ارائه مدل ساختاری خردمندی در زوجین بر اساس هوش اخلاقی با نقش واسطه‌ای ذهن آگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دﺍنشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطایی، تهران، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف، ارائه مدل ساختاری خردمندی در زوجین بر اساس هوش اخلاقی با نقش واسطه ای ذهن آگاهی انجام شد. روش پژوهش: این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زوجین (زن و شوهر) در شهر تهران در سال 1400-1399 تشکیل دادند، که از میان آن‌ها، تعداد 380 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای خردمندی (آردلت، 2003)، هوش اخلاقی (لنیک و کیل، 2011) و ذهن آگاهی (ریان و براوان، 2003) استفاده شد که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزار SPSS-V23 و Amos-V8.8 استفاده شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. نتایج نشان داد هوش اخلاقی اثر مستقیم بر خردمندی داشته است، رابطۀ هوش اخلاقی با خردمندی به صورت مستقیم برابر (63/4 = t و 51/0=β) است. همچنین نتایج نشان داد که اثر غیرمستقیم هوش اخلاقی بر خردمندی زوجین به واسطه ذهن آگاهی مورد تأیید بوده است (05/0=P). نتیجه‌گیری: بنابراین این مدل می تواند الگوی مناسبی برای شناسایی عوامل موثر بر خردمندی زوجین باشد و نتایج آن در راستای برنامه ریزی برای افزایش ذهن آگاهی و هوش اخلاقی در زوجین استفاده شود. لذا توجه به متغیرهای مذکور در پیشگیری و طراحی درمان‌های مناسب‌تر به پژوهشگران و درمانگران یاری می‌رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Structural Model of Wisdom in Couples Based on Moral Intelligence with the Mediating Role of Mindfulness

نویسندگان [English]

  • mahdieh radnia 1
  • Fariborz Dortaj 2
  • bita nasrolahi 3
  • Leila Kashanivahid 3
1 Ph.D. Student of general psychology, Department of General Psychology, Science and Research Branch,Islamic Azad University, tehran, Iran
2 Full Professor, Department of Educational Psychology, Allameh Tabatab'I University, Tehran ,Iran
3 Assistant Professor, Department of General Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to present a structural structural model of wisdom in couples based on moral intelligence with the mediating role of mindfulness. Methods: The research method is cross-sectional correlation. The statistical population of this study consisted of all couples (couple) in Tehran in 1300-1400, from which 380 people were selected by stepwise cluster sampling. In this study, the tools of wisdom (Ardelt, 2003), moral intelligence (Lenick and Kiel, 2011), and mindfulness (Ryan and Brown, 2003) All of them had acceptable validity and reliability. SPSS-V23 and Amos-V8.8 software were used to analyze the data. Structural equation modeling was also used to answer the research hypotheses. Results: Findings showed that the model has a good fit. The results showed that moral intelligence had a direct effect on wisdom, the relationship between moral intelligence and wisdom is directly equal (t = 4.63 and β = 0.51). The results also showed that the indirect effect of moral intelligence on the wisdom of the couple was confirmed by mindfulness with 95% confidence. Conclusion: Therefore, this model can be a good model for identifying the factors affecting couples' wisdom and its results can be used in planning to increase mindfulness and moral intelligence in couples. Therefore, paying attention to the mentioned variables in prevention and designing more appropriate therapies will help researchers and therapists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wisdom
  • Moral Intelligence
  • Mindfulness
اسرافیلی تازه کند محمدیه، هاجر. (1398). طراحی و آزمون علّی رابطه سبک زندگی اسلامی، خردمندی و هوش اخلاقی با گرایش به رفتار پرخطر با نقش واسطه ای بهزیستی روانشناختی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی.
بهرامی، محمدامین.، اصمی، مریم.، فاتح پناه، آزاده.، دهقانی تفتی، عارفه.، و احمدی تهرانی، غلامرضا. (1391). سطح هوش اخلاقی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 5 (6): 88-75.
جلالی، داریوش.، آقایی، اصغر.، طالبی، هوشنگ.، و مظاهری، محمدعلی. (1393). مقایسه اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بومی (MBCT) و آموزش شناختی – رفتاری بر نگرش های ناکارآمد و عواقب شغلی کارکنان. مجله تحقیقات علوم شناختی و رفتاری، 2 (1):19-5.
جهان، فائزه.، و نوقابی، رسول. (1398). تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر هوش اخلاقی، هوش معنوی و خرد در سالمندان. مجله مطالعات ناتوانی، 9 (17): 25-10.
رحیمی، زینب. (1398). بررسی رابطه رشد اخلاقی با خردمندی با میانجیگری هوش اخلاقی و هوش هیجانی در دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
عطارنیا، احمد.، شعله کار، شیما.، و شوقی، بهزاد. (1397). تاثیر رهبری تحول آفرین بر خرد سازمانی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی (مورد مطالعه: شهر تهران). مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، 16 (3): 724-695.
گودرزی، رقیه. (1399). تبیین خردمندی بر اساس هوش موفق و هوش اخلاقی در بین دانشجویان دانشگاه سمنان: الگوی معادلات ساختاری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان.
References
Anālayo, B. (2021). Relating equanimity to mindfulness. Mindfulness, 1-10.‏
Ardelt, M. (2003). Empirical assessment of a three-dimensional wisdom scale. Research on aging25(3), 275-324.
Ardelt, M. (2011). The measurement of wisdom: a commentary on Taylor, Bates, and Webster's comparison of the SAWS and 3D-WS. Experimental aging research37(2), 241-255.‏
Aybek, E. C., Çavdar, D., & Özabacı, T. M. N. (2015). University students’ moral judgment and emotional intelligence level: A model testing. Procedia-Social and Behavioral Sciences191, 2740-2746.‏
Bierly, P. E., Kessler, E. H., & Christensen, E. W. (2000). Organizational learning, knowledge and wisdom. Journal of organizational change management.‏
Bohlmeijer, E., Prenger, R., Taal, E., & Cuijpers, P. (2010). The effects of mindfulness-based stress reduction therapy on mental health of adults with a chronic medical disease: a meta-analysis. Journal of psychosomatic research68(6), 539-544.‏
Carpenter, J. K., Sanford, J., & Hofmann, S. G. (2018). The Effect of a Brief Mindfulness Training on Distress Tolerance and Stress Reactivity. Behavior Therapy.‏
Chen, Z., Allen, T. D., & Hou, L. (2020). Mindfulness, empathetic concern, and work–family outcomes: A dyadic analysis. Journal of Vocational Behavior119, 103402.
Cox, S. S., Bennett, R. J., Tripp, T. M., & Aquino, K. (2012). An empirical test of forgiveness motives' effects on employees' health and well-being. Journal of occupational health psychology17(3), 330.
Glück, J., & Bluck, S. (2013). The MORE life experience model: A theory of the development of personal wisdom. In The scientific study of personal wisdom (pp. 75-97). Springer, Dordrecht.‏
Grossmann, I., Weststrate, N. M., Ardelt, M., Brienza, J. P., Dong, M., Ferrari, M., ... & Vervaeke, J. (2020). The science of wisdom in a polarized world: Knowns and unknowns. Psychological Inquiry31(2), 103-133.‏
Hays, J. M. (2008). Dynamics of organisational wisdom.‏
Hofmann, S. G., & Gómez, A. F. (2017). Mindfulness-based interventions for anxiety and depression. Psychiatric Clinics40(4), 739-749.‏
Jaurequi, M. E. (2019). Adult Attachment and Mindfulness on Mental Health: A Systematic Research Synthesis. Journal of Relationships Research10.
Jeffery, A. J., & Shackelford, T. K. (2018). Moral positions on publishing race differences in intelligence. Journal of Criminal Justice59, 132-135.‏
MacBeth, A., & Gumley, A. (2012). Exploring compassion: A meta-analysis of the association between self-compassion and psychopathology. Clinical psychology review32(6), 545-552.‏
Maher, E. L., & Cordova, J. V. (2019). Evaluating equanimity: Mindfulness, intimate safety, and relationship satisfaction among meditators. Couple and Family Psychology: Research and Practice8(2), 77.
North, A., & Poschl, T. (2003). Healthy, wealthy, and wise? Tests for direct causal paths between health and socioeconomic status. Journal of econometrics112(1), 3-56.‏
Rowley, J. (2006). What do we need to know about wisdom?. Management decision.‏
Siegel, J. (2010). Second dialect acquisition. Cambridge University Press.‏
Smith, C. (2019). The Effect Of Mindfulness On Short-Term Memory In Teenagers.‏
Toprak, M., & Karakus, M. (2018). Teachers' Moral Intelligence: A Scale Adaptation into Turkish and Preliminary Evidence. European Journal of Educational Research7(4), 901-911.‏
Zhou, L., Lin, Y., Li, W., Du, J., & Xu, W. (2020). Mindfulness, attachment, and relationship satisfaction among heterosexual college student couples: An actor-partner interdependence model analysis. Current Psychology, 1-10.