اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 663
تعداد پذیرش 199
تعداد پذیرش بدون داوری 56
تعداد عدم پذیرش 338
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 258

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 204
تعداد مشاهده مقاله 32308
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 24314
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 57 روز
متوسط زمان داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 130 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 170 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 16 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 10 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 70 روز
درصد پذیرش 30 %