چالش‌های زناشویی زوج‌های نابارور: یک بررسی پدیدارشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مشاوره و راهنمایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مشاوره و راهنمائی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و تعیین چالش‌های زناشویی زوج‌های نابارور بود. روش پژوهش: روش تحقیق پژوهش حاضر، شیوه کیفی با رویکرد پدیدارشناسی است، دامنه شمول پژوهش زنان و مردان ناباروری هستند که برای درمان پیشرفته ناباروری به پژوهشگاه رویان و دفتر مددکاری اجتماعی و مشاوره خانواده مراجعه کرده‌اند. پژوهشگر با شیوه نمونه گیری هدفمند و با مصاحبه نیمه‌ساخت یافته با 15 زوج پرداخت و داده های بدست آمده را بر اساس شیوه عملی کولایزی تحلیل کرد. یافته‌ها: نتایج پژوهش حاضر با بررسی و دسته‌بندی کدهای توصیفی حاصل از متون مصاحبه، 27 مقوله فرعی را شناسایی نموده و با توجه به شباهت و قرابت معنایی آنها، در 6 مفهوم اصلی شامل: چالش در تصمیم‌گیری و پذیرش درمان، چالش‌های مربوط به کنش‌ها و واکنش‌های خانواده و اطرافیان، نگرانی از عدم پذیرش فرهنگی و اجتماعی و دغدغه‌های شرعی، نگرانی‌های ناشی از احتمال بروز نقایص جسمی، ذهنی و رفتاری کودک، چالش‌های تأثیرگذار بر زندگی مشترک و چالش‌های اقتصادی درمان ناباروری دسته‌بندی نموده است. نتیجه‌گیری: مضمون های استخراج شده مشخص نمود که ناباروری می تواند سراسر زندگی زوج نابارور را تحت تاثیر قرار دهد. به نظر می رسد استفاده گسترده تر از خدمات مشاوره مامایی و روانشناسی برای زوج های نابارور و اطرافیان آنها در مراکز درمان ناباروری، برای این زوجها کمک کننده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Marital Challenges of Infertile Couples: A Phenomenological Study

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Ebrahimi 1
  • farshad mohsenzade 2
  • Kianoush Zahrakar 3
1 PhD Student in Counseling, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Counseling and Guidance, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Counseling and Guidance, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to investigate and determine the marital challenges of infertile couples. Research Method: The research method of the present study is a qualitative method with a phenomenological approach. The scope of research includes infertile men and women who have referred to the Royan Research Institute and the Office of Social Welfare and Family Counseling for advanced infertility treatment. The researcher paid by purposive sampling method and by semi-structured interviews with 15 couples and analyzed the obtained data based on the practical method of collage. Results: The results of the present study, by examining and classifying the descriptive codes obtained from the interview texts, identified 27 sub-categories and due to their similarity and semantic similarity, in 6 main concepts including: challenges in decision making and acceptance of treatment, challenges related to actions and Reactions of family and others include concerns about cultural and social rejection and religious concerns, concerns about the possibility of physical, mental and behavioral defects of the child, challenges affecting cohabitation and economic challenges of infertility treatment. Conclusion: The extracted themes showed that infertility can affect the entire life of an infertile couple. Wider use of midwifery and psychological counseling services for infertile couples and those around them in infertility treatment centers seems to be helpful for these couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marriage
  • infertility
  • phenomenology
آرین فر، نیره.، پورشهریاری، مه سیما. (1396). مدل معادلات ساختاری پیش‌بینی تعارضات زناشویی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و متغیر میانجی سبک‌های عشق‌ورزی، فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8(29): 107-134
اسد پور، اسماعیل.، شقاقی، شهرزاد.، و مهدی نژاد قوشچی، رحمان. (1392). بررسی و مقایسه اثربخشی زوج-درمانی خود نظم‌بخشی و هیجان‌محور بر افزایش صمیمیت زناشویی زوج‌های مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر تهران. فصلنامه تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، 45(12): 113-95
اعتمادی، عذرا. ( 1394). بررسی و مقایسه اثر بخش رویکرد روانی-آموزشی مبتنی بر شناختی-رفتاری و ارتباط درمانی بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان. پایان نامه دکتری دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تربیت معلم. تهران.
امین الرعایای یمینی، الهام.، و موسوی، مهساالسادات. ( 1398). مروری بر درمان ناباروری زنان ومردان ازمنظر طب سنتی. همایش ملی ارتقا سلامت فرد، خانواده و جامعه.
ایمان، محمدتقی.، و نوشادی، محمدرضا. (1390). تحلیل محتوای کیفی. فصلنامه پژوهش، 3(2): 15-44.
بشارت، محمدعلی.، و فیروزی، منیژه. (1395). مقایسه زنان و مردان نابارور بر حسب سبک دلبستگی و سازش روانشناختی با ناباروری. روانشناسی و علوم تربیتی، 33(2): 27-45.
پاک سرشت، صدیقه.، سلیمی کیوی، مهسا.، عطر کار روشن، زهرا.، و قصاب شیرازی، مروارید. ( 1398). بررسی ارتباط استرس با موفقیت حاصل از لقاح آزمایشگاهی در زنان نابارور مراجعه کننده به مراکز نازایی شهر رشت در سال 1398. همایش کشوری مامایی و سلامت زنان ( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران).
تقی پور، مبین.، شیرین­زاد باغبانی، معصومه.، و شیخ الطائفه، مصطفی. (1398). چالش­های فقهی و اخلاقی استفاده از فناوری­های جدید برای درمان ناباروری، ششمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث، تهران.
سیدمن، ایروینگ. (1394). روش‌شناسی مصاحبه در پژوهش کیفی. ترجمه مجتبی حبیبی، هاشم جبرائیلی و غلامرضا یادگارزاده، تهران: انتشارات فرهنگ شناسی، 34-46.
شهدی پور، نیلوفر. (1398). ناباروری و سلامت روان. هدیه مهر، 22: 44-51
خداکرمی، ناهید.، هاشمی، سمیه.، صدیق، صدیقه.، حمدیه.، مصطفی.، و طاهری پناه، ربابه. (1388). تجربه زندگی با ناباروری: یک بررسی پدیدارشناسی. مجله باروری و ناباروری، 10(4): 287-297
رازقی‏ نصرآباد، حجیه بی بی.، عباسی شوازی، محمدجلال.، و ترابی، فاطمه. (1393)، دیدگاه تعدادی از زنان در مورد سن مناسب مادر در زمان تولد اولین فرزند در تهران، مطالعات زن و خانواده، 2(2): 119-146.
رضائی، مهدیه.، یونسی، جلال.، احمدی، خدابخش.، عسگری، علی.، و میرزایی، جعفر. (1395). تأثیر زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود الگوهای ارتباطی جانبازان مبتلا به PTSD ناشی از جنگ و همسران­شان. خانواده پژوهی. 6(21): 58-43.
کریمی، فاطمه. (1399). رابطه­ی جنسی و معضل ناباروری. کنفرانس بین­المللی یافته­های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی.
گوهرشاهی، شیوا.، سلیمانیان، علی اکبر.، و حیدرنیا، احمد. (1399). تبیین چالش‌های روان‌شناختی مردان نابارور متقاضی درمان‌های جایگزین ناباروری: یک مطالعه کیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. ۱۴ (۹) :۸۴-۶۹
خان آبادی، مهدی.، فرح بخش، کیومرث.، یاسینی اردکانی، سیدمجتبی.، و اسمعیلی، معصومه. (1397). تبیین مضامین کیفیت زناشویی عالی در زوج‌های نابارور: مطالعه تحلیل مضمون. ارمغان دانش. ۲۳ (۶) :۸۰۷-۷۹۲
عباسی مولید، حسین.، قمرانی، امیر.، و فاتحی­زاده، مریم السادات. (1398). آسیب­شناسی زندگی زوج‏های نابارور ایرانی. مجله طب و تزکیه، 72(73): 8-20.
ملک زاده، فریده.، نوید، بهناز.، محمدی، مریم.، و عمانی سامانی، رضا. ( 1399). بررسی عزت نفس و سبک‌های دفاعی در زوج‌های نابارور بر اساس علت ناباروری در مرکز درمان ناباروری رویان. دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. 28(7): 2867-2878.
ملائی نژاد، میترا.، جعفرپور، مهشید.، جهانفر، شایسته.، و جمشیدی، روح انگیز. (1398). ارتباط سازگاری زناشویی و تنیدگی (استرس) ناشی از ناباروری در زنان مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری شهر اصفهان. مجله باروریی و ناباروری. 2(5):  26-39
نشاط، رامش‌.، باقری­پناه، راضیه.، و پورمحمد، فاطمه. ( 1399). پیشگیری از ناباروری. بهورز. 52.
نیلفروشان، پریسا.، لطیفی، زهره.، عابدی، محمدرضا.، و احمدی، سیداحمد. (1385). مقایسه کیفیت زندگی و ابعاد مختلف آن در زنان بارور و نابارور. تحقیقات علوم رفتاری، 7(8): 14-28
Resources
Adams, J.M. & Jons, W. H.(2017) Interpersonal commitment in historicalperspective. Inj. Adams and W.Jons (Eds.) Handbook of InterpersonalCommitment and Relationship stability . New York: Plenumpublisherc.,(pp.3-36).
Brothers, S.C., & Maddux, J. E. (2013). The goal of biological parenthood and emotional distress from infertility: linking parenthood to happiness, Journal of Applied Social Psychology, 33, 2, 248–262.
Callister, L. (2016). The pain and the promise of unfilled dreams: Infertile couples. In D. Crane, & E. Marshall (Eds.), Handbook of families & health: Interdisciplinary perspectives. (pp. 96-113). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, I
Deshpande, P. S., & Gupta, A. S. (2019). Causes and prevalence of factors causing infertility in a public health facility. Journal of human reproductive sciences, 12(4), 287.
Dyer, S. J., Abrahams, N., Hoffman, M., & van der Spuy, Z. M. (2019). “Men leave me as I cannot have children: Women’s experiences with involun tary childlessness”. Human Reproduction, 17 (6), 1663-8
Eidelson, R. J., Epstein, N. (2016). Cognition and realation and realationship maladjustment: Development of a measure of dysfunctional relationship beliefs. Journal of Counseling and Clinical psyciligy, 50, 715-72
Fontenot, M. C. (2018). A Phenomenological Study of Couples Who Pursue Infertility And The Impact on Their Live (doctoral dissertation). Louisiana State University. Retrieved From http://etd.Isu.edu/docs/ available/etd- 11202008-073220/unrestricted/Dissfontenot.pdf
Hanna E, Gough B. (2017). Men’s accounts of infertility within their intimate partner relationships: an analysis of online forum discussions. J Reprod Infant Psychol, 35(2):150-8
Kindregan CP, White D. (2013). International fertility tourism: the potential for stateless children in cross-border commercial surrogacy arrangements. Suffolk Transnat'l L. 36:527
Luk BH, Loke AY. (2016). A review of supportive interventions targeting individuals or couples undergoing infertility treatment: Directions for the development of interventions. J Sex & Marital Ther, 42(6):515-33
Obeidat, H. M., Hamlan, A. M., & Callister, L. C. (2014). Missing Motherhood: Jordanian Women's Experiences with Infertility. Advances in Psychiatry. Volume 2014, Article ID 241075, 7 pages.
Sami N, Ali TS, Wasim S, Saleem S.(2012) Risk factors for secondary infertility among women in Karachi, Pakistan. PloS One, 7(4):e35828.
Tabong, P. T., & Adongo, P. B. (2013). Infertility and childlessness: a qualitative study of the experiences of infertile couples in Northern Ghana. BMC Pregnancy Childbirth 13:72. Retrieved From doi:10.1186/1471-2393-13-72
Volmer L, Rösner S, Toth B, Strowitzki T, Wischmann T. (2017). Infertile Partnersʼ coping strategies are interrelated–implications for targeted psychological counseling. Geburtshilfe Frauenheilkund, 77(1):52-8
Zargham, A., & Jafarzadeh, F. (2014). Empowerment and Sense of Adequacy in Infertile Couples: A Fundamental Need in Treatment Process of Infertility - A Qualitative Study. The Qualitative Report, 11, 1-14.