نقش سرمایه‌های معنوی و روانشناختی در پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان مطلقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت، دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ایران.

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ایران

4 کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر در پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان مطلقه براساس سرمایه‌های معنوی و روانشناختی بود. جامعه پژوهش شامل تمامی زنان مراجعه‌کننده به موسسه خیریه کوثر کرج بود، که از این میان 260 نفر از زنانی که ملاک‌های ورود به پژوهش را داشتند به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و سپس بوسیله پرسشنامه‌ کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی(1991)، پرسشنامه سرمایه معنوی گل پرور و همکاران (1394) و پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (۲۰۰۷) مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد سرمایه معنوی و سرمایه روانشناختی می‌توانند 9/22 درصد از واریانس کیفیت زندگی در زنان مطلقه را تبیین کنند و بین سرمایه معنوی (221/0= β) و سرمایه روانشناختی (329/0= β) با کیفیت زندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (۰1/۰> p) همچین سرمایه روانشناختی بیشترین سهم را در پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان مطلقه داشت. براساس نتایج بدست آمده می‌توان بیان کرد که سرمایه‌های معنوی و روانشناختی در پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان مطلقه نقش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of spiritual and psychological capitals in predicting the quality of life of divorced women

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Kalantary 1
  • samane sootode 2
  • Maryam Dehghan Banadaki 3
  • fatehmeh arbakri 4
1 Senior expert in personality psychology, Faculty of Psychology, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran
2 Master of Clinical Psychology, Faculty of Psychology, Islamic Azad University, Sari Branch, Iran.
3 Master of Clinical Psychology, Faculty of Psychology, Islamic Azad University, Roudhan Branch, Iran
4 Senior expert in psychology of exceptional children, Faculty of Psychology, Islamic Azad University, Tehran branch, center of Iran
چکیده [English]

The aim of this research was to predict the quality of life of divorced women based on spiritual and psychological capital. The research community included all the women who referred to Kausar Karaj charity institution, from which 260 women who met the criteria for entering the research were selected by purposive sampling method and then using the World Health Organization quality of life questionnaire (1991), spiritual capital questionnaire Golperor et al. (2014) and Loutans Psychological Capital Questionnaire (2007) were evaluated. Pearson's correlation coefficient and regression analysis were used to analyze the data. The results showed that spiritual capital and psychological capital can explain 22.9% of the variance of quality of life in divorced women, and there is a positive relationship between spiritual capital (β=0.221) and psychological capital (β=0.329) with quality of life. There is significance (p>0.01) such psychological capital had the greatest contribution in predicting the quality of life of divorced women. Based on the obtained results, it can be stated that spiritual and psychological capitals play a role in predicting the quality of life of divorced women

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual capital
  • psychological capital
  • quality of life
  • divorced women