطان احمدی، مهدیه.، اخلاقی،‌ معصومه.، زاهدی، سیدمحمد.، محمودی، مهدی.، و جمشیدی، احمدرضا (1399). نقش خودکارآمدی، فاجعه سازی درد و ترس از حرکت در میزان سازگاری با درد مزمن بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید. بیهوشی و درد، 11(۴): 93-80.
بهرامی­راد، مینو.، و رافضی، زهره (1397). پیش­بین پذیرش درد، براساس استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله­­ای در افراد مبتلا به بیماری آرتریت روماتوئید. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت، 7(4): 166-151.
جعفری، حسن.، ابراهیمی، اسماعیل.، صلواتی، مهیار.، کمالی، محمد.، و فتی، لادن (1389). ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس ترس از حرکت تمپا در بیماران ایرانی مبتلا به کمردرد. مجله توانبخشی، 11(1): 22-15.
خطیبی اسفنجانی، علی.، دهقانی، محسن.، و علیزاده، خلیل (1387). نقش ترس از حرکت در مزمن شدن درد افراد مبتلا به دردهای عضلانی- اسکلتی. تحقیقات علوم رفتاری، 6(12): 78-69.
رحمتی، نرجس.، اصغری مقدم، محمد علی.، شعیری، محمد رضا.، پاک نژاد، محسن.، رحمتی، زهرا.، قسامی، مریم.، و همکاران.. (1393). ویژگی‌های روان سنجی مقیاس ترس از حرکت تمپا (Tampa) در بیماران ایرانی مبتلا به درد مزمن. پایش، 13(2): 210-197.
کمار، راحله.، دهقانی، محسن.، علیرضاکیامنش، محسن.، اسماعیلیان، نسرین.، و میرمحمدی، فاطمه (1394). نقش پیش بینی کننده ناتوانی ناشی از درد و ترس از حرکت در کارکرد خانواده بیماران مبتلا به درد مزمن اسکلتی عضلانی. اندیشه و رفتار روان شناسی بالینی، 10 (35): 66-57.
 کومار، وینی.، عباس، ابول.، و استر، جان سی. (2017). آسیب‌شناسی پایه عمومی رابینز. ترجمه علیرضا عبدالهی، مریم ستوده انواری، مریم لطفی، هیوا صفار، الهام میرزائیان، زهره نوذریان، مریم سلیمانی شکوه، حوا مرزبان، مهسا نیکو، فاطمه جعفری و مهسا جلیل پور (1397). تهران: آرتین طب
لطیفیان، روح اله.، تاجری، بیوک.، شاه نظری، مهدی.، مسچی، فرحناز.، و باصری، احمد (1398). نقش میانجیگر وجدان در خودکارامدی، تاب آوری و مدیریت درد با ادراک درد در افراد دچار درد مزمن. روانشناسی کاربردی، 4(52): 575-549.
مقیمی، نسرین.، مرادی، قباد.، امیری، شیلان.، و سعیدی، افشین (1399). کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و ارتباط آن با شاخص توده بدنی در سنندج: مطالعه مقطعی. مجله اپیدمیولوژی ایران، 16(۱): 37-30.
نجفی کلیانی، مجید.، پورجم، الهه.، جمشیدی، ناهید.، کریمی، شهناز.، و نجفی کلیانی، وحید (1392). بررسی استرس، اضطراب، افسردگی و خودپنداره دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال ۱۳۸۸. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، ۳(۳): 240-235.
نیک آذین، امیر.، و نائینیان، محمدرضا (1392). ویژگی های روانسنجی پرسشنامه نشانگان افسردگی، اضطراب و استرس در نمونه ای از دانش آموزان ایرانی. ششمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز.
نیک‌سرشت، رضوان.، منشئی، غلامرضا.، و کریمی، سمیه (1395). تعیین اثربخشی هموآنسفالوگرافی (HEG) بر اضطراب درد، شدت درد بر بیماران مبتلا به میگرن 55-25 سال شهر اصفهان. مجله اصول بهداشت روانی. 18(ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی): 430-424.
وکیل زاده، پرویز.، و نخعی، نوذر (1385). پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه کوتاه درد در بیماران مبتلا به سرطان. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 5(4): 258-253.
References
Abbott, D. H. (2010). Constructing a creative self-efficacy inventory: A mixed methods inquiry.
Archer, K., Coronado, R., Ehde, D., Vanston, S., Koyama, T., Phillips, S., ... & Wegener, S. (2017). Fear of movement and pain self-efficacy mediate outcomes following a targeted rehabilitation intervention after spine surgery: opl4. journal of Orthopaedic & Sports Physical47(1).
Asghari, A., & Nicholas, M. K. (2001). Pain self-efficacy beliefs and pain behaviour. A prospective study. Pain94(1), 85-100.
Breitbart, W., Rosenfeld, B. D., Passik, S. D., McDonald, M. V., Thaler, H., & Portenoy, R. K. (1996). The undertreatment of pain in ambulatory AIDS patients. Pain65(2-3), 243-249.
Can, A. G., Can, S. S., Ekşioğlu, E., & Çakcı, F. A. (2019). Is kinesiophobia associated with lymphedema, upper extremity function, and psychological morbidity in breast cancer survivors?. Turkish journal of physical medicine and rehabilitation65(2), 139.
Caraceni, A., Cherny, N., Fainsinger, R., Kaasa, S., Poulain, P., Radbruch, L., & De Conno, F. (2002). Pain measurement tools and methods in clinical research in palliative care: recommendations of an Expert Working Group of the European Association of Palliative Care. Journal of pain and symptom management23(3), 239-255.
Cleeland, C. (1991). Pain assessment in cancer In Osoba D (Ed.), Effect of cancer on quality of life (pp. 293–305).
Cleeland, C. S., Gonin, R., Hatfield, A. K., Edmonson, J. H., Blum, R. H., Stewart, J. A., & Pandya, K. J. (1994). Pain and its treatment in outpatients with metastatic cancer. New England Journal of Medicine330(9), 592-596.
Daut, R. L., Cleeland, C. S., & Flanery, R. C. (1983). Development of the Wisconsin Brief Pain Questionnaire to assess pain in cancer and other diseases. Pain17(2), 197-210.
Diethelm, U., & Schüler, G. (1991). Prognosis in ankylosing spondylitis. Schweizerische Rundschau fur Medizin Praxis= Revue suisse de medecine Praxis80(21), 584-587.
Fujii, T., Matsudaira, K., & Oka, H. (2013). Factors associated with fear-avoidance beliefs about low back pain. Journal of Orthopaedic Science18(6), 909-915.
Guntzviller, L. M., King, A. J., Jensen, J. D., & Davis, L. A. (2017). Self-efficacy, health literacy, and nutrition and exercise behaviors in a low-income, Hispanic population. Journal of immigrant and minority health19(2), 489-493.
Kamper, S. J., Maher, C. G., Costa, L. D. C. M., McAuley, J. H., Hush, J. M., & Sterling, M. (2012). Does fear of movement mediate the relationship between pain intensity and disability in patients following whiplash injury? A prospective longitudinal study. Pain153(1), 113-119.
Keller, S., Bann, C. M., Dodd, S. L., Schein, J., Mendoza, T. R., & Cleeland, C. S. (2004). Validity of the brief pain inventory for use in documenting the outcomes of patients with noncancer pain. The Clinical journal of pain20(5), 309-318.
Kinikli, G. I., Deniz, H. G., Karahan, S., Aşkın, A. T. E. Ş., Turgay, M., & KINIKLI, G. (2018). Predictors of fear of movement in patients with rheumatoid arthritis. Fizyoterapi Rehabilitasyon29(2), 11-17.
Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford publications.
Korri, S. H., Miller, R. P., & Todd, D. D. (1990). Kinesiophobia: a new view of chronic pain behaviour. Pain Manag3, 35-43.
Loof, H., Demmelmaier, I., Welin Henriksson, E., Lindblad, S., Nordgren, B., Opava, C. H., & Johansson, U. B. (2015). Fear-avoidance beliefs about physical activity in adults with rheumatoid arthritis. Scandinavian Journal of Rheumatology44(2), 93-99.
Lovibond, P. F., & Lovibond, S. H. (1995). The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behaviour research and therapy33(3), 335-343.
Majedi, H., Dehghani, S. S., Soleyman-Jahi, S., Meibodi, S. A. E., Mireskandari, S. M., Hajiaghababaei, M., ... & Cleeland, C. S. (2017). Validation of the Persian version of the Brief Pain Inventory (BPI-P) in chronic pain patients. Journal of pain and symptom management54(1), 132-138.
Margo-Dermer, E., Dépelteau, A., Girard, A., & Hudon, C. (2019). Psychological distress in frequent users of primary health care and emergency departments: a scoping review. Public health172, 1-7.
Nicholas, M. K. (1989). Self-efficacy and chronic pain. Paper presented at: the Annual Conference British Psychological Society. St Andrews.
Nicholas, M. K. (2007). The pain self-efficacy questionnaire: taking pain into account. European journal of pain11(2), 153-163.
Shahrour, G., & Dardas, L. A. (2020). Acute stress disorder, coping self‐efficacy and subsequent psychological distress among nurses amid COVID‐19. Journal of nursing management28(7), 1686-1695.
Somers, T. J., Kurakula, P. C., Criscione‐Schreiber, L., Keefe, F. J., & Clowse, M. E. (2012). Self‐efficacy and pain catastrophizing in systemic lupus erythematosus: Relationship to pain, stiffness, fatigue, and psychological distress. Arthritis care & research64(9), 1334-1340.
Studenic, P., Radner, H., Smolen, J. S., & Aletaha, D. (2012). Discrepancies between patients and physicians in their perceptions of rheumatoid arthritis disease activity. Arthritis & Rheumatism64(9), 2814-2823.
Tan, G., Jensen, M. P., Thornby, J. I., & Shanti, B. F. (2004). Validation of the Brief Pain Inventory for chronic nonmalignant pain. The Journal of Pain5(2), 133-137.
Uki, J., Mendoza, T., Cleeland, C. S., Nakamura, Y., & Takeda, F. (1998). A brief cancer pain assessment tool in Japanese: the utility of the Japanese Brief Pain Inventory—BPI-J. Journal of pain and symptom management16(6), 364-373.
Varallo, G., Giusti, E. M., Scarpina, F., Cattivelli, R., Capodaglio, P., & Castelnuovo, G. (2021). The Association of Kinesiophobia and Pain Catastrophizing with Pain-Related Disability and Pain Intensity in Obesity and Chronic Lower-Back Pain. Brain Sciences11(1), 11.
Wang, X. S., Mendoza, T. R., Gao, S. Z., & Cleeland, C. S. (1996). The Chinese version of the Brief Pain Inventory (BPI-C): its development and use in a study of cancer pain. Pain67(2-3), 407-416.
Woby, S. R., Roach, N. K., Urmston, M., & Watson, P. J. (2005). Psychometric properties of the TSK-11: a shortened version of the Tampa Scale for Kinesiophobia. Pain117(1-2), 137-144.
Zelle, D. M., Corpeleijn, E., Klaassen, G., Schutte, E., Navis, G., & Bakker, S. J. (2016). Fear of movement and low self-efficacy are important barriers in physical activity after renal transplantation. PloS one11(2), e0147609.