بررسی تاثیر تحریک مستقیم الکتریکی ورا جمجمه‌ایی و برنامه ریزی عصبی کلامی بر کاهش میزان افسردگی، اضطراب و استرس زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر تحریک مستقیم الکتریکی وراجمجمه‌ای (tDCS) و برنامه‌ریزی عصبی کلامی (NLP) بر کاهش میزان افسردگی، اضطراب و استرس زنان مراجعه‌کننده به مراکز خدمات جامع سلامت زاهدان انجام شد روش پژوهش: طرح تحقیق به‌صورت پیش‌آزمون -پس‌آزمون با گروه‌های آزمایش (تحریک مستقیم الکتریکی ورا جمجمه‌ایی (tDCS) و برنامه‌ریزی عصبی کلامی (NLP)) و گروه کنترل بود. جامعه آماری تمام زنان دارای سه اختلال افسردگی، اضطراب و استرس مراجعه‌کننده به کارشناسان بهداشت روان مراکز خدمات جامع سلامت شهر زاهدان بودند که ازاین‌بین نمونه‌ای به حجم 45 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد، براین اساس 30 نفر در گروه‌های آزمایش، گروه اول مداخله 10 جلسه روش درمانی تحریک مستقیم الکتریکی وراجمجمه‌ای (tDCS) گروه دوم 8 هفته برنامه‌ریزی عصبی کلامی (NLP) قرار گرفت درحالی‌که به 15 نفر گروه کنترل هیچ‌گونه آموزشی داده نشد. پس از تکمیل پرسشنامه مقیاس استرس اضطراب افسردگی-21 (DASS-21)، داده‌ها جمع‌آوری و سپس با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 تجزیه‌وتحلیل انجام شد.  یافته­ ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که میانگین نمرات افسردگی (47/23=F، 001/0=P)، اضطراب (46/65=F، 001/0=P) و استرس (30/38=F، 001/0=P) بین نمرات پیش و پس‌آزمون گروه‌های درمانی کاهش معنی‌داری دارد. نتیجه گیری: نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد میانگین تحریک مستقیم الکتریکی ورا جمجمه‌ای (TDCS) کمتر از برنامه‌ریزی عصبی کلامی (NLP) در کاهش میزان افسردگی، اضطراب و استرس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of direct electrical stimulation of cranial vera (tDCS) and verbal neural programming (NLP) on reducing depression, anxiety and stress in women

نویسندگان [English]

  • Mojdeh Mirmoradzehi sibi 1
  • Mahmoud Shirazi 2
  • Farhad Kahrazei 2
1 PhD Student, Department of Psychology, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to investigate the effect of direct electrical and cranial stimulation (tDCS) and verbal neural programming (NLP) on reducing depression, anxiety and stress in women referred to Zahedan Comprehensive Health Services. Method: The research design was pretest-posttest with experimental groups (direct electrical stimulation of the cranial vein (tDCS) and verbal neural programming (NLP)) and the control group. The statistical population was all women with three disorders of depression, anxiety and stress referred to mental health experts of comprehensive health service centers in Zahedan. Among them, a sample of 45 people was selected by simple random sampling method. The first group received 10 sessions of direct electrical stimulation and cranial stimulation (tDCS) treatment. The second group underwent 8 weeks of verbal neural programming (NLP), while 15 subjects in the control group were not given any training. After completing the Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21) questionnaire, data were collected and then analyzed using SPSS software version 23. Results: The results of multivariate analysis of covariance showed that the mean scores of depression, anxiety and stress between the pre- and post-test scores of the treatment groups decreased significantly. The results of Tukey post hoc test showed that the mean of direct electrical cranial vera stimulation (TDCS) was lower than verbal neural programming (NLP) in reducing depression, anxiety and stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Direct electrical stimulation of cranial vera
  • verbal neural programming
  • anxiety
  • stress
  • depression
جهانیان نجف‌آبادی، امیر. صالحی، مهرداد. رحمانی، مهدی وایمانی، حدیث (۱۳۹۲). بررسی تأثیر آموزش نوروفیدبک بر کاهش اضطراب. مجله تحقیقات علوم رفتاری، دوره 11، شماره 6، ۶۶۴-۶۵۷.
چلبی، حسن؛ حاجی محمد باقر، سمانه؛ (1399). اثربخشی تحریک الکتریکی جریان مستقیم فرا جمجمه‌ای مغز (tDCS) بر افسردگی، اضطراب و وسواس فکری بیماران مبتلابه اختلال استرس پس از ضربه (PTSD). پنجمین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های نوآورانه در زمینه علوم، مهندسی و فناوری.
مهاجری اول، نسترن؛ نریمانی، محمد؛ صادقی، گودرز؛ حاجلو، نادر؛ (1398). تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه (tDCS) بر اجتناب تجربه ای و نگرانی افراد دچار اختلال اضطراب فراگیر. دو ماهنامه علمی - پژوهشی فیض، دوره بیست و سوم، شماره 4، ص ۳۷۹-۳۷۱.
میکائیلی، فرزانه؛ همتی مسلک پاک، معصومه؛ فرهادی، معصومه؛ فیضی پور، هایده؛ (1395). بررسی تأثیر آموزش برنامه‌ریزی عصبی-کلامی بر سلامت روان پرستاران بخش‌های ویژه شهر ارومیه. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره چهاردهم، شماره پنجم، پی‌درپی ۸۲ مرداد ۱۳۹۵، ص ۴۴۵-۴۳۷
نجفیان، ج و اخوان طبیب، ا (۱۳۹۰). «مقایسه اثر دو روش آرام‌سازی عضلانی و آرام‌سازی - بیو فیدبک روی اضطراب و استرس بیماران مبتلابه فشارخون خفیف). مجله دانشکده علوم پزشکی جهرم و (۲): ۱۲-۸
References
Alroudhan HE. The effect of neuro-linguistic programming coaching on learning english. International Journal of Applied Linguistics & English Literature. 2018; 7(4):184-90. doi:10.7575/aiac.ijalel.v.7n.4p.184
Brunoni AR, Ferrucci R, Bortolomasi M, Vergari M, Tadini L, Boggio PS, et al. Transcranial direct current stimulation (tDCS) in unipolar vs. bipolar depressive disorder. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2011; 35(1): 96-101.
Kotera Y, Sheffield D. NLP for Japanese workers' mental well-being: pilot study. Mental Health Review Journal. 2019; 24(3):183-94. doi:10.1108/MHRJ-09-2018-0030