پیش بینی نوموفوبیا بر اساس سبک های دلبستگی با نقش واسطه ای احساس تنهایی در نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/aftj.2023.386965.1953

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش بینی نوموفوبیا بر اساس سبک‌های دلبستگی با نقش واسطه‌ای احساس تنهایی در نوجوانان انجام گرفت. روش پژوهش: این طرح پژوهش همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. نمونه پژوهش متشکل از 500 نفر از دانش آموزان شاغل به تحصیل در دوره متوسطه دوم در سال تحصیلی 1400-1399 بود که با روش نمونه گیری در دسترس بصورت آنلاین انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه نوموفوبیا یلدریم و کوریا (2015)، مقیاس دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید (۱۹۹۰) و مقیاس احساس تنهایی دیتوماسو و همکاران (2004) استفاده شد. داده‌ها با ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد مسیرهای مستقیم این پژوهش سبک‌های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا به جز سبک دلبستگی ایمن ادراک شده بر نوموفوبیا معنادار شدند. همچنین نتایج تحلیل عامل تاییدی اصلاح شده نشان می‌دهد (001/0=P، 626/0 =F) همچنین نتایج حاکی از برازش خوب مدل اندازه گیری با داده‌هاست؛ و تمامی متغیرهای مشاهده شده دارای بار عاملی بالاتر از 3/0 بودند. در بخش دیگر نتایج مربوط به مسیرهای مستقیم، سبک‌های دلبستگی بر احساس تنهایی معنادار شدند. همچنین تمامی مسیرهای غیرمستقیم سبک‌های دلبستگی از طریق نقش واسطه‌ای احساس تنهایی بر نوموفوبیا معنادار بود. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد سبک‌های دلبستگی و احساس تنهایی می‌توانند 54 درصد از تغییرات نوموفوبیا را پیش بینی می‌کند ضریب تعیین متغیر احساس تنهایی برابر 38 درصد در حد متوسط تا قوی می‌باشد. نتیجه‌گیری: لذا متغییر‌های سبک‌های دلبستگی ادراک شده پیش بینی کننده‌های نوموفوبیا در نوجوانان می‌باشند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction of nomophobia based on attachment styles with the mediating role of loneliness in adolescents

نویسندگان [English]

  • Bentolhoda Kolah kaj 1
  • Javad Khalaatbari 2
  • Afshin Salahian 3
  • Bita Nasrollahi 4
1 PhD student in psychology, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon , Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study was conducted with the aim of predicting nomophobia based on attachment styles with the mediating role of loneliness in adolescents. Methods: This research design was correlational and structural equation modeling. The research sample consisted of 500 working students studying in the second secondary course in the academic year 2020-2021, who were selected by online sampling method. Yıldırım and Correa's Nomophobia Questionnaire (2015), Collins and Reid's Adult Attachment Scale (1990) and DiTomaso et al.'s (2004) Loneliness Scale were used to measure the research variables. Data were analyzed with Pearson correlation coefficient and structural equation model. Results: The findings showed that the direct paths of this research of avoidant and ambivalent attachment styles were significant except for the perceived secure attachment style on nomophobia. Also, the results of the modified confirmatory factor analysis show (P = 0.001, F = 0.626) and the results indicate a good fit of the measurement model with the data; and all observed variables had a factor load higher than 0.3. In the other part of the results related to the direct paths, attachment styles were significant on the feeling of loneliness. Also, all the indirect paths of attachment styles through the mediating role of loneliness on nomophobia were significant. Also, the findings show that attachment styles and feelings of loneliness can predict 54% of the changes in nomophobia. The coefficient of determination of the variable feeling of loneliness is equal to 38% in the moderate to strong range. Conclusion: Therefore, variables of perceived attachment styles are predictors of nomophobia in adolescents

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: attachment styles
  • loneliness
  • nomophobia
الهامی، شمس‌الله.، کریمی ثانی، پرویز.، و فتحی آذر سمانه. (1396). رابطه سبک‌های دلبستگی و سبک‌های فرزندپروری با میزان فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مجازی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان سلماس. فصلنامه ایده‌های نوین روانشناسی، ۱ (۲)، ۸-۱.
پاکدامن، شهلا. (1380) بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه طلبی در نوجوانی، پایان نامه دکترای روانشناسی، دانشگاه تهران.
پورمحسنی کلوری، فرشته.، جعفریان، سمیرا.، جعفری، عیسی.، و صنوبر، لاله. (1399). بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی و تنهایی در پیش‌بینی نوموفوبیا. فصل‌نامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی، 11(3)، 82-69.
جوکار، بهرام.، و سلیمی، عظیمه. (۱۳۹۰). وی‍ژگی‌های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان، مجله علوم رفتاری، 5(4)، ۳۱۷-۳۱۱.
References
Elhami, S., Karimi Sani, P., & Fathi Azar, S. (2017). The relationship between attachment styles and parenting styles with the level of activity in virtual social networks of second year high school students in Selmas city. New Ideas of Psychology Quarterly, 1 (2), 1-8. (In Persian)
Gonçalves, S., Dias, P., & Correia, A. (2022). Nomophobia and lifestyle: Smartphone use and its relationship to psychopathologies. Computers in Human Behavior Reports, 2, Article 100025.
González-Cabrera J, León-Mejía A, Pérez-Sancho C, Calvete E. (2017).Adaptation of the Nomophobia Questionnaire (NMP-Q) to Spanish in a sample of adolescents. Actas Españolas de Psiquiatría. 45(4):137-44.
Gutiérrez-Puertas, L., Márquez-Hernández, V. V., São-Romão-Preto, L., Granados-Gámez, G., Gutiérrez-Puertas, V., & Aguilera-Manrique, G. (2019). Comparative study of nomophobia among Spanish and Portuguese nursing students. Nurse education in practice, 34,79-84.‌
Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): An emerging tool in business research. European business review. ‌
Hamurcu, M., Kara, K., Congologlu, M. A., Hamurcu, U., Almbaidheen, M., Turan, A., & Karaman, D. (2016). Relationship between perceived parenting style with anxiety levels and loneliness in visually impaired children and adolescents. Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo), 43(5), 112-115.
Jimeno, M. V., Ricarte, J. J., Toledano, A., Mangialavori, S., Cacioppo, M., & Ros, L. (2022). Role of attachment and family functioning in problematic smartphone use in young adults. Journal of Family Issues, 43(2), 375-391.
Jokar, Bahram., and Salimi, Azima. (2011). Psychometric properties of the short form of social and emotional loneliness scale for adults, Journal of Behavioral Sciences, 5(4), 311-317. (In Persian)
Katz, J. E., & Aakhus, M. (Eds.). (2002). Perpetual contact: Mobile communication, private talk, public performance. Cambridge University Press.‌
Kim, E., Cho, I., & Kim, E. J. (2017). Structural equation model of smartphone addiction based on adult attachment theory: Mediating effects of loneliness and depression. Asian nursing research, 11(2), 92-97.
King, A. L. S., Valença, A. M., & Nardi, A. E. (2010). Nomophobia: the mobile phone in panic disorder with agoraphobia: reducing phobias or worsening of dependence?. Cognitive and Behavioral neurology, 23(1), 52-54.
King, A. L. S., Valença, A. M., & Nardi, A. E. (2016). Nomophobia: the mobile phone in panic disorder with agoraphobia: reducing phobias or worsening of dependence?. Cognitive and Behavioral neurology, 23(1), 52-54.‌
King, A. L. S., Valença, A. M., Silva, A. C. O., Baczynski, T., Carvalho, M. R., & Nardi, A. E. (2013). Nomophobia: Dependency on virtual environments or social phobia?. Computers in Human Behavior, 29(1), 140-144.‌
King, A. L. S., Valença, A. M., Silva, A. C., Sancassiani, F., Machado, S., & Nardi, A. E. (2018). “Nomophobia”: impact of cell phone use interfering with symptoms and emotions of individuals with panic disorder compared with a control group. Clinical practice and epidemiology in mental health: CP & EMH, 10, 28.
King, S., & Jung, J. (2016). Mobile communication for human needs: A comparison of smartphone use between the US and Korea. Computers in Human Behavior, 35, 376–387.
Kirsh, S., & Cassidy, J. (1997). Preschoolers‟ attention to and memory for attachment relevant information.Child Development, 68, 1143–1153
Kline, R. (2016). Data preparation and psychometrics review. Principles and practice of structural equation modeling (4th ed., pp. 64-96). New York, NY: Guilford.
Konok, V., Gigler, D., Bereczky, M., & Miklósi, A. (2016). Humans' attachment to their mobile phones and its relationship with interpersonal attachment style. Computers in Human Behavior, 61, 537-547.
Konrath SH, Chopik WJ, Hsing CK, O’Brien E. Changes in adult attachment styles in American college students over time: a meta-analysis. Pers Soc Psychol Rev (2014) 18(4):326–48.
Kupcewicz, E., Rachubińska, K., Gaworska-Krzemińska, A., Andruszkiewicz, A., Kuźmicz, I., Kozieł, D., & Grochans, E. (2022). Loneliness and Optimism among Polish Nursing Students during the COVID-19 Pandemic: The Mediatory Role of Self-Efficacy. Healthcare (Basel, Switzerland)10(6), 971.
Kuppens, S., & Ceulemans, E. (2019). Parenting styles: A closer look at a well-known concept. Journal of child and family studies, 28(1), 168-181.‌
Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2011). Online social networking and addiction—a review of the psychological literature. International journal of environmental research and public health, 8(9), 3528- 3552.
Kwan, H. C., & Leung, M. T. (2018). The path model of parenting style, attachment style, self-regulation and Smartphone addiction. In Applied Psychology: Proceedings of the 2015 Asian Congress of Applied Psychology (ACAP 2015) (pp. 196-214).
Lian, L., You, X., Huang, J., & Yang, R. (2016). Who overuses smartphones? Roles of virtues and parenting style in smartphone addiction among Chinese college students. Computers in Human Behavior, 65, 92-99.
Lim, Y. M., Baek, J., Lee, S., & Kim, J. S. (2022). Association between loneliness and depression among community-dwelling older women living alone in South Korea: the mediating effects of subjective physical health, resilience, and social support. International journal of environmental research and public health, 19(15), 9246.‌
Lin, C.H. & Wiley, A. R. (2017). The relationship of relative child care and parenting behaviors in fragile families. Children and Youth Services Review, 81,130-138.
Lin, S., Liu, D., Niu, G., & Longobardi, C. (2020). Active Social Network Sites Use and Loneliness: the Mediating Role of Social Support and Self-Esteem. Current Psychology, 1-8.
Lin, X., Liao, Y., & Li, H. (2022). Parenting styles and social competence in Chinese preschoolers: A moderated mediation model of singleton and self-regulation. Early Education and Development, 33(3), 437-451.‌
Liu, X., Liu, T., Liu, X., Lu, X., & Li, Y. (2022). Data on mobile phone use, adaptability and adult attachment among college students in China. Data in Brief, 43, Article 108397.
MacDonald, K., & Schermer, J. (2021). Loneliness unlocked: Associations with smartphone use and personality. Acta Psychologica, 221: Article 103454.
Mascheroni, G. (2014). Parenting the mobile internet in Italian households: Parents' and children's discourses. Journal of Children and Media, 8(4), 440-456.
Mei, S., Chai, J., Wang, S. B., Ng, C. H., Ungvari, G. S., & Xiang, Y. T. (2018). Mobile phone dependence, social support and impulsivity in Chinese university students. International journal of environmental research and public health, 15(3), 504.
Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2017). Boosting attachment security to promote mental health, prosocial values, and inter-group tolerance. Psychological Inquiry, 18(3), 139-156.
Mok, J. Y., Choi, S. W., Kim, D. J., Choi, J. S., Lee, J., Ahn, H., ... & Song, W. Y. (2014). Latent class analysis on internet and smartphone addiction in college students. Neuropsychiatric disease and treatment, 10, 817.‌
Momeni, K., Amani, R., Janjani, P., Majzoobi, M. R., Forstmeier, S., & Nosrati, P. (2022). Attachment styles and happiness in the elderly: the mediating role of reminiscence styles. BMC geriatrics, 22(1), 1-11.‌
Moon, Sh. (2009). Relationship of peer relationships, perceived parental rearing attitudes, self-reported attachment security, to loneliness in upper elementary school- age children. Journal of Korean Academy Nursing, 39(3): 401-408.
Musetti, A., Terrone, G., & Schimmenti, A. (2018). An exploratory study on problematic Internet use predictors: Which role for attachment and dissociation?. Clinical Neuropsychiatry, 15(1).‌
Muyana, S., & Widyastuti, D. A. (2018). The Influence of Permissive Parenting Towards Nomophobia in Elementary School Students. The 2nd International Conference On Child-Friendly Education (ICCE) 18(3), 139-156.‌
Nathan, N., & Zeitzer, J. (2018). A survey study of the association between mobile phone use and daytime sleepiness in California high school students. BMC Public Health, 13(1), 840.
Nayak, G., & Kochar, A. (2016). Role of Parenting Styles in Determining Self-Esteem and Loneliness among Undergraduate Students. The International Journal of Indian Psychology, 4(1): 64-70.
Ozgur, H. (2016). The relationship between Internet parenting styles and Internet usage of children and adolescents. Computers in Human Behavior, 91, 455-414.
Packer, M. J. (2021). Child development: Understanding a cultural perspective. Child Development, 1-100
Pakdaman, S. (2001) Investigating the relationship between attachment and sociability in adolescence, Ph.D. thesis in psychology, University of Tehran. (In Persian)
Parsakia, K., Rostami, M., & Saadati, S. M. (2023). Validity and reliability of digital self-efficacy scale in Iranian sample. Journal of Adolescent and Youth Psychological Studies, 4(4), 152-158. (In Persian)
Parsakia, K., Rostami, M., Darbani, S. A., Saadati, N., & Navabinejad, S. (2023). Explanation of the concept of generation disjunction in studying generation z. Journal of Adolescent and Youth Psychological Studies, 4(2), 136-142. (In Persian)
Pentina, I. (2022, January). Attachment Theory as a Framework to Understand Relationships with Social Chatbots: A Case Study of Replika. In Proceedings of the 55th Hawaii International Conference on System Sciences
Peplau, L. A. (2022). Loneliness. In Social problems and mental health (pp. 93-95). Routledge.‌
Peplau, L., Perlman, D. (1982). Perspectivesonloneliness. In L. Peplau, D., Perlman (Eds.), Loneliness: A sourcebook of current theory, research, and therapy (pp. 1-18). New York: John Wiley.
Perlman, D., Peplau, L. A., & Goldston, S. E. (1984). Loneliness research: A survey of empirical findings. Preventing the harmful consequences of severe and persistent loneliness, 13-46.
Pinquart, M., & Gerke, D. C. (2019). Associations of parenting styles with self-esteem in children and adolescents: A meta-analysis. Journal of Child and Family Studies28(8), 2017-2035.
Pourmohsani Kalori, F., Jafarian, S., Jafari, I., & Senobar, L. (2020). Investigating the role of personality traits and loneliness in predicting nomophobia. Quarterly Journal of Applied Psychological Research, 11(3), 69-82. (In Persian)
Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. Behavior research methods, instruments, & computers, 36(4), 717-731. ‌
Rafiee, Sh., & Chehreii, Sh. (2016). The Relationship between Perceived Parenting Styles and Loneliness in Students. Asian Social Science, 12(9): 230-235.
Range, B. (2001). Programa de treinamento a distancia para tratamento do transtorno do panico e da agorafobia. Rev. psiquiatr. clin. (Sao Paulo), 331-339.
Reichmann, F. F. (1959). Loneliness. Psychiatry, 22(1), 1-15.
Remondi, C., Compare, A., Tasca, G. A., Greco, A., Pievani, L., Poletti, B., et al. (2020). Insecure attachment and technology addiction among young adults: the mediating role of impulsivity, alexithymia, and general psychological distress. Cyberpsychological Behavior Society Network, 23, 761-767.
Ren, W., & Zhu, X. (2022). Parental Mediation and Adolescents’ Internet Use: The Moderating Role of Parenting Style. Journal of Youth Adolescence, 51, 1483-1496.
Rico-Uribe, L. A., Caballero, F. F., Martín-María, N., Cabello, M., Ayuso-Mateos, J. L., & Miret, M. (2018). Association of loneliness with all-cause mortality: A meta-analysis. PloS one, 13(1), e0190033.‌
Sanvictores, T., & Mendez, M. D. (2022). Types of parenting styles and effects on children. In StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing.‌
Self-Esteem in Children and Adolescents: A Meta-Analysis. Journal of Child and Family Studies, 1-19.
Seol, J. (2016). Self-disclosure in American friendships: links with collectivism and adult attachment styles.‌
Sharma, D., & Aggarwal, D. (2021). A Predictive Approach to Academic Performance Analysis of Students Based on Parental Influence. In International Conference on Innovative Computing and Communications (pp. 75-84).
Shaver, P. R., & Mikulincer, M. (2012). Attachment- related psychodynamics. Attachment and Human Development, 4, 133-161.
Silberg, J. L. (2021). The child survivor: Healing developmental trauma and dissociation. Routledge.‌
Smetana, J. G. (2017). Current research on parenting styles, dimensions, and beliefs. Current opinion in psychology, 15, 19-25.‌
Soper, D.S. (2021). A-priori Sample Size Calculator for Structural Equation Models [Software]. Available from https://www.danielsoper.com/statcalc.
Stevic, A., & Matthes, J. (2021). A vicious circle between children’s non communicative smartphone use and loneliness: Parents cannot do much about it. Telematics and Informatics, 64, article 101677.
Sun, Y., Yang, J., Li, M., & Liu, T. (2022). The Association Between Neuroticism and Nomophobia: Chain Mediating Effect of Attachment and Loneliness. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-18.‌
Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach's alpha. International journal of medical education, 2, 53.
Temel, M., & Atalay, A. A. (2018). The relationship between perceived maternal parenting and psychological distress: Mediator role of self-compassion. Current Psychology,1-8.‌
Tung, S. E. H., Gan, W. Y., Chen, J. S., Kamolthip, R., Pramukti, I., Nadhiroh, S. R., ... & Griffiths, M. D. (2022, August). Internet-Related Instruments (Bergen Social Media Addiction Scale, Smartphone Application-Based Addiction Scale, Internet Gaming Disorder Scale-Short Form, and Nomophobia Questionnaire) and Their Associations with Distress among Malaysian University Students. In Healthcare (Vol. 10, No. 8, p. 1448). MDPI.‌
Valcke, Martin; Bonte, Sarah; De Wever, Bram Rots, Isabel. (2010). Internet parenting styles and the impact on Internet use of primary school children. Computers & Education, 55, 454-464.
Van Gordon, W., Shonin, E., & Griffiths, MD. (2016). Buddhist emptiness theory: implications for psychology. Psychologu Religion and Spiritual, 17, 1-30.
Vise, P. (1979). The expanding singles housing market in Chicago: Implications for reviving city neighborhoods. Urbanism Past & Present, (9), 30-39.‌
Walsh, J. J., Balint, M. G., SJ, D. R. S., Fredericksen, L. K., & Madsen, S. (2009). Predicting individual differences in mindfulness: The role of trait anxiety, attachment anxiety and attentional control. Personality and Individual differences, 46(2), 94-99.‌
Yang, S.-Y., Chen, M.-D., Huang, Y.-C., Lin, C.-Y., & Chang, J.-H. (2017). Association between smartphone use and musculoskeletal discomfort in adolescent students. Journal of Community Health, 42(3), 423–430.