پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس صمیمیت جنسی و میانجیگری خودپنداره جنسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روان‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار گروه روان شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس صمیمیت جنسی و میانجیگری خودپنداره جنسی در دانشجویان متاهل بود. روش پژوهش: این پژوهش مقطعی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1399 تشکیل دادند که تعداد 210 نفر به صورت آنلاین به پرسشنامه های صمیمیت جنسی (بطلانی و همکاران، 1389)، خودپنداره جنسی (اسنل، 1998) و دلزدگی زناشویی (پاینز، 1996) پاسخ دادند. به منظور بررسی متغیرهای مدل پیش بینی دلزدگی زناشویی آزمون های ضریب همبستگی پیرسون (با استفاده از نرم افزار SPSS) و تحلیل مسیر (با استفاده از نرم افزار آماری LISREL) استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که خودپنداره جنسی مثبت با دلزدگی زناشویی رابطه ندارد و فقط بعد منفی خودپنداره جنسی با دلزدگی زناشویی رابطه مثبت دارد. صمیمیت جنسی با دلزدگی زناشویی رابطه مستقیم و معکوس داشت. خودپنداره جنسی منفی بین صمیمیت جنسی با دلزدگی زناشویی نیز نقش میانجیگری را داراست (05/0=P). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه بیانگر این است که به صور خاص صمیمیت جنسی و خودپنداره جنسی نقش قابل توجهی در چگونگی دلزدگی زناشویی ایفا می کند، بنابراین توجه به این عوامل برای هر گونه اقدام و برنامه ریزی در زمینه دلزدگی زوجین بیش از پیش اهمیت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting marital burnout based on sexual intimacy and mediation of sexual self-concept in married students

نویسندگان [English]

  • Sepideh Minoospehr 1
  • Ahmad Karbalaei Mohammad Meygoni 2
  • Mansoureh Nikogoftar 3
  • Masoud Gholam Ali Lavasani 4
1 PhD Student, Department of General Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study we predicted marital burnout based on sexual intimacy and sexual self-concept mediation in married student. Methods: The research method is cross-sectional correlation. The statistical population of this study consisted of married students of the Islamic Azad University in 2021, of which 210 answered online to the questionnaires of sexual intimacy (Batlani et al., 2010), sexual self-concept (Snell, 1998) and marital burnout (Pines, 1996). Pearson correlation coefficient (using SPSS software) and path analysis (using LISREL statistical software) were used to investigate the variables of the marital burnout prediction model. Results: The results showed that positive sexual self-concept was not related to marital burnout and only negative self-concept was positively related to marital burnout. Sexual intimacy was directly and negatively related to marital burnout. Negative sexual self-concept also mediates between sexual intimacy and marital burnout (P <0.05). Conclusion: The results of this study indicated that in particular, sexual intimacy and sexual self-concept played a significant role in how marital burnout, so it is more important to pay attention to these factors for any action and planning in the field of marital burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital burnout
  • sexual intimacy
  • sexual self-concept
لاهیجی، لیلا.، و ذاکری، حمیدرضا. (1396). همبستگی بی‌آلایشی و خشنودی زناشویی با مؤلفه‌های خودآگاهی جنسی زوجین. آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده، 2(6): 80-61.
آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا.، زارع زاده خیبری، شیوا.، حروف قناد، معصومه.، و حکم آبادی، محمد ابراهیم. (1393). بررسی رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی با عملکرد جنسی زنان نابارور. مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، 17 (97): 17-9.
بشارت، محمدعلی.، و رفیع زاده، بهرام. (1395). پیش‌بینی سطوح رضایت جنسی و سازگاری زناشویی بر اساس متغیرهای شغلی، تعهد، صمیمیت و دانش و نگرش جنسی. روانشناسی خانواده، 3: 46-31.
بطلانی، سعیده.، احمدی، سید احمد.، بهرامی، فاطمه.، شاه سیاه، مرضیه.، و محبی، سیامک. (1389). تاثیر زوج‌درمانی مبتنی بر نظریه دلبستگی بر رضایت و صمیمیت جنسی زوجین. اصول بهداشت روانی، 12 (46): 162-139.
جعفرپور قهنویه، معصومه.، معروفی، محسن.، و ملایی نژاد، میترا. (1394). رابطه خودپنداری جنسی و عملکرد جنسی زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت و درمان شهر مبارکه. مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی، 12 (3): 47-40.
حبیب‌الله زاده، حمید.، شفیع‌آبادی، عبدالله.، و قمری، محمد. (1399). مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک با زوج‌درمانی خودتنظیمی بر کاهش طلاق عاطفی زوجین در معرض طلاق. فصلنامه پژوهش‌نامه زنان، 1 (31): 63-43.
حمیدی، فاطمه.، حمزه گردشی، زینب.، و شاه‌حسینی، زهرا. (1398). عوامل زیستی-روانی-اجتماعی مرتبط با خودپنداری جنسی زنان: مطالعه مروری اسکوپینگ. تعالی بالینی، 9(3): 34-23.
خدادادی سنگده، ججواد.، حاجی زاده، طاهره.، آموستی، فاطمه.، و رضایی، محمد. (1395). پیش‌بینی دلزدگی زناشویی بر اساس سلامت عمومی و صمیمیت زناشویی در پرستاران. مراقبت‌های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی، 6(2): 53-45.
 زرگری نژاد، فاطمه.، و احمدی، مهرناز. (1398). نقش واسطه‌ای طرح‌واره خود جنسی در رابطه بین کنشوری جنسی و رضایت جنسی در دانشجویان زن متأهل. مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران. 25(4): 412-437.
صفی پوریان، شهین.، قدمی، سید امیر.، خاکپور، مسعود.، سودانی، منصور.، و مهرآفرید، معصومه. (1395). تاثیر مشاوره گروهی با روش درمان بین فردی بر کاهش دلزدگی زناشویی زنان متقاضی طلاق. مجله آموزش پرستاری، 5 (1): 11-1.
کردی، معصومه.، اصلانی، خالد.، و امان الهی، عباس. (1396). صمیمیت جنسی و اعتماد به‌عنوان تعدیل‌کننده‌های رابطه سبک دلبستگی ایمن و زناشویی. روان‌شناسی کاربردی، 43(3): 351-333.
 گوهری، شیوا.، زهرا کار، کیانوش.، و نظری، علی محمد. (1394). پیش‌بینی فرسودگی زناشویی بر اساس تمایزیافتگی و صمیمیت جنسی در پرستاران. پژوهش پرستاری، 11(2): 72-80.
هومن، حیدرعلی. (1384). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: نشر سمت.
References
Abadi, F. Z. M. Salehi, S. & Mousavi, M. S. (2019). Relation between sexual self-concept and sexual distress in women with multiple sclerosis who referred to Shahid Sadoughi Hospital of Yazd in 2017. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences.‏
Bagarozzi, D. A. (2014). Enhancing intimacy in marriage: a clinician's guide. routledge.
Benjamin, O. & Tlusten, D. (2010). Intimacy and/or degradation: Heterosexual images of togetherness and women’s embracement of pornography. Sexualities, 13(5), 599-623.
Bolghan, M. & Jazayeri, R. (2016). The effectiveness of Integrated Couple Therapy on Sexual Self Concept and Premature Ejaculation.‏
Bossio, J. A. Higano, C. S. & Brotto, L. A. (2021). Preliminary development of a mindfulness-based group therapy to expand couples’ sexual intimacy after prostate cancer: a mixed methods approach. Sexual Medicine, 9(2), 100310.‏
Chadwick, L. Saver, J. Biller, J. & Carr, J. (2020). Stroke and quality of life: intimacy and sexuality poststroke. In After stroke: enhancing quality of life (pp. 63-69). Routledge.‏
De Oliveira, L. Carvalho, J. & Nobre, P. (2021). A systematic review on sexual boredom. The Journal of Sexual Medicine.‏
Dewitte, M. De Schryver, M. Heider, N. & De Houwer, J. (2017). The actual and ideal sexual self concept in the context of genital pain using implicit and explicit measures. The Journal of Sexual Medicine, 14(5), 702-714.‏
Domenici, L. Palaia, I. Giorgini, M. Piscitelli, V. P. Tomao, F. Marchetti, C. ... & Panici, P. B. (2016). Sexual health and quality of life assessment among ovarian cancer patients during chemotherapy. Oncology, 91(4), 205-210.‏
Frankel, L. A. Umemura, T. Jacobvitz, D. & Hazen, N. (2015). Marital conflict and parental responses to infant negative emotions: Relations with toddler emotional regulation. Infant Behavior and Development, 40, 73-83.‏
Fung, J. Lin, C. Joo, S. & Wong, M. S. (2021). Factors Associated with Burnout, Marital Conflict, and Life Satisfaction among Chinese American Church Leaders. Journal of Psychology and Theology, 00916471211011594.‏
Ho, M. (2017). Women's Perceptions of Their Sexual Self-Concept After Becoming Mothers. Michigan School of Professional Psychology.‏
Kaleta, K. & Błońska, S. (2021). Martial burnout in mothers of children with autism spectrum disorder: the role of marital communication and sociodemographicfactors. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 47(3), 442-461.‏
Kim, H. Y. (2015). Comparisons of depression, marital intimacy, sexual function and quality of life in sexual active or inactive groups of post-menopausal married women. Journal of Korean Academy of Fundamentals of Nursing, 22(3), 258-267.‏
Kim, Y. J. (2021). Panel analysis on the changes in the quality of life of the divorced elderly. Ilkogretim Online, 20(3).‏
Mohammadi Nik, M. Modarres, M. & Ziaei, T. (2018). The relation between sexual self-concepts and attachment styles in married women: A cross-sectional study. Nursing Practice Today, 5(1), 235-242. Retrieved from https://npt.tums.ac.ir/index.php/npt/article/view/302
Pearlman-Avnion, S. Cohen, N. & Eldan, A. (2017). Sexual well-being and quality of life among high-functioning adults with autism. Sexuality and Disability, 35(3), 279-293.
Rostosky, S. S. Dekhtyar, O. Cupp, P. K. & Anderman, E. M. (2008). Sexual self-concept and sexual self-efficacy in adolescents: a possible clue to promoting sexual health? Journal of sex research, 45(3), 277-286.
‏Roussin, M. Lowe, J. Hamilton, A. & Martin, L. (2021). Factors of sexual quality of life in gynaecological cancers: a systematic literature review. Archives of Gynecology and Obstetrics, 304(3), 791-805.‏
Salehi, M. Tavakol, H. K. Shabani, M. & Ziaei, T. (2015). The relationship between self-esteem and sexual self-concept in people with physical-motor disabilities. Iranian Red Crescent Medical Journal, 17(1).
Schrodt, P. Witt, P. L. & Shimkowski, J. R. (2014). A meta-analytical review of the demand/withdraw pattern of interaction and its associations with individual, relational, and communicative outcomes. Communication Monographs, 81(1), 28-58.‏
Vahidvaghef, M. (2015). Study the effectiveness of cognitive-behavioral sex training in improving women's sexual self-concept in Tehran, Iran. Universitat Autònoma de Barcelona,‏
 Van Lankveld, J. Jacobs, N. Thewissen, V. Dewitte, M. & Verboon, P. (2018). The associations of intimacy and sexuality in daily life: Temporal dynamics and gender effects within romantic relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 35(4), 557-576.
Vickberg, S. M. J. & Deaux, K. (2005). Measuring the dimensions of women's sexuality: The women's sexual self-concept scale. Sex Roles, 53(5-6), 361-369.
Wu, X. Wu, L. Han, J. Wu, Y. Cao, T. Gao, Y. ... & Wang, J. (2021). Evaluation of the sexual quality of life and sexual function of cervical cancer survivors after cancer treatment: a retrospective trial. Archives of Gynecology and Obstetrics, 304(4), 999-1006.‏
Ziaei, T.  Khoei, E. M. Salehi, M. & Farajzadegan, Z. (2013). Comprehensive view of the human mating process among young couples in Isfahan-Iran: An explanatory mixed-method study. Iranian Red Crescent Medical Journal, 15(12).‏