اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سبک‌های والدگری و اضطراب در مادران دارای فرزند با اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سبک‌های والدگری و اضطراب در مادران دارای فرزند با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی بود. روش: طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با دو گروه آزمایشی و گواه بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مادران دارای فرزند با اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی بود. نمونه این پژوهش شامل 30 نفر از مادران دارای فرزند با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس مادران گروه آزمایش تحت 9 جلسه 90 دقیقه ای هر هفته یک جلسه آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند ولی گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکردند. ابزار پژوهش پرسشنامه های اضطراب بک و پرسشنامه سبک والدگری بامریند بوده است. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و نرم‌افزار Spss.23 تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سبک‌های والدگری مقتدرانه (001/0>P)، مستبدانه (001/0>P)، سهل‌گیرانه (001/0>P) و اضطراب (001/0>P) در مادران دارای فرزند با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی تاثیر معناداری داشته است. نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بر سبک‌های والدگری و اضطراب در مادران دارای فرزند با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی موثر بود و می‌توان از نتایج این پژوهش در جهت کاهش مشکلات مادران دارای فرزند با اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of parenting education based on acceptance and commitment on parenting styles and anxiety in mothers with children with attention deficit / hyperactivity disorder

نویسنده [English]

  • afsaneh khajevand khoshli
Assistant Professor, Department of Psychology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of parenting education based on acceptance and commitment on parenting styles and anxiety in mothers with children with attention deficit / hyperactivity disorder. Method: The quasi-experimental research design was pre-test-post-test with two experimental and control groups. The statistical population of this study was all mothers with children with attention deficit / hyperactivity disorder. The sample of this study included 30 mothers with children with attention deficit / hyperactivity disorder who were selected by convenience sampling method. Then, the mothers of the experimental group underwent 9 sessions of 90 minutes, one week of parenting training based on acceptance and commitment, but the control group did not receive any intervention. The research instruments were Beck Anxiety Questionnaire and Bamrind Parenting Style Questionnaire. Data were analyzed using repeated measures analysis of variance and Spss.23 software. Results: The results showed that parenting education based on acceptance and commitment on parenting styles (authoritative (P<0.001)), authoritarian (P<0.001), negligent (P<0.001) and anxiety (P<0.001) had a significant effect on mothers with children with attention deficit / hyperactivity disorder. Conclusion: It can be concluded that parenting education based on acceptance and commitment on parenting styles and anxiety in mothers with children with attention deficit / hyperactivity disorder can be effective and the results of this study can reduce the problems of mothers. Has a child with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Therapy
  • Parenting Styles
  • Anxiety
  • Attention Deficit / Hyperactivity Disorder