پیش‌بینی اضطراب مرگ زنان بر اساس دلبستگی به خدا با نقش تعدیل‌گر خودشفقتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی اضطراب مرگ بر اساس دلبستگی به خدا با نقش تعدیلگر خودشفقت‌ورزی بود. روش پژوهش: روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است؛ جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه بیماران سرطانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۹ بودند. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی به صورت مجازی فراخوان داده شد تا افراد داوطلبانه در این پژوهش شرکت کنند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر، پرسشنامه شفقت خود-فرم کوتاه و پرسشنامه دلبستگی به خدا بک و مک دونالد (۲۰۰۴). تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مسیر در نرم افزار spss مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: تحلیل آماری نشان داد که دلبستگی اجتنابی و اضطرابی به خدا و خودشفقتی هردو قادر به پیش‌بینی معناداری اضطراب مرگ بوده (۰۱/۰p<). نتیجه‌گیری: می‌توان گفت انواع دلبستگی به خدا تأثیرات مهمی بر روی اضطراب مرگ بیماران سرطانی دارد و همچنین خودشفقت ورزی به طور معناداری در ارتباط بین سبک‌های دلبستگی به خدا و اضطراب مرگ میانجگری می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting death anxiety based on attachment to God with a self-fulfilling prophecy

نویسندگان [English]

  • Razieh Nouri 1
  • Mojtaba Karimi 2
1 M.A of Family Counseling, Counseling Department, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
2 M.A of Family Counseling, Counseling Department, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba&rsquo;i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to predict death anxiety based on attachment to God with the moderating role of self-compassion. Methods: The research method is descriptive correlation; The statistical population of the present study was all cancer patients in Isfahan province in 2020. In this research, virtual random sampling method was called for volunteers to participate in this research. The instruments used in this study were the Templer Death Anxiety Questionnaire, the Short Form Self-Compassion Questionnaire and the Beck and McDonald Attachment to God Questionnaire (2004). Data analysis was analyzed by path analysis method in SPSS software. Results: Statistical analysis showed that avoidance and anxiety attachment to God and self-compassion were both able to significantly predict death anxiety (p <0.01). Conclusion: It can be said that different types of attachment to God have important effects on death anxiety in cancer patients and also self-compassion significantly mediates the relationship between attachment styles to God and death anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Death Strikes
  • Attachment to God
  • Self-Compassion
  • Cancer