داوران

وظایف داوران کمک به شورای دبیران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقاله­‌ها و نیز سرعت عمل در بررسی اولیه است. داوران نیز مانند نویسندگان مقاله‌ها در آن رشته علمی فعالیت می‌کنند؛ بنابراین لازم است از مواردی چون عدم داوری مقاله به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت و نظایر آن اجتناب کنند و کلیه اطلاعات موجود در مقاله­‌ها  را محرمانه نگه­دارند. همچنین لازم است داوران نتایج داوری خود را با مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف و با توجه به منابع استفاده شده در مقاله و عدم داوری مقاله با مقاصد شخصی ارائه دهند.

لیست داوران شماره بهار 1399                        لیست داوران شماره بهار  1401

لیست داوران شماره تابستان 1399

لیست داوران شماره پاییز 1399

لیست داوران شماره زمستان 1399

لیست داوران شماره بهار  1400
                                      

نام داور

رشته تخصصی

سمت/سازمانی

آزاد یکتا، مهرناز

روانشناسی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

آسایش، محمد حسن

مشاوره

استادیار دانشگاه تهران

آسنجرانی، فرامرز

مشاوره

استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

آقاجانی هشچین، طهمورث

روانشناسی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب

آقازیارتی، علی

روانشناسی کودکان با نیازهای خاص

دانشجوی دکتری

آقایی، اصغر

روانشناسی

استاد گروه روانشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

اخوی، زهرا

مشاوره

استادیار گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

اسدپور، اسماعیل

مشاوره

استادیار گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی

اسدزاده، حسن

مشاوره

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

اسلامی، فریدون

مشاوره

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

اسماعیل پور، خلیل

مشاوره

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه تبریز

اسماعیلی، مریم

مشاوره

استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان

امان الهی، عباس

روانشناسی خانواده

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

امانی، احمد

مشاوره

استادیار گروه مشاوره دانشگاه کردستان

باقری، پریسا

روانشناسی بالینی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد

باهنر، فهیمه

 

استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

برازیان، سعیده

روانشناسی

دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر (

بهبودی، معصومه

مشاوره

استادیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

تمسکی، محمدرضا

مشاوره

مربی مشاوره دانشگاه فرهنگیان

جعفری، اصغر

مشاوره

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه کاشان

جهانبخشی، زهرا

روانشناسی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

جواهری، عباس

مشاوره

استادیار گروه مشاوره دانشگاه تهران

حاتمی، محمد

روانشناسی

دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

حسین زاده، زهرا

مشاوره

دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

حیدری، حسن

مشاوره خانواده

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی

خجسته مهر، رضا

روانشناسی خانواده

استاد گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

خوش کنش، ابوالقاسم

مشاوره

استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

داوودی، حسین

مشاوره

استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی

دربانی، سیدعلی

مشاوره خانواده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

درویشی، مظفر

روانشنسای تربیتی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

دوکانه ای فرد، فریده

مشاوره

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

رجبی، غلامرضا

روانشناسی خانواده

استاد گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

رستمی، مهدی

مشاوره خانواده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

رسولی، محسن

مشاوره

استادیار گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی

رضاپور میرصالح، یاسر

مشاوره

استادیار گروه مشاوره دانشگاه اردکان

رضوی، عبدالحمید

مشاوره

استادیار بازنشسته سازمان پزوهش و برنامه ریزی اموزشی (پزوهشگاه مطالعات اموزش و پرورش)

رفعی نیا، پروین

مشاوره

استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، ایران

زارع بهرام آبادی، مهدی

مشاوره

دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)

زمردی، سعیده

مشاوره

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد غرب

زهراکار، کیانوش

مشاوره

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی

سعادتی، نادره

مشاوره

استادیار دانشگاه آزا داسلامی واحد اصفهان

سعادتی شامیر، ابوطالب

مشاوره

دانشیار گروه مشاوره علوم و تحقیقات تهران

شریعتمدار، آسیه

مشاوره

استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

شکری، امید

روانشناسی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

شیخ الاسلامی، علی

مشاوره

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

صابونچی، فرانک

مشاوره

مدرس دانشگاه فرهنگیان

صادقی، مسعود

مشاوره

استادیار گروه مشاوره دانشگاه لرستان

صدری، اسماعیلی

مشاوره

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

صیدی، محمد سجاد

مشاوره

استادیار گروه مشاوره دانشگاه رازی کرمانشاه

طباطبائی، سید موسی

مشاوره

استادیار گروه علوم شناختی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، ایران

عابدی، احمد

روانشناسی

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

عابدی، محمدرضا

مشاوره

استاد گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

عاشوری، محمد

روانشناسی

استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

عبدی، منصور

روانشناسی

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه اراک

عیسی نژاد، امید

مشاوره

گروه مشاوره دانشگاه کردستان

فرامرزی، سالار

روانشناسی

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

فرزاد، ولی اله

روانشناسی

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه خوارزمی

فرقدانی، آزاده

مشاوره

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد

قره داغی، علی

مشاوره

استادیارعلوم تربیتیو روانشناسیدانشگاه تبریز

قزلسفلو، مهدی

مشاوره خانواده

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه گنبد کاووس

کاظمیان، سمیه

مشاوره

استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

کشاورز افشار، حسین

مشاوره

استادیار گروه مشاوره دانشگاه تهران

کیانی، احمدرضا

مشاوره

استادیار گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

گل پرور، محسن

روانشناسی

دانشیار دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)

گل محمدیان، محسن

مشاوره

استادیار گروه مشاوره دانشگاه رازی کرمانشاه

متقی، شکوفه

مشاوره

استادیار گروه مشاوره دانشگاه اردکان

مدنی، یاسر

مشاوره

استادیار گروه مشاوره دانشگاه تهران

نامجو، فرهاد

مشاوره

استادیار دانشگاه فرهنگیان

نامنی، ابراهیم

مشاوره

دانشیار مشاوره دانشگاه حکیم سبزواری

نوابی نژاد، شکوه

مشاوره خانواده

استاد دانشگاه خوارزمی

نویدیان، علی

مشاوره

استادیار گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

نیری، احمد

مشاوره خانواده

مدرس دانشگاه فرهنگیان

هوشمندی، رودابه

مشاوره خانواده

مدرس دانشگاه آزاد

یوسفی، زهرا

روانشناسی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

 یوسفی، عماد

مشاوره

 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد بین المللی قشم

عطاپور، ندا

دکترای مشاوره

مدرس دانشگاه آزاد

نجاتی فر، سارا

دانشجوی دکتری

دانشگاه اصفهان