رابطه عملکرد جنسى با باورهاى غیر منطقى و خودپنداره در زنان متأهل شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسى ارشد، گروه روانشناسى، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامى، رودهن، ایران

2 استادیار، گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه عملکرد جنسى با باورهای غیر منطقی و خودپنداره در زنان بوده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان متاهل 40 -20 سال ساکن شهر تهران (مناطق 1و3) که در بهار سال 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش برآورد حجم نمونه از طریق فرمول تاباچینک و فیدل 116 نفر که با احتساب ریزش حدود 140 نفر شد و به جهت بهینه شدن برای تعمیم به جامعه توانستیم از  216 نفر استفاده کنیم که به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. برای جمع ‏آوری اطلاعات از پرسشنامه عملکرد جنسی زنان روزن و همکارانش (2000)، پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز (۱۹۶۹) و پرسشنامه خود پنداره بک و ستیر (1978) مورد استفاده قرار گرفت. پژوهش حاضر با استفاده از آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هم چنین برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 25 استفاده شده است. یافته ­ها: نتایج نشان داد از بین مؤلفه های عملکرد جنسی، تحریک روانی، رطوبت و رضایت مندی به صورت منفی و درد جنسی به صورت مثبت و معنادار باورهای غیر منطقی در زنان را پیش بینی می کند (01/0>P). همچنین نتایج نشان داد که از بین مؤلفه های عملکرد جنسی، میل جنسی (05/0 p<،191/0=β) و رضایت مندی (05/0p<،117/0=β) به صورت مثبت و درد جنسی (01/0 p<،404/0=β) به صورت منفی و معنادار خودپنداره در زنان را پیش بینی می­کند. نتیجه ­گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر تحریک روانی، رطوبت و رضایت مندی به صورت منفی و درد جنسی به صورت مثبت و معنادار باورهای غیر منطقی در زنان را پیش بینی می کند. همچنین میل جنسی و رضایت مندی به صورت مثبت و درد جنسی به صورت منفی و معنادار خودپنداره در زنان را پیش بینی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between sexual function and irrational beliefs and self-concept in married women in Tehran

نویسندگان [English]

  • Maryam Lavasani 1
  • Afsaneh Taheri 2
1 Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran (Corresponding Author).
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to investigate the relationship between sexual function and irrational beliefs and self-concept in women. Method: The present study is a correlational descriptive method. The statistical population of this study includes married women aged 20-40 years living in Tehran (regions 1 and 3) who were studied in the spring of 1400. In this study, the sample size was estimated by Tabachink and Fidel formulas of 116 people, which was reduced to about 140 people, and in order to be optimized for generalization to the community, we were able to use 216 people who were selected by sampling method and selected voluntarily. The Rosen et al.'s (2000) Women's Sexual Performance Questionnaire, Jones (1969) Irrational Beliefs Questionnaire, and Beck and Steer (1978) Self-Esteem Questionnaire were used to collect data. The present study was analyzed using regression test. SPSS software version 25 was also used for data analysis. Results: The results showed that among the components of sexual function, psychological stimulation, humidity and satisfaction in a negative way and sexual pain in a positive and significant way predicts irrational beliefs in women (P<0.01). The results also showed that among the components of sexual function, sexual desire (p<0.05, β= 0.191) and satisfaction (p<0.05, β= 0.117) were positive and sexual pain (p<0.05, β= 0.404) negatively and significantly predicts self-concept in women. Conclusion: Based on the findings of the present study, psychological stimulation predicts negative moisture and satisfaction and sexual pain positively and significantly predicts irrational beliefs in women. It also predicts sexual desire and satisfaction in a positive way and sexual pain in a negative and meaningful way in women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sexual function
  • irrational beliefs
  • self-concept