نقش میانجیگری سبک های انعطاف پذیری شناختی در رابطه بین اضطراب با تصویر بدنی زنان مبتلا به سرطان پستان داوطلب ماستکتومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار روانشناسی ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد رودهن، تهران، ایران

چکیده

هدف: در پژوهش حاضر به بررسی تحلیل نقش میانجیگری تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین اضطراب با تصویر بدنی زنان مبتلا به سرطان پستان داوطلب ماستکتومی می پردازیم. روش: روش پژوهش، همبستگی از نوع معادلات ساختاری می باشد. نمونه پژوهش را 350شرکت کننده مبتلا به سرطان پستان داوطلب ماستکتومی از دو بیمارستان امام خمینی(ره) و امام حسین(ع) تشکیل می دهند که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه اضطراب بک، پرسشنامه تصویر بدنی هورمز و همکاران(2008) و پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندر وال (2010) می باشد. یافته ها: یافته ها نشان داد که اثر مستقیم اضطراب با ضریب استاندار بتا بر روی انعطاف پذیری شناختی (789/0-Beta=) و بر روی تصویر بدنی تصویر بدنی (562/0-Beta=) بطور منفی در سطح کمتر از یک هزارم (001/0>P) معنادار است. همچنین اثر مستقیم انعطاف پذیری شناختی بر روی تصویر بدنی (211/0Beta=) بطور مثبت در سطح کمتر از 05/0 معنادار است. علاوه بر این، اندازه اثر غیرمستقیم اضطراب به تصویر بدنی بیماران با ضریب استاندارد 17/0- در سطح کمتر از 05/0 معنی‌دار است. نتیجه گیری: بیمارانی که از انعطاف پذیری شناختی بیشتری استفاده می کنند اضطراب و تصویر بدنی منفی کمتری را تجربه می نمایند و بالعکس کسانی که از انعطاف پذیری شناختی کمتری استفاده می نمایند اضطراب و تصویر بدنی منفی بیشتری را درک می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of cognitive flexibility styles in the relationship between anxiety and body image in women with voluntary mastectomy breast cancer

نویسندگان [English]

  • Rohlalah Zali 1
  • علی Esmaeili 2
  • hayede saberi 3
1 PhD student in Psychology, Azad University of Research Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of psychology Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Clinical Psychology, Roodehen Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: In the present study, we investigate the mediating role of cognitive emotion regulation in the relationship between anxiety and body image of women with voluntary mastectomy breast cancer. Method: The research method is correlation of structural equations. The sample consisted of 350 participants with voluntary mastectomy breast cancer from two hospitals, Imam Khomeini (RA) and Imam Hossein (AS), who were selected by available sampling method. The instruments used in the research are Beck Anxiety Questionnaire, Hormoz et al. (2008) Body Image Questionnaire and Dennis and Vander Wall (2010) Cognitive Flexibility Questionnaire. Results: The results showed that the direct effect of anxiety with beta standard coefficient on cognitive flexibility (Beta = -0.789) and on body image (Beta = 0.562) negatively at a level less than one The thousandth (P <0.001) is significant. Also, the direct effect of cognitive flexibility on body image (Beta = 0.211) is positively significant at the level of less than 0.05. In addition, the magnitude of the indirect effect of anxiety on the body image of patients with a standard coefficient of -0.17 is significant at the level of less than 0.05. Conclusion: Patients who use more cognitive flexibility experience less anxiety and negative body image, and conversely, those who use less cognitive flexibility experience more anxiety and negative body image.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast cancer
  • Anxiety
  • Body image
  • Cognitive flexibility
  • Mastectomy