اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید علی دربانی

مشاوره خانواده دکتری مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

ali.darbanisrbiau.ac.ir
0000-0002-2109-0741

سردبیر

دکتر شکوه نوابی نژاد

مشاوره خانواده استاد گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی

sh.navabinejadkhu.ac.ir
0000-0001-9529-0706

جانشین سردبیر

دکتر مهدی رستمی

مشاوره خانواده دکتری مشاوره خانواده، دانشگاه شهید بهشتی

ma.rostamimail.sbu.ac.ir
0000-0001-9536-5309

مدیر داخلی

دکتر نادره سعادتی

دکتری مشاوره خانواده دکتری مشاوره خانواده، گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

dr.nsaadatigmail.com
0000-0001-6105-8378

اعضای هیات تحریریه

دکتر شکوه نوابی نژاد

مشاوره خانواده استاد گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی

sh.navabinejadkhu.ac.ir
0000-0001-9529-0706

دکتر یوسفعلی عطاری

دکتری مشاوره خانواده از آمریکا استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

dr.attariyahoo.com
0000-0001-7266-5069

دکتر غلامرضا رجبی

مشاوره خانواده استاد روانشناسی، گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز

rajabirezascu.ac.ir
0000-0002-8423-4589

دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی

مشاوره خانواده استاد گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

ghanbarihum.ac.ir
0000-0003-1109-4017

دکتر اصغر آقایی جشوقانی

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

aghaeipsygmail.com
0000-0003-2253-9229

دکتر پروانه محمدخانی

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

p.mohammadkhaniuswr.ac.ir
0000-0001-6489-0987

دکتر خدابخش احمدی

مشاوره استاد رونشناسی دانشگاه بقیه الله اعظم

kh_ahmadyyahoo.com
0000-0001-8969-8449

دکتر تهمینه شاوردی

جامعه شناسی خانواده دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

t.shaverdiihss.ac.ir
0000-0002-1855-6686

هیات دبیران

دکتر محمد حاتمی

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

m.hatamikhu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد عابدی

روانشناسی دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

a.abediedu.ui.ac.ir
0000-0002-3828-3419

دکتر مهدی زارع بهرام آبادی

مشاوره دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی "سمت"

zaresamt.ac.ir
0000-0003-0632-2142

هیات دبیران

دکتر رضا خجسته مهر

روانشناسی خانواده استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

khojasteh_rscu.ac.ir

دکتر ولی الله فرزاد

روانشناسی دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

v.farzadkhu.ac.ir
0000-0002-4904-208X

دکتر سالار فرامرزی

روانشناسی دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

s.faramarziedu.ui.ac.ir
0000-0002-0493-9723

دکتر منصور عبدی

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه اراک

drmansourabdigmail.com
0000-0001-7987-1586

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

دکتر مونیکا اسچیگیل

روانشناسی خانواده عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه کراکوف لهستان

ipsych.up.krakow.pl/pracownicy-up/szczygiel-monika/
monika.szczygielup.krakow.pl
0000-0001-6544-0734

h-index: 6  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر عباس امان الهی

مشاوره خانواده دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز

a.amanelahiscu.ac.ir
0000-0002-8406-1489

دکتر حسن حیدری

مشاوره خانواده دانشیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

heidarihassanyahoo.com

دکتر ابوالقاسم خوش کنش

مشاوره استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

akhoshkoneshgmail.com
0000-0003-1930-3362

دکتر اصغر جعفری

روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه کاشان

as_jafarisbu.ac.ir
0000-0001-6581-3246

دکتر محمد عاشوری

مشاوره خانواده استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

m.ashoriedu.ui.ac.ir
0000-0002-1685-2932

دکتر مهدی قزلسفلو

مشاوره خانواده استادیار گروه روانشناسی دانشگاه گنبدکاووس

me.ghezelseflogmail.com
0000-0002-1409-156X

دکتر فرامرز آسنجرانی

مشاوره خانواده استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

f.asanjaraniedu.ui.ac.ir
0000-0002-5589-3905

دکتر محسن گل پرور

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

mgolparvarkhuisf.ac.ir
0000-0002-1425-5480

دکتر آزاده فرقدانی

مشاوره خانواده استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

edalatazgmail.com

دکتر زهرا یوسفی

دکتری تخصصی - مشاوره و راهنمائی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

dr.yousefi.zahragmail.com
0000-0001-5856-3605

دکتر عماد یوسفی

روانشناسی استادیار ، گروه روانشناسی و علوم تربیتی ، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم ، ایران

e.yousefiiauqeshm.ac.ir
0000-0002-2576-896X

دکتر نازنین هنرپروران

مشاوره خانواده استادیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

nazanin48miau.ac.ir
0000-0001-7232-5937

مدیر اجرایی

علی آقازیارتی

روانشناسی دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنائی دانشگاه اصفهان

aliziaratigmail.com
09101682170
0000-0001-6110-9729

ویراستار انگلیسی

دکتر فرامرز آسنجرانی

مشاوره خانواده استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

f.asanjaraniedu.ui.ac.ir
0000-0002-5589-3905

ویراستار ارشد

دکتر مهدی رستمی

مشاوره خانواده دکتری مشاوره خانواده، دانشگاه شهید بهشتی

ma.rostamimail.sbu.ac.ir
0000-0001-9536-5309

ویراستار ادبی نشریه

فاطمه کریم پور

ویراستار ادبی، ویراستار فنی و صفحه آرا نشریه

karimpourfateme69gmail.com

مشاور آماری

دکتر امید شکری

روانشناسی استادیار گروه رونشناسی دانشگاه شهید بهشتی

o_shokrisbu.ac.ir
0000-0002-5795-1638

دکتر مظفر درویشی

روانسنجی دکتری روانشناسی تربیتی

darvish1220gmail.com