مقایسه تطبیقی اشتغال زوجه در نظام فقهی و حقوقی ایران و مصر و تأثیرآن بر سبک زندگی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

2 استادیار گروه حقوق و الهیات، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

10.22034/aftj.2023.350965.1688

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی اشتغال زوجه در نظام فقهی و حقوقی ایران و مصر و تأثیرآن بر سبک زندگی اسلامی بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر یک پژوهش مروری و توصیفی بود که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شد. یافته‌ها: در آموزه‌های مکتب اسلام، نه تنها حق کار زنان به رسمیت شناخته شده است، بلکه در کنار آن، استقلال مالی آنان و دستمزد عادلانه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در فقه زنان و سبک زندگی اسلامی، پیوند زناشویی حقوقی را برای هر یک از همسران به همراه می‌آورد که متناسب با جایگاه اجتماعی او است. در قبال این امتیاز از زن خواسته شده است که برای انجام برخی فعالیت‌ها و رفت و آمدها نظر همسر و اجازه وی را کسب کند. گستره مواردی که در آن‌ها زن موظف به کسب اجازه از شوهر است موضوعی است که میان مذاهب مختلف اسلامی و بلکه میان مجتهدان یک مذهب، آرا و فتاوای مختلفی را پدید آورده است. از نظر مبانی فقهی، مسئله اذن زوجه از زوج در آیات به صورت اشاره و در روایات به طور صریح مطرح شده است. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که در نظام حقوقی ایران و مصر، اشتغال زوجه یک حق مدنی محسوب شده است که تنها زمانی قابل سلب است که در تنافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج و زوجه بعد از اثبات در محاکم باشد. دیدگاه غالب در زمینه جایگاه اشتغال زوجه در حقوق ایران و مصر، این است که چنانچه زوجه حین ازدواج شاغل باشد و زوج بر این امر وقوف داشته باشد، در این صورت نیز حق مرد بر منع زوجه از اشتغال بر قوت خود باقی است، مگر آن که عقد نکاح مبنی بر ادامه اشتغال زوجه منعقد شده یا اشتغال ضمن عقد، شرط شده باشد، در این صورت این حق ساقط است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of wife's employment in jurisprudence and legal system of Iran and Egypt and its effect on Islamic lifestyle

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Sarmadi 1
  • Behnam Ghanbarpor 2
  • Jahanbakhsh Gholami 3
1 Ph.D student of private law, Qaimshahr Branch, Islamic Azad University, Qaimshahr, Iran
2 Assistant Professor, Department of Law and Theology, Qaimshahr Branch, Islamic Azad University, Qaimshahr, Iran
3 Assistant Professor, Department of Private Law, Qaimshahr Branch, Islamic Azad University, Qaimshahr, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this research was to compare and contrast the dowry and alimony of women in the Islamic and Western legal systems. Method: This study was conducted in a descriptive-analytical manner using library sources. Texts in the form of books and articles in Persian and English as well as newspapers were used in this way. In addition, reputable internet search engines such as Google and Yahoo were used in the development of this research. Results: In this study, the financial rights of husband and wife towards each other, financial independence of couples, and laws related to dowry and alimony were examined in Islam and the West. Conclusion: The Islamic legal system, according to the five schools of jurisprudence, has special financial privileges for the wife, which is almost unique compared to Western legal systems. One of these privileges is "dowry." Dowry is a mandatory gift that belongs to the wife and although it is not a condition for the validity of marriage, it becomes the responsibility of the husband as soon as the marriage contract is concluded, at least to the amount of the mahr al-mithl. Dowry is one of the financial rights of women in the Islamic family legal system. The judicial system of England and Wales is one of the most famous judicial systems in resolving divorce cases and observing equal rights for men and women, to the extent that London is called the divorce capital of the world. In the courts of this country, the man is considered as the main pillar of the family, but in case of divorce, the assets of both parties, and even their future retirement rights, will be examined and based on these examinations, excess assets beyond the needs of each party will be identified and divided equally between the wife and husband. This process is similar in most European and American countries, although structural differences in the law and judicial system of each country may lead to changes in the implementation of court orders

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparison and contrast
  • dowry
  • alimony
  • Islamic legal system
  • West
Holy Quran
Anssari, M. A. (2005). Encyclopedia of Fiqh. Qom: Islamic Thought Foundation.
Anssari, M. B. M. A. (2003). Fara'id al-Usul (Rasa'il). Qom: Qiyam Publishing.
Ezadi Fard, A. A., & Kavyar, H. (2010). "The Condition of Not Remarrying in Jurisprudence and Law." Journal of Women's Socio-Psychological Studies.
Family and Women Analytical News Website. (2012).
Fazl al-Muhaqqiqin al-Hilli, A. T. M. B. H. B. Y. B. M. (2008). Ithaf al-Fawaid fi Sharh Ashkalat al-Qawa'id. Qom: Ismailiyan.
Hajavi, M. B. A. (n.d.). Al-Iqna' fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
Helli, A. M. H. B. Y. (1994). Qawa'id al-Ahkam. Qom: Islamic Publication Foundation.
Helli, M. J. B. H. (1989). Sharayi' al-Islam. Qom: Ismailiyan.
Imami, S. H. (2005). Civil Law. Tehran: Islamic Publications.
Islamic Republic of Iran Labor Law. (2012).
Jafari Langroudi, M. J. (1998). Legal Terminology. Tehran: Ganj-e-Danesh Publications.
Jafari Langroudi, M. J. (2008). General Introduction to Legal Science. Tehran: Ganj-e-Danesh Publications.
Jowhari, I. B. H. (2005). Al-Sahah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
Katouzian, N. (1993). Introduction to Legal Science and Study of the Iranian Legal System. Tehran: Publishing Company.
Kho'i, S. A. (1997). Minhaj al-Salihin. Qom: Madinat al-'Ilm.
Mahdiq Karki, A. B. H. (1992). Jama' al-Maqasid. Qom: Al al-Bayt Institute.
Montazeri, H. A. (1998). Studies in the Guardianship of the Jurist and the Jurisprudence of the Islamic State. Dar al-Asma'iyyah.
Najafi Gilani, Y. (2005). Work in Islam. Islamic Propagation Organization, No. 18.
Najafi, M. H. (1987). Al-Jawaher al-Kalam fi Sharh Shara'i al-Islam. Tehran: Al-Maktabah al-Islamiyah.
Sabzavari, A. (2009). Mahzab al-Ahkam. Qom: Dar al-Tafsir.
Safaei, S. H., & Emami, A. (2009). Family Law in Brief. Tehran: Mizan.
Samarqandi, M. B. A. (1995). Tuhfat al-Fuqaha. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
Sayyid Sabiq. (1993). Fiqh al-Sunnah. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
Tabatabai Yazdi, M. K. (2001). Al-'Urwah al-Wuthqa. Qom: Islamic Publications Office of the Society of Teachers.
Tabatabai, M. H. (1995). Al-Mizan fi Tafsir al-Quran. Qom: Islamic Publications Office of the Society of Teachers.
Tarhini Amoli, M. H. (2006). Al-Zubdah al-Fiqhiyah. Beirut: Dar al-Fiqh for Printing and Publishing.
Tusi, M. B. H. (2005). Al-Tibyan fi Tafsir al-Quran. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
Tusi, M. B. H. (2008). Al-Mabsut fi Fiqh al-Imamiyyah. Tehran: Al-Maktabah al-Murtadawiyyah.
http://www.Ilo.org public/English/emphoyment/gems.
http://parlian.ir