مدل ساختاری نقش ویژگی‌های شخصیت بر سلامت جسمانی با میانجی‌گری امید به زندگی و کنش‌های شناختی در زنان سالمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ویژگی‌های شخصیت بر سلامت جسمانی با میانجی‌گری امید به زندگی و کنش‌های شناختی در زنان سالمند بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است و به روش مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه زنان سالمند مراجعه‌کننده به سراهای محله شهر تهران بین ماه‌های اردیبهشت تا خرداد ماه سال 1400 بود. نمونه پژوهش شامل تعداد 384 نفر از زنان سالمند مراجعه‌کننده به سراهای محله شهر تهران بود که با روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی پنج عاملی نئو (مک‌کری و کاستا، 1980)، پرسشنامه توانایی های شناختی نجاتی (1392)، پرسشنامه امید به زندگی ( هزاروسی، 1385) و پرسشنامه سلامت جسمی (اسپنس، هلمریچ و پرد، 1987) به دست آمد. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی، ماتریس همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و مدل‌سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. همچنین کلیه محاسبات آماری با استفاده از نرم‌افزار Lisrel 8.80 و SPSS.22 انجام گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد ضرایب استاندارد و غیر استاندارد مسیر مستقیم مدل فرضی از ویژگی-های شخصیت به کنش‌های شناختی (48/0= β؛ 01/0‌P)، ویژگی‌های شخصیت به امید به زندگی (58/0= β؛ 01/0‌P)، کنش‌های شناختی به سلامت جسمی (20/0= β؛ 01/0‌P)، امید به زندگی به سلامت جسمی (30/0= β؛ 01/0‌P) معنی‌دار شده است. بررسی شاخص‌های برازش مدل حاکی از آن است که مدل مورد نظر برازش مطلوبی با داده‌ها دارد. که امید به زندگی و کنش‌های شناختی اثر غیرمستقیم بر سلامت جسمانی داشته است، بنابراین وجود رابطه غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش با 95 درصد اطمینان تایید می‌شود (05/0>P). نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت مدل ویژگی‌های شخصیت بر سلامت جسمانی با میانجی‌گری امید به زندگی و کنش‌های شناختی در زنان سالمند برازش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural model of the role of personality traits on physical health mediated by life expectancy and cognitive functions in older women

نویسندگان [English]

  • Farah Jafari 1
  • Mohammad Hassan Ghanifar 2
  • Qasem Ahi 2
1 PhD student, Department of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to investigate the role of personality traits on physical health mediated by life expectancy and cognitive functions in elderly women. Method: The present study is a descriptive-correlational study and was performed by structural equation modeling. The statistical population included all elderly women who referred to the neighborhoods of Tehran between May and June 2021. The research sample consisted of 384 elderly women referring to neighborhoods in Tehran who were selected by voluntary sampling method. Data were collected using the Neo Five Factor Personality Traits Questionnaire (McCurry and Costa, 1980), the Cognitive Rescue Abilities Questionnaire (2013), the Life Expectancy Questionnaire (Hazarousi, 2006) and the Physical Health Questionnaire (Spence, Helmrich). And Perd, 1987). Data were analyzed using correlation coefficient, Pearson correlation matrix, multiple regression and structural equation modeling. Also, all statistical calculations were performed using Lisrel 8.80 and SPSS.22 software. Results: The results showed that standard and non-standard coefficients of the direct path of the hypothetical model from personality traits to cognitive actions (β = 0.48; P<0.01), personality traits to life expectancy (Β= 0.58; P<0.01), cognitive functions to physical health (β=0.20; P<0.01), life expectancy to physical health (β=0.30; P<0.01) has become meaningful. Examination of model fit indices indicates that the model has a good fit with the data. That life expectancy and cognitive functions have had an indirect effect on physical health, so the existence of an indirect relationship between research variables is confirmed with 95% confidence (P<0.05). Conclusion: It can be concluded that the model of personality traits fits on physical health through the mediation of life expectancy and cognitive functions in older women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality traits
  • physical health
  • life expectancy
  • cognitive functions
  • aging