پیش‌بینی اضطراب مرگ زنان بر اساس دلبستگی به خدا با نقش تعدیل‌گر خودشفقتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی اضطراب مرگ بر اساس دلبستگی به خدا با نقش تعدیلگر خودشفقت‌ورزی بود. روش پژوهش: روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است؛ جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه بیماران سرطانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۹ بودند. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی به صورت مجازی فراخوان داده شد تا افراد داوطلبانه در این پژوهش شرکت کنند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر، پرسشنامه شفقت خود-فرم کوتاه و پرسشنامه دلبستگی به خدا بک و مک دونالد (۲۰۰۴). تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مسیر در نرم افزار spss مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: تحلیل آماری نشان داد که دلبستگی اجتنابی و اضطرابی به خدا و خودشفقتی هردو قادر به پیش‌بینی معناداری اضطراب مرگ بوده (۰۱/۰p<). نتیجه‌گیری: می‌توان گفت انواع دلبستگی به خدا تأثیرات مهمی بر روی اضطراب مرگ بیماران سرطانی دارد و همچنین خودشفقت ورزی به طور معناداری در ارتباط بین سبک‌های دلبستگی به خدا و اضطراب مرگ میانجگری می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting death anxiety based on attachment to God with a self-fulfilling prophecy

نویسندگان [English]

  • Razieh Nouri 1
  • Mojtaba Karimi 2
1 M.A of Family Counseling, Counseling Department, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
2 M.A of Family Counseling, Counseling Department, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba&rsquo;i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to predict death anxiety based on attachment to God with the moderating role of self-compassion. Methods: The research method is descriptive correlation; The statistical population of the present study was all cancer patients in Isfahan province in 2020. In this research, virtual random sampling method was called for volunteers to participate in this research. The instruments used in this study were the Templer Death Anxiety Questionnaire, the Short Form Self-Compassion Questionnaire and the Beck and McDonald Attachment to God Questionnaire (2004). Data analysis was analyzed by path analysis method in SPSS software. Results: Statistical analysis showed that avoidance and anxiety attachment to God and self-compassion were both able to significantly predict death anxiety (p <0.01). Conclusion: It can be said that different types of attachment to God have important effects on death anxiety in cancer patients and also self-compassion significantly mediates the relationship between attachment styles to God and death anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Death Strikes
  • Attachment to God
  • Self-Compassion
  • Cancer
اکبری، مهرداد.، علیپور، احمد.، زارع، حسین. (1394). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله با استرس بر کیفیت زندگی و میزان درد در بیماران مبتلا به سرطان پستان. روانشناسی سلامت. 4(15)، 21-36.
انجمنی، مدینه.، تکلوی، سمیه. (1398). نقش دلبستگی به خدا و بلوغ عاطفی در پیش بینی خوددلسوزی مادران کودکان ناشنوا. مجله سلامت و مراقبت. ۲۱ (۲) :۱۲۵-۱۱۷.
بشرپور، سجاد.، وجودی، بابک.، عطارد، نسترن. (1392). رابطه جهت گیری مذهبی و نگرش به مرگ با کیفیت زندگی و علائم جسمانی شدن در زنان. مجله روانشناسی سلامت، 3 (10)، 80-97.
بیطرفان، لیلا.، کاظمی، محمود.، یوسفی افراشته، مجید. (1396). رابطه سبک‌های دلبستگی به خدا و تاب‌آوری با اضطراب مرگ در سالمندان. سالمند: مجله سالمندی ایران. ۱۲ (۴) :۴۵۷-۴۴۶.
درمرانی، تیمور.، و مرادی، امید. (1397). پیش‌بینی اضطراب مرگ بر اساس خودتنظیمی هیجانی و خودکارآمدی در بیماران سرطانی. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 6(6)، 66-76.
زاهد بابلان، عادل.، برقی، شیدا. (1396). مقایسه اضطراب مرگ، تنهایی و دلبستگی به خدا در بیماران سرطانی، بیماران قلبی و افراد سالم، روانشناسی و دین، 10 (2)، 109-124.
سامانی، سیامک.، کرد، نوشین. (1396). پیش‌بینی اضطراب مرگ بر اساس بهزیستی معنوی و ابعاد وقف به خدا در زنان سالمند. همایش بین المللی روانشناسی، مشاوره، آموزش، مشهد.
علی نسب، سید حسین. (1389). بررسی رابطه دین‌داری و اضطراب مرگ در دانش آموزان شهر قم. روانشناسی و دین، 3، 55-68.
قاسم پور، عبدالله.، سوره، جمال.، سید تازه کند، میرتوحید. (1391). پیش بینی اضطراب مرگ بر اساس راهبردهای تنظیم هیجانی، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 13 (2 و 48)، 70-63.
قدرتی، سمیرا.، مهران فرد، ناصر.، موسوی، سیدیعسد.، سعید قربانی، حسن. (1393). نقش دین و دلبستگی به خدا در اضطراب مرگ کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، قم، 1393.
کاوه، منیژه (1395). بررسی رابطه سبک دلبستگی به خدا و تاب آوری در شاهدان استان چهارمحال و بختیاری، دوفصلنامه حراست فرهنگی انقلاب اسلامی، دانشکده علوم انسانی اسلامی و قدرت نرم، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین، 6. (13)، 33-53.
نصیری، خدیجه.، حبیبی، عقیل.، آقامحمدی، وحیده.، سوادپور، محمدتقی.، جعفری، میلاد. (1399). بررسی رابطه دلبستگی به خدا و نگرش نسبت به مرگ در سالمندان شهر اردبیل در سال ۱۳۹۸. مجله سلامت و مراقبت. ۲۲ (۲) :۱۷۵-۱۶۸.
ولیخانی، احمد.،  فیروزآبادی، علی. (1395). بررسی اضطراب مرگ در چارچوب الگو‌های دلبستگی در بیماران سرطانی: یک مطالعه مقایسه‌ای. روانشناسی سلامت. 5(18)، 119-140.
Akbari, M., Alipour, E., Zare, H. (2015). Evaluating the effectiveness of coping skills training on quality of life and rate Pain in patients with breast cancer. Quarterly Health Psychology Research, 4 (15), 21-36. [in Persian]
Alinasb, A. (2010). The study of the relationship between religiosity and death anxiety in students in Qom, Psychology and Religion, 3, 55-68. [in Persian]
Anjomani, M., & Taklavi, S. (2019). The role of Attachment to God and Emotional Maturation in Prediction of Self Compassion of Deaf Children’s Mothers. Journal of Health and Care, 21(2), 117-125.
Ashish, D. (2016). Self-compassion and the need of self-preservation (Doctoral dissertation, The University of Arizona).
Barnard, L. K., & Curry, J. F. (2011). Self-compassion: Conceptualizations, correlates, & interventions. Review of general psychology, 15(4), 289-303.
Basharpour, S., Vojodi, B., Mercury, N. (2013). The relationship between religious orientation and attitude Towards death with quality of life and symptoms Physicalization in women. Journal of Health Psychology, 3 (10), 80-97. [in Persian]
Bitarafan, L., Kazemi, M., & Yousefi Afrashte, M. (2017). Relationship between styles of attachment to god and death anxiety resilience in the elderly. Iranian Journal of Ageing, 12(4), 446-457.
Bradshaw, M., Ellison, C. G., & Marcum, J. P. (2010). Attachment to God, images of God, and psychological distress in a nationwide sample of Presbyterians. The International journal for the psychology of religion, 20(2), 130-147.
Darmarani, T. K., & Moradi, O. (2018). Prediction of death anxiety based on emotional self-regulation and self-efficacy in cancer patients. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 6(6), 66-76.
Dégi, C. L. (2009). Non-disclosure of cancer diagnosis: an examination of personal, medical, and psychosocial factors. Supportive Care in Cancer, 17(8), 1101-1107.
Diedrich, A., Grant, M., Hofmann, S. G., Hiller, W., & Berking, M. (2014). Self-compassion as an emotion regulation strategy in major depressive disorder. Behaviour research and therapy, 58, 43-51.
Ferrari, M., Hunt, C., Harrysunker, A., Abbott, M. J., Beath, A. P., & Einstein, D. A. (2019). Self-compassion interventions and psychosocial outcomes: A meta-analysis of RCTs. Mindfulness, 10(8), 1455-1473.
Ghasempour, A., Surah, J., Seyed Tazeh Kan , M.(2012). Predicting Death Anxiety Based on Emotional Regulation Strategies, Knowledge and Research in Applied Psychology, 13 (2 and 48), 70-63. [in Persian]
Ghodrati, S., Mehran Fard, N., Mousavi, S., Saeed Ghorbani, H. (2014). The role of religion and attachment to God in death anxiety. International Congress of Religious Culture and Thought, Qom, 2014, ICCRT01_0990. [in Persian]
Homan, K. J. (2015). A mediation model linking attachment to God, self-compassion, and mental health. Mental Health, Religion & Culture, 17(10), 977-989.
Isikhan, V., Güner, P., Kömürcü, S., Özet, A., Arpaci, F., & Öztürk, B. (2001). The relationship between disease features and quality of life in patients with cancer—I. Cancer nursing, 24(6), 490-495.
Jauncey, T., & Strodl, E. (2018). Love of God, others, and self and their association with satisfaction with life and mental health for Christians. Journal of Spirituality in Mental Health, 20(3), 239-260.
Jong, J., Ross, R., Philip, T., Chang, S. H., Simons, N., & Halberstadt, J. (2018). The religious correlates of death anxiety: A systematic review and meta-analysis. Religion, Brain & Behavior, 8(1), 4-20.
Kaveh, M. (2016). A study of the relationship between attachment style to God and resilience in Witnesses of Chaharmahal and Bakhtiari Province, Bi-Quarterly Journal of Cultural Protection of the Islamic Revolution, Faculty of Islamic Humanities and Soft Power, Imam Hossein University of Officers and Guards Training, 6 (13), 33-53. [in Persian]
Khaleghkhah, A., SR, M. M., & Sh, A. (2019). Comparison of Spiritual Health, Life Expectancy and Death Anxiety in Two Groups of Patients with Curable Cancer and Non-cancer Patients: Evidence of Gender Differences. Journal of Health, 10(3), 346-358.
Kirkpatrick, L. A. (2005). Attachment, evolution, and the psychology of religion. Guilford Press.
Krieger, T., Altenstein, D., Baettig, I., Doerig, N., & Holtforth, M. G. (2013). Self-compassion in depression: Associations with depressive symptoms, rumination, and avoidance in depressed outpatients. Behavior therapy, 44(3), 501-513.
Lehto, R., & Stein, K. F. (2009). Death anxiety: An analysis of an evolving concept.
Mansoori, B. (2018). Prediction of death anxiety on the Basis of Quality of Relationship with God in the elderly. Counseling Culture and Psycotherapy, 9(36), 145-162. doi: 10.22054/qccpc.2018.33640.1883
Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2019). Attachment orientations and emotion regulation. Current opinion in psychology, 25, 6-10.
Mohammadzadeh, A., Jafari, E., & Hajloo, N. (2015). Relationships of death anxiety with religious coping, attachment to god and acting on religious beliefs.
Momeni, K., & Moradi, A. (2019). Structural equation modeling: A study on the effect of religious orientation on the psychological wellbeing concerning the mediating role of death anxiety and self-compassion in the male elderly living in Kermanshah City in 2017. Iranian Journal of Ageing, 14(2), 162-177.
Nasiri, K., Habibi, A., Agham Mohammadi, W., Savadpour, MT., Jafari, M.(2019). Investigating the relationship between attachment to God and attitudes toward death in the elderly in Ardabil in 1398. Journal of Health and Care, 22 (2), 168-175. [in Persian]
Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and identity, 2(3), 223-250.
Neff, K. D. (2012). The science of self-compassion. Compassion and wisdom in psychotherapy, 1, 79-92.
Pyszczynski, T., Greenberg, J., Solomon, S., Arndt, J., & Schimel, J. (2004). Why do people need self-esteem? A theoretical and empirical review. Psychological bulletin, 130(3), 435.
Rowatt, W., & Kirkpatrick, L. A. (2002). Two dimensions of attachment to God and their relation to affect, religiosity, and personality constructs. Journal for the scientific study of religion, 41(4), 637-651.
Salehi, F., Mohsenzade, F., Arefi, M., Salehi Zahabi, S., & Amirifard, N. (2020). Death anxiety in patients with cancer in Kermanshah. Iranian Journal of cancer care (IJCA), 1(1), 24-29.
Samani, S., Kurd, N.(2017). Predicting death anxiety based on spiritual well-being and dimensions of devotion to God in older women. International Conference on Psychology, Counseling, Education, Mashhad. [in Persian]
SHARIFI SAKI, S., alipor, A., aghayuosefi, A., mohamadi, M., Ghobari Bonab, B. (2019). The Relationship between Self-Compassion with Depression in Women with Breast Cancer with Mediation Death Anxiety. QUARTERLY JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY, 8(29), 52-67. doi: 10.30473/hpj.2019.39663.3959.
Valikhani, A., & Firouzabadi, A. (2016). Examining death anxiety within the framework of attachment styles in cancer patients: A comparative study. Quarterly Journal of Health Psychology, 5(18), 119-140. [in Persian]
Zahed Babalan, A., Barghi, Sh. (2017). Comparison of death anxiety, loneliness and attachment to God, among cancer patients, heart patients and healthy people, Psychology and Religion, 10 (2), 109-124. [in Persian]
Zessin, U., Dickhäuser, O., & Garbade, S. (2015). The relationship between self‐compassion and well‐being: A meta‐analysis. Applied Psychology: Health and Well‐Being, 7(3), 340-364.