اثربخشی روش‌ تراپلی بر اختلال دلبستگی واکنشی کودکان 8 تا 12 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان اثربخشی روش تراپلی بر اختلال دلبستگی واکنشی کودکان 8 تا 12 سال صورت گرفت. روش: روش پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان 8 تا 12 سال شهر تهران که در فراخوان از طریق فضای مجازی ابراز تمایل کرده بودند، بود. از میان جامعه مذکور 32 کودک، انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. مداخله به صورت روش تراپلی به صورت هفتگی ارائه شد. شرکت کنندگان قبل از آغاز و پس از اتمام جلسات پرسشنامه اختلال دلبستگی راندولف، سیاهه رفتاری اخنباخ و آزمون دسته بندی کارت‌های ویسکانسین را تکمیل و سه ماه بعد پس آزمون تکرار گردید. داده‌ها از طریق نرم افزار SPSS با استفاده از روش آماری آنوای دو عاملی آمیخته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها اثرگذاری معنادار روش تراپلی را بر علایم اختلال دلبستگی واکنشی (رفتارهای ضد اجتماعی، تکانشگری و زورگویی) تایید کرد (05/0>P). نتیجه‌گیری: بنابر نتایج به دست آمده در این پژوهش استفاده از رویکرد تراپلی می‌تواند به عنوان درمان های موثر در کاهش علایم اختلال دلبستگی واکنشی متناسب با شرایط کودک به‌کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Theraplay on Reactive Attachment Disorder in Children Aged 8-12 Years

نویسندگان [English]

  • Zohreh Sadeghi Amrabadi 1
  • Mahnaz Esteki 2
  • Kambiz Pooshneh 3
  • Mahdieh Salehi 3
1 Ph.D. Student, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: This study aimed to determine the effectiveness of theraplay on symptoms of reactive attachment disorder in children aged 8-12 years. Methods: Pre-test, post-test, and follow-up designs were used in this semi-experimental study. The statistical population included all Tehran youngsters aged 8 to 12 who had showed an interest in communicating via the internet. A total of 32 youngsters were chosen and assigned to one of two groups: experimental or control. The intervention was presented as theraplay weekly. Before and after the sessions, Randolph's attachment disorder questionnaire, Achenbach behavioral checker, and Wisconsin card classification test was completed and three months later the post-test was repeated. Data were analyzed using SPSS software using the mixed two-factor ANOVA method. Results: The results of data analysis confirmed the significant effect of the theraplay intervention method on symptoms of reactive attachment disorder (P<0.001). Conclusion: The usage of theraplay can be utilized as an effective treatment to alleviate the symptoms of reactive attachment disorder after a child's condition, according to the findings of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reactive attachment disorder
  • Theraplay
  • Children