دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-233 
پیش بینی اضطراب کرونا ویروس بر اساس تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان در زنان شاغل

صفحه 38-52

10.22034/aftj.2021.265361.1047

محبوبه سالاری؛ سعدی بکرایی؛ محمد امین شریفی نژاد نعمت آباد؛ نرگس عالی زاده؛ فاطمه محسنی


اثربخشی آموزش درمان متمرکز بر شفقت به والدین بر کاهش پرخاشگری، مشکلات رفتاری و اضطراب فرزندان

صفحه 198-214

10.22034/aftj.2021.164614

پریسا دیناری؛ نیکو امیدبختیاری؛ متین پویا؛ زهرا میرزایی؛ زهرا حیدری؛ ابوذر فرهادی