دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 10، فروردین 1401 
4. ارائه مدل اختلالات یادگیری بر اساس ارتباط با والدین و کمال‌گرایی

صفحه 56-72

10.22034/aftj.2022.289386.1103

راحیل توسلی زاده؛ سعیده السادات حسینی؛ حسن امیری؛ مختار عارفی


7. شناسایی عوامل زمینه‌ایی و آشکارساز در خیانت زناشویی: یک مطالعه کیفی

صفحه 110-135

10.22034/aftj.2022.305871.1208

زکیه نصیری؛ نازنین هنرپروران؛ فاطمه جوادزاده شهشهانی؛ سیامک سامانی