مقایسه اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر فعال‌سازی طرحواره های معنوی–اسلامی با درمان هیجان مدار (EFCT) بر سازگاری زناشویی زوج‌های دارای فرزند معلول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و درمان ذهن آگاهی مبتنی بر فعال سازی طرحواره­های معنوی- اسلامی بر سازگاری زناشویی بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر جزء طرح های نیمه آزمایشی با پیش آزمون -پس آزمون-پیگیری سه گروهی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه زوجین دارای فرزند معلول ذهنی، جسمی_حرکتی یا ذهنی و جسمی - حرکتی بوده که تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار داشته و دارای پرونده در مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی خوانسار بوده و در سال 1401 در شهرستان خوانسار سکونت داشتند؛ به منظور تشکیل سه گروه با استفاده از روش‌نمونه‌گیری هدفمند (با در نظر گرفتن ملاک‌های ورود و خروج)، ابتدا 46 نفر انتخاب شده و سپس به صورت تصادفی 16 نفر (8 زوج) در گروه آزمایش اول و 16 نفر در گروه آزمایش دوم و 16 نفر در گروه گواه گروه‌بندی شدند. سه گروهی که به این ترتیب تشکیل شد مشابه هم بوده و اندازه‌گیری متغیرهای وابسته برای هر دو گروه آزمایش در یک زمان صورت گرفت؛ همچنین مرحله پیگیری سه ماه بعد از پس آزمون روی هر سه گروه اجرا شد. ابزار پژوهش شامل مقیاس سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) بودند. داده­های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد بین دو گروه درمان ذهن آگاهی مبتنی بر فعال سازی طرحواره­های معنوی- اسلامی و درمان هیجان مدار در سطح 05/0 برای مؤلفه رضایت زناشویی معنادار است (05/0>P)؛ در نتیجه بین میانگین نمرات پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری مؤلفه رضایت زناشویی در دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد که درمان هیجان مدار بر سازگاری زناشویی تاثیر بیشتری داشت (05/0=P). نتیجه‌گیری: طبق یافته­های این مطالعه ذهن آگاهی مبتنی بر فعال سازی طرحواره های معنوی-اسلامی و درمان هیجان مدار سبب بهبود همبستگی زناشویی، توافق زناشویی، ابراز محبت و رضایت زناشویی در زوج­های دارای فرزند معلوم می شود و نمایانگر افق­های تازه در مداخلات زوج درمانی است و می­توان از آن به عنوان یک روش مداخله­ای موثر سود جست؛ بنابراین، به نظر می­رسد این مداخله برای زوج­های دارای فرزند معلول نیز کاربردی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Effectiveness of Mindfulness Based on Spiritual-Islamic Schema Activation Therapy with Emotion Focus Couple Therapy (EFCT) on Marital adjustment of Couple with Disabled Children

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Ladan Motalebipour 1
  • Hassan Mirzahoseini 2
  • Majid Zargham Hajabi 3
1 PhD student, Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of the present study was to compare the effectiveness of emotion- focused therapy and mindfulness therapy based on the activation of spiritual-Islamic schemas on marital adjustment. Method: The current research is part of the semi-experimental designs with pre-test-post-test-follow-up of three groups. The statistical population of the current research is all couples who have a child with a mental, physical-motor or mental and physical-motor disability who is covered by the welfare organization and has a file in the Positive Life Welfare Service Center of Khansar.. In order to form three groups using the purposeful sampling method (taking into account the entry and exit criteria), first 46 people were selected and then 16 people (8 couples) were randomly selected in the first test group and 16 people in the second test group. And 16 people were grouped in the control group. The three groups that were formed in this way were similar and the dependent variables were measured for both experimental groups at the same time. Also, the follow-up phase was performed three months after the post-test on all three groups. The research tools included Spanier's Marital Adjustment Scale (1976). The data of the research were analyzed using repeated measure analysis of variance. Results: The results of data analysis showed that between the two groups, mindfulness therapy based on the activation of spiritual-Islamic schemas and emotion-oriented therapy is significant at the 0.05 level for the marital satisfaction component (P<0.05); As a result, there is a significant difference between the average scores of the pre-test, post-test and follow-up of the marital satisfaction component in the two groups, and emotion-oriented therapy had a greater effect on marital adjustment (P=0.05). Conclusion: According to the findings of this study, mindfulness based on the activation of spiritual-Islamic schemas and emotion-oriented therapy leads to the improvement of marital solidarity, marital agreement, expression of affection and marital satisfaction in couples with children, and it represents the horizon. Is new in couple therapy interventions and can be used as an effective intervention method; Therefore, it seems that this intervention is also useful for couples with disabled children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion-focused
  • Mindfulness
  • spiritual-Islamic schemas
  • marital adjustment
Chan, K. K. S., & Leung, D. C. K. (2020). The impact of child autistic symptoms on parental marital relationship: Parenting and coparenting processes as mediating mechanisms. Autism Research13(9), 1516-1526.
Connolly-Zubot, A., Timulak, L., Hession, N., & Coleman, N. (2020). Emotion-focused therapy for anxiety and depression in women with breast cancer. Journal of Contemporary Psychotherapy50(2), 113-122.‏
Elliott, R., & Macdonald, J. (2021). Relational dialogue in emotion‐focused therapy. Journal of Clinical Psychology77(2), 414-428.‏
Ford, M. B. (2017). A nuanced view of the benefits of mindfulness: Self-esteem as a moderator of the effects of mindfulness on responses to social rejection. Journal of Social and Clinical Psychology36(9), 739-767.‏
Goldman, R. N. (2019). History and overview of emotion-focused therapy.‏
Greenberg, L. S. (2004). Emotion–focused therapy. Clinical Psychology & Psychotherapy: An International Journal of Theory & Practice11(1), 3-16.‏ ‏
Greenberg, L. S., & Goldman, R. N. (Eds.). (2019). Clinical handbook of emotion-focused therapy (pp. xiv-534). Washington, DC: American Psychological Association.‏
Greenlee, J. L., Piro‐Gambetti, B., Putney, J., Papp, L. M., & Hartley, S. L. (2022). Marital satisfaction, parenting styles, and child outcomes in families of autistic children. Family process61(2), 941-961.‏
Grof, S. (1989). Spiritual emergency: When personal transformation becomes a crisis. Tarcher.‏
Harrington, S., Pascual‐Leone, A., Paivio, S., Edmondstone, C., & Baher, T. (2021). Depth of experiencing and therapeutic alliance: What predicts outcome for whom in emotion‐focused therapy for trauma?. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice94(4), 895-914.‏
Levitt, H. M., Whelton, W. J., & Iwakabe, S. (2019). Integrating feminist-multicultural perspectives into emotion-focused therapy.‏
Li, X., Wang, K., Huo, Y., & Zhou, M. (2019). The effect of infertility‐related stress on Chinese infertile females’ mental health: The moderating role of marital adjustment. PsyCh journal8(2), 232-239.‏
Margolin, A., Beitel, M., Schuman-Olivier, Z., & Avants, S. K. (2006). A Controlled Study of a Spirituality–Focused Intervention for Increasing Motivation for HIV Prevention Among Drug Users. AIDS Education & Prevention18(4), 311-322.‏
Marren, C., Mikoška, P., O'Brien, S., & Timulak, L. (2022). A qualitative meta‐analysis of the clients' experiences of emotion‐focused therapy. Clinical Psychology & Psychotherapy29(5), 1611-1625.‏
Mate, A. (2022). A Comparative study of Marital adjustment and Depression among working Civil Hospital Male & Female Staff. Indian Journal of Social Sciences and Literature Studies8(1).‏
Nikpey, Z., Keshishi, K., Kashiri, P., Toopeh, M., & Keramati, F. (2019). The Effectiveness of Mindfulness based on Activating Spiritual-Islamic Schemas on Affect Control and the Sense of Self-Worth in Employed Women.‏
Öncü, B. K., & Kişlak, Ş. T. (2022). Marital Adjustment and Marital Conflict in Individuals Diagnosed with ADHD and Their Spouses. Archives of Neuropsychiatry59(2), 127.‏
Osoro, A., Villalobos, D., & Tamayo, J. A. (2022). Efficacy of emotion‐focused therapy in the treatment of eating disorders: A systematic review. Clinical Psychology & Psychotherapy29(3), 815-836.‏
Shahar, B. (2020). New developments in emotion-focused therapy for social anxiety disorder. Journal of Clinical Medicine9(9), 2918.
Shoviachi J. Mindfulness Therapy on the Level of Social Anxiety and Self-Esteem of Elementary School Students with Learning Disorder. Middle Eastern Journal of Disability Studies. 2019;9(0):30-
Siegel, A., Levin, Y., & Solomon, Z. (2019). The role of attachment of each partner on marital adjustment. Journal of Family Issues40(4), 415-434.‏
Siegel, J. (2010). Second dialect acquisition. Cambridge University Press.‏
Watson, J. (2019). Role of the therapeutic relationship in emotion-focused therapy.‏
West W. Some ethical dilemmas in counselling and counselling research. British Journal of Guidance and Counselling. 2002;30(3):261-8.
Yousefian, F., & Asgharipour, N. (2013). Comparative effectiveness of group mindfulness-based cognitive therapy and group cognitive-behavioral therapy on self-esteem of girl students. J Fundam Ment Health15(59), 205-15.‏