دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 12، مهر 1401 
اثربخشی مدل فرا نظری بر خودمدیریتی دیابت و میزان HbA1C در زنان و مردان مبتلا به دیابت نوع دو

صفحه 102-115

10.22034/aftj.2022.331801.1423

فاطمه معینی؛ فاطمه محمدی شیرمحله؛ بیوک تاجری؛ علی شیرافکن؛ معصومه ژیان باقری


تبیین مدل عملکرد خانواده بر اساس عشق با میانجیگری امنیت روانی در بین زوجین

صفحه 134-153

10.22034/aftj.2022.321551.1321

طاهره کاتب زاده بدر؛ سعیده السادات حسینی؛ مختار عارفی؛ کیوان کاکابرایی؛ آزیتا چهری