دوره و شماره: دوره 3، شماره 5 (مجموعه مقالات حوزه زنان) - شماره پیاپی 14، دی 1401 
تدوین مدل ساختاری عوامل روان‌شناختی موثر بر عملکرد جنسی زنان متاهل

10.22034/aftj.2022.305456.1205

ملحیه کاظمی مجرد؛ جواد خلعتبری؛ آمنه معاضدیان؛ نعمت ستوده اصل


نقش خودمراقبتی بر توانمندی شناختی در زنان سالمند دیابتی

10.22034/aftj.2022.338841.1543

مژگان سیدی؛ منصوره محمدی؛ معصومه امیدی؛ محمدرضا حبیب‌نیا