پیش بینی اضطراب سلامت بر اساس حساسیت اضطرابی، نشخوار فکری و باورهای مثبت درباره نگرانی خانواده های دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی تربیتی و شخصیت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22034/aftj.2024.385648.1943

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی پیشبینی اضطراب سلامت بر اساس حساسیت اضطرابی، نشخوار فکری و باورهای مثبت درباره نگرانی خانواده ها از دانشجویان بوده است. روش پژوهش: طرح پژوهش توصیفی از نوع مدلسازی معادلات ساختاری بود. این پژوهش با حضور 454 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس از بین خانواده های دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در سال تحصیلی 1401-1400 به روش آنلاین انجام شد. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از سیاهه کوتاه اضطراب سلامتی سالکوسکیس و همکاران (2002)، پرسشنامه حساسیت اضطرابی ریس و همکاران (1986)، مقیاس پاسخ نشخوار فکری نولن-هوکسما و مارو (1991) و پرسشنامه چرا نگرانی-2 هولوکا و همکاران (2000) استفاده شد. داده‌ها با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین حساسیت اضطرابی، نشخوار فکری و باورهای مثبت درباره نگرانی با اضطراب سلامت همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (01/0>P). نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز آشکار کرد که 7/35 درصد واریانس اضطراب سلامت در دانشجویان به وسیله حساسیت اضطرابی، نشخوار فکری و باورهای مثبت درباره نگرانی تبیین می‌شود. نتیجه‌گیری: بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حساسیت اضطرابی، نشخوار فکری و باورهای مثبت درباره نگرانی توان پیشبینی اضطراب سلامت در دانشجویان را دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Predicting of Health Anxiety Based on Anxiety Sensitivity, Rumination and Positive Beliefs about Worry in College Students

نویسندگان [English]

  • Leila Partovi pirooz 1
  • Farhad Jomehri 2
  • ابوطالب سعادتی شامیر 3
  • Jafar Hasani 4
1 PhD student in psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant professor, Department of psychology, Allameh Tabatabaeei University
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Clinical Psychology, Khwarazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to investigate predicting of health anxiety based on anxiety sensitivity, rumination and positive beliefs about worry in college students. Method: This study was conducted in the presence of 454 people by available sampling method among students of Science and Research Branch, Islamic Azad University in year academic 2021-2022. To measure the variables, short health anxiety inventory of Salkovskis and et al (2002), anxiety sensitivity index- revised of Reiss et al (1986), ruminative response scale of Nolen-Hoeksema & Morrow (1991) and why worry questionnaire -II (WWQ-II) of Holowka and et al (2000) were used. Data were analyzed using Pearson correlation and multivariate regression analysis with using SPSS-24 software was investigated. Results: The results showed that there is a positive and significant relationship between anxiety sensitivity, rumination and positive beliefs about worry with health anxiety (P <0.01). Regression analyses also revealed that%35/7 of variance of health anxiety was explained by anxiety sensitivity, rumination and positive beliefs about worry. Conclusion: Therefore, it can be concluded that anxiety sensitivity, rumination and positive beliefs about worry can predict the health anxiety in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety sensitivity
  • health anxiety
  • positive beliefs about worry
  • rumination