تعیین برازش مدل معادلات ساختاری روابط بین سردرگمی هویت و شکست عاطفی براساس نقش واسطه‌ای مکانیزم‌های دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تعیین برازش معادلات ساختاری شکست عاطفی براساس سردرگمی هویت با میانجی‌گری مکانیزم‌های دفاعی بود. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه دختران نوجوان دانش آموز دارای شکست عاطفی در سال تحصیلی 99-98 شهرستان نورآباد بود. نمونه این پژوهش شامل 250 نفر که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه سندرم ضربه عشقی (راس، 1999)، پرسشنامه سازمان شخصیت (کرنبرگ، 2002) و پرسشنامه مکانیزم های دفاعی (اندروز و همکاران، 1993) جمع آوری شد. تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی ‌پیرسون، مدل‌ معادلات ساختاری و نرم‌افزارهایSPSS نسخه ۲۲ و AMOS نسخه ۲۲ صورت گرفت. سطح معناداری در این پژوهش ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که سردرگمی اثر غیرمستقیم بر شکست عاطفی داشته است، بنابراین وجود رابطه غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش با 95 درصد اطمینان تایید می‌شود (05/0>P). نتیجه‌گیری: می توان نتیجه گرفت که سازمان شخصیت دارای نقش میانجی در رابطه بین مکانیزم های دفاعی و شکست عاطفی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the fit of structural equation modeling of relationships between identity confusion and emotional breakdown based on the mediating role of defense mechanisms

نویسندگان [English]

  • Zahra Bagheri Masi Mordeh 1
  • majid zargham hajebi 2
  • Abbas Habib Zadeh 3
1 Ph.D. Student, Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to determine the fit of structural equations of emotional breakdown based on identity confusion mediated by defense mechanisms. Methods: The research method was descriptive and the correlation research design was structural equation modeling. The statistical population of this study included the statistical population of this study including all adolescent female students with emotional failure in the 2019-20 academic year of Nurabad city. The sample of this study included 250 people who were selected using purposive sampling method. Data were collected using the Love Trauma Syndrome Questionnaire (Ross, 1999), the Personality Organization Questionnaire (Kernberg, 2002) and the Defense Mechanisms Questionnaire (Andrews et al., 1993). Research data were analyzed using Pearson correlation coefficient, structural equation model and SPSS software version 22 and AMOS version 22. Significance level in this study was considered 0.05. Results: The results showed that confusion had an indirect effect on emotional failure, so the existence of an indirect relationship between research variables is confirmed with 95% confidence (P <0.05). Conclusion: It can be concluded that personality organization has a mediating role in the relationship between defense mechanisms and emotional failure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality organization
  • identity confusion
  • emotional breakdown
  • defense mechanisms
آل بهبهانی مرجان.، و محمدی نورالله.( 1386). بررسی ویژگی‌های روانسنجی سیاهه سازمان شخصیت کرنبرگ، فصلنامه روانشناسی، 11(2): 185-198
پروچسکا، جیمز.، و نورکراس، جان. (1392). نظریه‌های روان‌درمانی. ترجمه یحیی سید محمدی. تهران : انتشارات روان (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2005).
توسلی، زهرا.، آقا محمدیان شعرباف، حمیدرضا.، سپهری شاملو، زهره.، و شهسواری، مجید (1397). اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر سندرم ترومای عشق و عملکرد کلی افرادی که از نظر عاطفی شکست خورده‌اند.فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 1(12): 83-102
سنت کلر، مایکل.(1398). درآمدی بر روابط موضوعی و روان‌شناسی خود (ترجمه حامد علی‌آقایی و  علیرضا طهماسب)، تهران: نشر نی.
صالح نیا، یحیی.(1396). بررسی سازمان‌یافتگی شخصیت در بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد افیونی و ارتباط آن.پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیDSM اختلالات شخصیت بر مبنای مدل ابعادی -5.
فرجاد، مریم.، محمدی، نورالله.، رحیمی، چنگیز.، و هادیان فرح، حبیب.(1392). رابطه سازمان شخصیت با مکانیسم‌های دفاعی، مجله روانشناسی،17(1): 32-18.
فهیمی، صمد.، عظیمی، زینب.، و اکبری، ابراهیم.(1393). پیش‌بینی نشانگان بالینی در دانشجویان دارای تجربه شکست عاطفی بر اساس ساختارهای شخصیتی: نقش تعدیل‌کننده حمایت اجتماعی ادراک شده، فصلنامه دانش و تندرستی، 9(4): 59-46.
کالیگور، او.، کرنبرگ، اتو. اف.، و کلارکین، جان. اف (1396). هندبوک روان درمانی پویشی برای اختلالات سطحی شخصیت ( ترجمه شاهرخ مکوند حسینی).انتشارات دانشگاه سمنان
وجدیان، محمدرضا.، و عارفی مژگان (1399). تأثیر آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور بر تاب‌آوری و تنظیم هیجانی دختران دارای شکست عاطفی، فصلنامه روانشناسی تحلیلی –شناختی، 11(43): 55-68
یوسفی، ناصر.، امانی، احمد.، عسگری، رسول.، و سلیمانی، مجید (1396). پیش‌بینی ضربه عشق و افسردگی بر اساس سبک‌های دلبستگی در دانشجویان دارای شکست عاطفی، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 18(4): 9-1.
References
Álvarez-Segura, M., Echavarria, M. F., Lafuente, M., Zeiders, C., Antonín, P., & Vitz, P. C. (2017). Defense mechanisms: Determined or ethical choices or both. European Journal of Science and Theology, 13(3), 5-14.
Aminalsadat, R., Dortaj, F., Delavar, A., & Hajializadeh, K. (2020). The Effectiveness of Reality Therapy Training on Marital Burnout in Couple with Marital Conflicts. Journal of Research in Behavioural Sciences, 18(3), 300-309.
Amiri Pichaklaei, A., Khanjani, Z., Poursharifi, H., Azimi, Z., Fahimi, E., Akbari, E., Mahmoud Alilu, M., Ghasempour, A. (2012). Preliminary study of the persistence of clinical symptoms emotional failure with emphasis on attachment styles and early maladaptive schemas. Thought & Behavior in clinical. 6(23),21-30.
Andrews, G., Singh, M., & Bond, M. (1993). The defense style questionnaire. Journal of Nervous and mental Disease.
Behdost, P., Kargar, K., Ziaaddini, Z., & Salimi, H. (2019). The effectiveness of spiritual-religious psychotherapy on love trauma syndrome and acceptance in female students with love failure. Health, Spirituality and Medical Ethics, 6(2), 45-51.
Besharat, M. A., Irawani, M., & Sharifi, M. (2001). An investigation of the relationship between attachment styles and defense mechanisms.
Dehghani, M., Atef-Vahid, M. K., & Gharaee, B. (2011). Efficacy of short–term anxiety-regulating psychotherapy on love trauma syndrome. Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences, 5(2), 18.
Di Pierro, R., Gargiulo, I., Poggi, A., Madeddu, F., & Preti, E. (2020). The level of personality functioning scale applied to clinical material from the Structured Interview of Personality Organization (STIPO): utility in detecting personality pathology. Journal of personality disorders, 34(Supplement C), 62-76.
Ensink, K., Rousseau, M. E., Biberdzic, M., Bégin, M., & Normandin, L. (2017). Reflective functioning and personality organization: Associations with negative maternal behaviors. Infant Mental Health Journal, 38(3), 351-362.
Farjad, M., Mohamadi, N., Rahimi, C., & Hadianfard, H. (2014). Personality organization in peoples with obsessive-compulsive, depressive symptoms, obsessive-compulsive and depressive symptoms and normal group. Research in clinical psychology and Counseling, 3(2), 37-50.
Fontana, A., De Panfilis, C., Casini, E., Preti, E., Richetin, J., & Ammaniti, M. (2018). Rejection sensitivity and psychopathology symptoms in early adolescence: The moderating role of personality organization. Journal of adolescence, 67, 45-54.
Genova, F., & Gazzillo, F. (2018). Personality organization, personality styles, and the emotional reactions of treating clinicians. Psychodynamic psychiatry, 46(3), 357-392.
Karaminezhad, Z., & Sodani, M. (2017). Effectiveness emotion focused therapy approach on cognitive emotion regulation on emotional breakdown girl students. Yafteh, 18(4), 79-86.
Kernberg, O. F. (2011). Limitations to the capacity to love. The International Journal of Psychoanalysis, 92(6), 1501-1515.
Lazarus, S. A., Beeney, J. E., Howard, K. P., Strunk, D. R., Pilkonis, P., & Cheavens, J. S. (2020). Characterization of relationship instability in women with borderline personality disorder: A social network analysis. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 11(5), 312.
Lazarus, S. A., Choukas-Bradley, S., Beeney, J. E., Byrd, A. L., Vine, V., & Stepp, S. D. (2019). Too much too soon?: borderline personality disorder symptoms and romantic relationships in adolescent girls. Journal of abnormal child psychology, 47(12), 1995-2005.
Lind, M., Vanwoerden, S., Penner, F., & Sharp, C. (2019). Inpatient adolescents with borderline personality disorder features: Identity diffusion and narrative incoherence. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 10(4), 389.
Lotfi, N., Saadati Shamir, A. (2016). Investigating the relationship between personality traits and attachment style with emotional breakdown students. Clinical Psychology Research and Counseling. 6(1):98-112.
Monajem, A., Monirpour, N., & Mirza Hosseini, H. (2019). Predicting pathological eating patterns based on the primary object-relations and‎ personality organization. Journal of Fundamentals of Mental Health, 21(2), 71-80.
Navarro-Gómez, S., Frías, Á., & Palma, C. (2017). Romantic relationships of people with borderline personality: A narrative review. Psychopathology, 50(3), 175-187.
Ooi, J., Michael, J., Lemola, S., Butterfill, S., Siew, C. S., & Walasek, L. (2020). Interpersonal functioning in borderline personality disorder traits: a social media perspective. Scientific reports, 10(1), 1-8.
Roshan, R., Mogadashin, M. (2015). The Role of Big Five Personality Factors and Defense Mechanisms in Predicting Quality of Life in Sexually Dysfunctional Female Patients. Research in Cognitive and Behavioral Sciences, 5(1), 37-50.
Rostami M, Saadati N, Ghezelseflo M. (2015). The relationship between childhood abuse experience and primary stress confronting methods and maladaptive schemas. Journal of Fundamentals of Mental Health; 17(6): 269-77.
Rosse, R. B. (2007). The love trauma syndrome: free yourself from the pain of a broken heart. Da Capo Lifelong Books.
Schaffner, L. (2014). Teenage runaways: broken hearts and” bad attitudes”. Routledge.
Tavasoli, Z., Aghamohammadin Sherbaf, H. R., Sepehri Shamloo, Z., & Shahsavari, M. (2018). Effectiveness of group Reality Therapy on love trauma syndrome and overall function of people who failed emotionally. Journal of Applied Psychology, 12(1), 83-102.
Yousefi, R., Adhamhian, A., Abdolmohamadee, K. (2016). Experience of love and romantic grief is prevalent in university students. Social studies in Women’s Psychology. 14(3):171-90.