ارائه الگوی ساختاری پیش‌بینی تحمل پریشانی بر اساس صفات تاریک شخصیت و حمایت اجتماعی ادراک شده با میانجی‌گری سبک‌های دفاعی در مراجعین خواستار طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی ، واحد رودهن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی ، واحدرودهن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن ، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحدرودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی ارائه الگوی ساختاری پیش‌بینی تحمل پریشانی بر اساس صفات تاریک شخصیت و حمایت اجتماعی ادراک شده با میانجی‌گری سبک‌های دفاعی در مراجعین خواستار طلاق بود. روش پژوهش: روش این مطالعه تحلیلی -همبستگی به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر مراجعین خواستار طلاق در کلینیک‌های مشاوره خانواده شهر تهران در سال 1400 بودند. حجم نمونه 260 نفر به شیوه نمونه ‏گیری در دسترس انتخاب‌ و به مقیاس تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (2005)، مثلث تاریک شخصیت جانسون و وبستر (2010)، مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران (1988) و پرسشنامه مکانیزم دفاعی اندروز و همکاران (1993) پاسخ دادند. سپس الگوی پیشنهادی از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از SPSS و AMOS نسخه 24 تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد مسیرهای مستقیم صفات شخصیت و سبک‌های دفاعی بر روی تحمل پریشانی معنادار بود (01/0>P). مسیرهای مستقیم صفات شخصیت بر روی حمایت اجتماعی ادراک شده و سبک‏های دفاعی(رشد یافته و رشد نایافته) بر روی تحمل پریشانی معنادار بود (01/0>P). همچنین مسیرهای مستقیم حمایت اجتماعی ادراک شده بر روی سبک‌های دفاعی(روان‌آزرده و رشد نایافته) معنادار بود (01/0>P). مسیر مستقیم حمایت اجتماعی ادراک شده بر روی تحمل پریشانی و ضریب صفات شخصیت بر روی سبک دفاعی روان آزرده و ضریب مسیر مستقیم حمایت اجتماعی ادراک شده بر روی سبک دفاعی رشد یافته معنادار نبود (05/0<P). همچنین نتایج بیانگر آن بود که اثرات غیرمستقیم حمایت اجتماعی ادراک شده از طریق نقش میانجی سبک‌های دفاعی بر تحمل پریشانی معنادار بود (077/0=RMSEA، 912/0=GFI، 959/0=IFI و 957/0=CFI)، اما مسیر غیرمستقیم صفات شخصیت بر روی تحمل پریشانی با نقش میانجی سبک‌های دفاعی معنادار نبود. نتیجه‌گیری: این پژوهش، مدل ساختاری پژوهش اصلاح شده پژوهش برازش مطلوب و قابل قبول با داده‌های پژوهشی داشتو این گام مهمی در جهت شناخت عوامل مؤثر بر تحمل پریشانی در مراجعینی که خواستار طلاق هستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a structural model for predicting distress tolerance based on dark personality traits and perceived social support mediated by defense styles in divorce-seeking clients

نویسندگان [English]

  • Zahra Akhgary 1
  • Hossein Ebrahimi Moghadam 2
  • Rahim Davari 3
1 PhD student Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to investigate the presentation of a structural model for predicting distress tolerance based on dark personality traits and perceived social support mediated by defense styles in divorce-seeking clients. Method: The research method was analytical-correlation by structural equation modeling. The statistical population of the present study was the clients seeking divorce in family counseling clinics in Tehran in 2021. The sample size of 260 people was selected by available sampling method and used by Simmons and Gahr (2005) Distress Tolerance Scale, Johnson & Webster's Dark Triangle (2010), Zimet et al.'s Multidimensional Perceived Social Support Scale (1988) and Defense Mechanism Questionnaire. Andrews et al. (1993) responded. The proposed model was then analyzed by structural equation modeling using SPSS and AMOS version 24. Results: The results showed that direct paths of personality traits and defensive styles were significant on distress tolerance (P <0.01). The direct path of perceived social support on distress tolerance was not significant (P <0.01). Direct paths of personality traits on perceived social support and defensive styles (grown and immature) on distress tolerance were significant (P <0.01), but the coefficient of personality traits was not significant on disturbed defense style (01 / 0 <P). Also, the direct paths of perceived social support on defense styles (disturbed and immature) were significant (P <0.01), but the direct path coefficient of perceived social support on the developed defense style was not significant (0.01). 0 <P). The results also showed that the indirect effects of perceived social support through the mediating role of defense styles on distress tolerance were significant (RMSEA = 0.077, GFI = 0.912, IFI = 0.959 and CFI = 0.957), but the indirect path of personality traits on distress tolerance was not significant with the mediating role of defense styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distress tolerance
  • Dark personality traits
  • Perceived social support
  • Defense styles
  • Divorce