تعیین برازش مدل معادلات ساختاری روابط بین سردرگمی هویت و شکست عاطفی براساس نقش واسطه‌ای مکانیزم‌های دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تعیین برازش معادلات ساختاری شکست عاطفی براساس سردرگمی هویت با میانجی‌گری مکانیزم‌های دفاعی بود. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه دختران نوجوان دانش آموز دارای شکست عاطفی در سال تحصیلی 99-98 شهرستان نورآباد بود. نمونه این پژوهش شامل 250 نفر که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه سندرم ضربه عشقی (راس، 1999)، پرسشنامه سازمان شخصیت (کرنبرگ، 2002) و پرسشنامه مکانیزم های دفاعی (اندروز و همکاران، 1993) جمع آوری شد. تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی ‌پیرسون، مدل‌ معادلات ساختاری و نرم‌افزارهایSPSS نسخه ۲۲ و AMOS نسخه ۲۲ صورت گرفت. سطح معناداری در این پژوهش ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که سردرگمی اثر غیرمستقیم بر شکست عاطفی داشته است، بنابراین وجود رابطه غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش با 95 درصد اطمینان تایید می‌شود (05/0>P). نتیجه‌گیری: می توان نتیجه گرفت که سازمان شخصیت دارای نقش میانجی در رابطه بین مکانیزم های دفاعی و شکست عاطفی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the fit of structural equation modeling of relationships between identity confusion and emotional breakdown based on the mediating role of defense mechanisms

نویسندگان [English]

  • Zahra Bagheri Masi Mordeh 1
  • majid zargham hajebi 2
  • Abbas Habib Zadeh 3
1 Ph.D. Student, Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to determine the fit of structural equations of emotional breakdown based on identity confusion mediated by defense mechanisms. Methods: The research method was descriptive and the correlation research design was structural equation modeling. The statistical population of this study included the statistical population of this study including all adolescent female students with emotional failure in the 2019-20 academic year of Nurabad city. The sample of this study included 250 people who were selected using purposive sampling method. Data were collected using the Love Trauma Syndrome Questionnaire (Ross, 1999), the Personality Organization Questionnaire (Kernberg, 2002) and the Defense Mechanisms Questionnaire (Andrews et al., 1993). Research data were analyzed using Pearson correlation coefficient, structural equation model and SPSS software version 22 and AMOS version 22. Significance level in this study was considered 0.05. Results: The results showed that confusion had an indirect effect on emotional failure, so the existence of an indirect relationship between research variables is confirmed with 95% confidence (P <0.05). Conclusion: It can be concluded that personality organization has a mediating role in the relationship between defense mechanisms and emotional failure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality organization
  • identity confusion
  • emotional breakdown
  • defense mechanisms