مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان متمرکز بر شفقت (CFT) بر سردردهای تنشی و فشارخون در زنان مبتلا به اختلال علائم جسمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان متمرکز بر شفقت (CFT) بر سردردهای تنشی و فشار خون در زنان مبتلا به اختلال علائم جسمی بود. روش پژوهش: این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زنان دارای اختلال علائم جسمی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره ساره و انجمن مددکاری امام زمان (ع) در شهر اصفهان در نیمه اول سال 1400 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 40 نفر که شرایط ورود به پژوهش را داشتند انتخاب و سپس با توجیه اهداف پژوهش و داشتن رضایت برای حضور در پژوهش به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار داده شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه سردرد و سنجش میزان فشارخون به دست آمدند و با روش تحلیل اندازه‌گیری مکرر و نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد روی سردردهای تنشی، فشارخون سیستولیک و فشارخون دیاستولیک موثر بود (05/0 >p). اما درمان متمرکز بر شفقت تنها بر سردردهای تنشی موثر بود (05/0 >p). دو گروه از نظر سردردهای تنشی تفاوت معناداری با هم نداشتند (05/0 <p). اما تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد نسبت به درمان متمرکز بر شفقت در فشارخون سیستولیک و دیاستولیک بیشتر بوده است. نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تاثیر بیشتری در مقایسه با درمان متمرکز بر شفقت در فشار خون زنان مبتلا به اختلال علائم جسمی داشته است و می‌توان از آن به عنوان رویکردی مناسب جهت بهبود مشکلات این بیماران استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Compassion Focused Therapy (CFT) on tension headaches and blood pressure in women with somatic symptom disorder

نویسندگان [English]

  • Sara Sadeghi Nisiani 1
  • Mohammad Hassan Ghanifar 2
  • Fatemeh Shahabizadeh 3
1 PhD student, Department of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
3 Associate Professor of Psychology Department, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to compare the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Compassion Focused Therapy (CFT) on tension headaches and blood pressure in patients with physical symptoms disorder. Methods: This was a semi-experimental study with a pre-test, post-test and follow-up design with a witness group. The statistical population of the research included all women with physical symptoms disorder who referred to Sara counseling centers and Imam Zaman (AS) Helping Association in Isfahan city in the first half of 2021. And then, justifying the objectives of the research and having the consent to participate in the research, they were randomly placed in two experimental and control groups. The data were obtained using headache questionnaire and blood pressure measurement and were analyzed by repeated measurement analysis method and SPSS software. Results: The results showed that the treatment based on acceptance and commitment (ACT) was effective on tension headaches, systolic blood pressure and diastolic blood pressure (p < 0.05). But compassion-focused therapy (CFT) was effective only on tension headaches (p<0.05). There was no significant difference between the two groups in terms of tension headaches (p<0.05). But the effect of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) was greater than Compassion Focused Therapy (CFT) in systolic and diastolic blood pressure. Conclusion: It can be concluded that the treatment based on acceptance and commitment had a greater effect compared to the treatment focused on compassion in the blood pressure of women with physical symptoms disorder and it can be considered as a suitable approach to improve the problems of these patients. used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acceptance and commitment therapy
  • compassion-focused therapy
  • tension headache
  • blood pressure
  • somatic symptom disorder