مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی-رفتاری بر نشانگان اختلال نافرمانی مقابله‌ای کودکان

نویسنده

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ولی آباد، تنکابن، مازندران، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در مقایسه با اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر نشانگان اختلال نافرمانی مقابله‌ای کودکان بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه آزمایش و گواه بود. در این پژوهش، جامعه آماری متشکل از کودکان 10 تا 12 سال مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر مازندران در سال تحصیلی 97-98 بود. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد و تعداد 30 کودک انتخاب و به طور تصادفی 10 کودک در گروه آزمایش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، 10 کودک در گروه آزمایش درمان شناختی-رفتاری و 10 کودک در گروه گواه کاربندی شدند. گروه آزمایش اول پروتکل درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز (2004) و گروه آزمایش دوم پروتکل درمان شناختی-رفتاری  مور و گارلند (2003) هشت جلسه 60 دقیقه­ای را دریافت کردند؛ هر سه گروه در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با استفاده از پرسشنامه علائم مرضی کودک (CSI-4) ارزیابی شدند. داده‌های آماری با با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر انجام شد. یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی-رفتاری، نشانگان اختلال نافرمانی مقابله‌ای اعضای گروه‌های آزمایش را به طرز معناداری کاهش داده است (46/61=F، 001/0=P). نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر نشان می‌دهد که این کاهش ناشی از مداخلات درمانی بوده است؛ همچنین تأثیرات مداخلات در مرحله پیگیری پایدار بود (05/0=P). علاوه بر این، مقایسه میزان اثربخشی دو رویکرد نشان داد که تأثیر آن‌ها بر نشانگان نافرمانی مقابله‌ای تفاوت معناداری ندارد. نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی-رفتاری می‌تواند نشانگان اختلال نافرمانی مقابله‌ای کودکان را کاهش دهد؛ لذا درمان‌گران و مشاورانی که در حوزه کودک فعالیت می‌کنند می‌توانند از این دو رویکرد درمانی جهت کاهش نشانگان اختلال نافرمانی مقابله‌ای کودکان بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of treatment based on acceptance and commitment and cognitive-behavioral therapy on the symptoms of oppositional defiant disorder in children

نویسنده [English]

  • Samira Oladian
M.A of General Psychology, Islamic Azad University, Vali-Abad Branch, Tonkabon, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Aim: This study aimed to determine the effectiveness of acceptance and commitment-based therapy compared to the effectiveness of cognitive-behavioral therapy on the symptoms of the oppositional defiant disorder in children. Method: The present study was quasi-experimental with a pre-test, post-test, and follow-up design with an experimental and control group. In this research, the statistical population consisted of children who were referred to the education counseling center in Mazandaran in the academic year 2018-2019. A random sampling method was used for sampling, and 30 children were selected, and 10 children were randomly assigned to the experimental group of treatment based on acceptance and commitment, 10 children to the experimental group of cognitive-behavioral therapy, and 10 children to the control group. The first experimental group of Hayes' (2004) acceptance and commitment-based treatment protocol and the second experimental group of Moore and Garland's (2003) cognitive-behavioral therapy protocol received eight 60-minute sessions. All three groups were evaluated in the pre-test, post-test and follow-up stages using the Child Sickness Symptoms Questionnaire (CSI-4). Statistical data were analyzed using analysis of variance with repeated measures. Results: The findings indicate that the treatment based on acceptance and commitment and cognitive-behavioral therapy significantly reduced the symptoms of the oppositional defiant disorder in the experimental groups (F=61.46, P=0.001). The results of variance analysis with repeated measurements show that therapeutic interventions caused this reduction. Also, the effects of the interventions were stable in the follow-up phase (P=0.05). In addition, the comparison of the effectiveness of the two approaches showed no significant difference in their effect on the symptoms of oppositional disobedience. Conclusion: It can be concluded that treatment based on acceptance and commitment and cognitive-behavioral therapy can reduce children oppositional defiant disorder symptoms. Therefore, therapists and counselors who work in the field of children can use these two therapeutic approaches to reduce the symptoms of the oppositional defiant disorder in children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and commitment
  • cognitive-behavioral
  • confrontational disobedience syndrome
رحیمی، چنگیز.، سجادی، مریم.، محمدی، نورالله.، و خرمایی، فرهاد. (1393). تاثیر روش رابطه درمانی بر کاهش نشانگان در کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای. فصلنامه کودکان استثنایی، 14(3)، 31-46
فرامرزی، سالار.، عابدی، احمدی.، و قنبری، آمنه. (1391). تاثیر آموزش الگوی ارتباطی مادران بر کاهش نشانگان اختلال نافرمانی مقابله ای (ODD) فرزندان. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 34(2)، 79-90
پژوهی نیا، شیما.، اسکندری، حسین.، برجعلی، احمد.، دلاور، علی.، و معتمدی، عبدالله. (1398). تدوین و اعتباریابی برنامه آموزش شناخت اجتماعی و تعیین اثربخشی آن بر نشانه های نافرمانی مقابله ای در کودکان 7 تا 9 سال. فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 8(1)، 11-20.
نصرتی، مریم.، نعمت­طاوسی، محترم. (1399). اثربخشی بازی‌درمانگری مبتنی بر رابطه والد-کودک بر تعارض والد-کودک و خودکارآمدی والدگری مادران. سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی، 2(1): 87-104
نینان، مایکل؛ درایدن، ویندی. (1394). راهنمای سریع شناخت درمانی. ترجمه زهرا اندوزف، تهران: انتشارات ارجمند. (سال انتشار اثر به زبان اصلی، 2006).
References
Gadow, K. M., Sprafkin, J. (1994). Child Symptom Inventories manual. Stony Brook, NY: Checkmate Plus.
Kaplan, H., Sadock, B. (2005). Synopsis of Psychiatry. Tehran: Arjmand Publication.
Barkley, A. (1997). Defiant children: A clinician's manual for assessment and parent training. New York, Guilford Pub.
Szentivanyi, D., & Balazs, J. (2018). Quality of life in children and adolescents with symptoms or diagnosis of conduct disorder or oppositional defiant disorder. Ment Health Prev, 10: 1-8. 6.
Folino, A. (2011). The effects of antecedent exercise on students’ aggressive and disruptive behaviors: exploratory analysis of temporal effects and mechanism of action. PhD thesis. University of Toronto. Department of Human Development and Applied Psychology.
Kim- Cohen, J., Caspi, A., Moffi, T. T., Harrington, H., Milne, B. J., & Poulton, R. (2003). Prior juvenile diagnoses in adults with mental disorder: Developmental follow-back of a prospective-longitudinal cohort. Arch Gen Psychiatry, 60: 709-17.
Martel, M. M. (2019). The Clinician’s guide to oppositional defiant disorder: symptoms, assessment, and treatment. Elsevier Science.
Whitney, A., Brammer, B., & Steve, S. (2012). Impairment in Children With and Without ADHD: Contributions From Oppositional Defiant Disorder and Callous-Unemotional Traits. Journal of Attention Disorders, 16, 535-543.
Hayes. S. C. (2004).  An acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. Behavior therapy, 35, 639-665.
Barlow, D.H. (2002). Anxiety and its disorders: the nature and treatment of anxiety and panic. New York: Guilford press.
Herbert, j. D., & Forman, E. M (Eds.). (2011). Acceptance and mindfulness in cognitive behavior therapy Hoboken, NJ: Wiley.
Hayes, S. C,. Levin, M., Plump, J. (2011). Acceptance and commitment therapy and contextual behavioral science: Examining the progress of a distinctive model of behavioral and cognitive therapy. Behavioral therapy.
Arch .J. & Craske, M. G. (2008).  An acceptance and commitment therapy and cognitive behavioral therapy for anxiety disorder: Different treatment, similar mechanisms? Clinical Psychology: Science and Practice, 15(4), 263- 279.
Dimidjian, S. & Dobson, K. S.(2003). Processes of change in cognitive therapy. In m. A. Reinbeck & D. A. Clark (Eds). Cognitive therapy across the lifespan: theory, research and practice (PP.477- 506). Cambridge, UK: Cambridge University press.
Hayes, S. C., Strosahl, K., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and Commitment therapy: Anexperien approachto behavior chang.  Newyork: Guil Ford press.
Kabat - Zinn, J. (1994). Wherever you go there you are. NEW YORK: Hyperion.
Hayes SC, Luoma JB, Bond FW, Masuda A, Lillis J. (2006). Acceptance and commitment therapy: model, processes and outcomes. Behav Res Ther 2006; 44(1): 1-25.
Freeman, A. (2005). Encyclopedia of cognitive behavior therapy .New York : Springer press.
Dobson, K. (2010). Handbook of cognitive- behavior therapy. New York : Guilford press.
Leahy, R. (2013). Contempoary cognitive therapy . New York : Guiford press