مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان شناختی –رفتاری(CBT) برمکان کنترل سلامت، باورهای غیر منطقی سلامت و پیروی از درمان در مردان و زنان مبتلا به دیابت II

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

4 دانشیار گروه مشاوره، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی –رفتاری بر مکان کنترل سلامت، باورهای غیر منطقی سلامت و پیروی از درمان در افراد مبتلا به دیابت II بود. روش پژوهش: این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پییگیری همراه با گروه‌های آزمایش و گواه بود. جامعه آماری در این پژوهش مردان و زنان دارای تشخیص اختلال دیابت نوع IIمراجعه کننده به درمانگاه امام حسین شهرستان ساری بود که طی یک فراخوان عمومی (درمانگاه امام حسین واقع در ساری)، مردان و زنانی حائز شرایط شرکت در پژوهش به صورت در دسترس 45 نفر انتخاب و سپس به صورت تصادفی در سه گروه درمان شناختی –رفتاری (15 نفر)، درمان پذیرش و تعهد (15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) جایگزین شدند. گروه درمان شناختی رفتاری پروتکل درمانی فری (2005) را در دوازده جلسه و گروه درمان پذیرش مبتنی بر تعهد پروتکل هیز (2004) را در هشت جلسه دریافت کردند. هر سه گروه در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با پرسشنامه‌های باورهای منطقی سلامت توسط کریستنسن و همکاران (1999)، چندوجهی کانون کنترل سلامت والستون و والستون (1982) و پرسشنامه پیروی از درمان مدانلو (1392) ارزیابی شدند. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از واریانس اندازه‌های مکرر تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان شناختی-رفتاری و درمان پذیرش و تعهد به شیوه گروهی بر باورهای غیرمنطقی سلامت (043/0=P و 497/3=F)، کنترل بیرونی (022/0=P و 342/4=F)، کنترل درونی (023/0=P و 236/5=F) و پیروی از درمان (001/0=P و 606/12=F) در مرحله پس آزمون تاثیر دارد و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار گزارش شد. نتیجه‌گیری: هر دو روش درمانی می‌توانند باورهای غیرمنطقی سلامت، کنترل درونی و بیرونی و پیروی از درمان را بهبود بخشند؛ اما درمان پذیرش و تعهد دارای تأثیر بیشتری بر متغیرهای پژوهش بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Cognitive Behavioral Therapy (CBT) in Improving Health Locus of Control, Irrational Health Beliefs, and Medication Adherence in Men and Women with Type II Diabetes

نویسندگان [English]

  • Raheleh Golestani 1
  • javad khalatbari 2
  • Mohammad Nasehi 3
  • Shohreh Ghorban Shirodi 4
1 PhD Student, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran
4 Associate Professor, Department of Counseling, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study aimed to compare the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) and cognitive behavioral therapy (CBT) in improving health locus of control, irrational health beliefs, and medication adherence in individuals with type II diabetes. Methods: The present semi-experimental research had a pretest-posttest design with follow-up and control groups. The statistical population of the research consisted of men and women with type II diabetes who visited Imam Hossein Clinic in Sari city. During a public announcement (Imam Hossein Clinic located in Sari), 45 men and women with the inclusion criteria to participate in the research were selected and randomly assigned to three groups, namely cognitive behavioral therapy (n=15), acceptance and commitment therapy (n=15), and control group (n=15). The cognitive behavioral therapy group received Frey's therapy protocol (2005) in twelve sessions, and the acceptance and commitment therapy group received the Hayes protocol (2004) in eight sessions. All three groups were evaluated in three stages, pre-test, post-test, and follow-up by the Irrational Health Belief Scale (IHBS) by Christensen et al. (1999), the Multidimensional Health Locus of Control scale (MHLCS) by Wallston and Wallston  (1982), and the Medication Adherence Questionnaire by Madanlou (2013). The collected data were analyzed using the repeated-measures analysis of variance. Results: The cognitive behavioral therapy and group acceptance and commitment therapy were effective in improving irrational health beliefs (P=0.043 and F=3.497), external control (P=0.022 and F=4.342), internal control (P=0.023 and F=5.236), and medication adherence (P=0.001 and F=12.606) in the post-test and the effect was stable in the follow-up phase. Conclsion: Both treatment methods could improve irrational health beliefs, internal and external control, and medication adherence but acceptance and commitment therapy had a greater effect on the research variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health locus of control (HLOC)
  • Irrational beliefs
  • Medication adherence
  • Acceptance and commitment therapy (ACT)
  • Cognitive behavioral therapy (CBT)
اژه ای، جواد.، و حاتمی، معصومه. (1393). پیش بینی تعلل ورزی بر اساس باورهای غیرمنطقی، باورهای ناامیدی، باورهای خود کارآمدی و خود تنظیمی، فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، 8(4): 1-5
اسمعیلی، احمد..، اسدنیا، سعید.، عیسی زاده، افشین.، امیرسرداری، لیلی.، عیسی‌زادگان، علی.، و انصاری، بهجت. (1392). بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش سطح افسردگی و بهبود سبک زندگی بیماران مبتلابه دیابت نوع ۲، مجله پزشکی ارومیه،24(10): 822-812.
برقی ایرانی، زیبا.، دهخدایی، سهیلا.، و علی پور، احمد. (1398). اثر درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در پیروی از درمان، ادراک بیماری و کیفیت زندگی در بیماران هموفیلی. مجله پژوهشی خون. 16 (4): 289-299.
برهانی، فریبا.، عباس زاده، عباس.، تائبی، مژگان.، و کهن، سیمین. (1389). ارتباط کار آمدی فردی و باورهای بهداشتی در مبتلایان یه دیابت نوع 2، مجله پایش، 9(4): 383-371
بهروز، بهروز.، بوالی، فاطمه.، حیدری زاده، نسرین.، و فرهادی، مهران. (1395). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علائم روانشناختی، سبک­های مقابله ای و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع 2، مجله سلامت و بهداشت،7(2): 237-253
پور فرج عمران، مجید. (1390). اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر هراس اجتماعی دنشجویان. فصلنامه دانش و تندرستی، دوره 6، شماره 2: 5-1.
حاجت پور، راضیه.، و هارون رشیدی، همایون. (1400). اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر باورهای غیرمنطقی و نگرش به مرگ در سالمندان. روان‌شناسی پیری. 7 (1): 43-54.
رحمانیان، مهدیه.، دهستانی، مهدی.، و علوی باروق، سیده فاطمه. (1397). اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر باورهای غیرمنطقی و سوگیری توجه نسبت به محرک ها با بار هیجانی منفی، در دختران نوجوان. مجله شناخت اجتماعی. 13 (1): 89-102.
سلطانی شال، رضا.، شاملی، مهتاب.، و امیدوار، مهرزاد. (1396). ویژگی­های روان‌سنجی مقیاس باور های غیرمنطقی سلامتی در دانشجویان علوم پزشکی گیلان، نشریه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی مازندران،27(4): 127-117.
سیدفاطمی، نعیمه.، رفیعی، فروغ.، حاجی زاده، ابراهیم.، و مدانلو، مهناز. (1397). طراحی و روان‌سنجی پرسشنامه تبعیت از درمان در بیماران مبتلابه بیماری مزمن: یک مطالعه ترکیبی. کومش. ۲۰ (۲): ۱۷۹-۱۹۱.
طریقت اسفنجانی، علی.، نمازی، نازل.ی، بهرامی، امیر.، و احتشامی، مهدی. (1390). اثر عصاره­ی هیدر الکلی گزنه بر شاخص قند خون و مقاومت به انسولین در بیماران دیابت نوع 2، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران،12(6)،561-568
فتح‌آبادی، جلیل.، صادقی، سعید.، جمهری، فرهاد.، و طلانشان، آزاده. (1396). نقش سبک زندگی سلامت‌محور و مکان کنترل سلامت در پیش بینی ابتلا به اضافه وزن، فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، 5(4): 287-280
فخرایی، شهین.، رضاعی، فرزین.، سهرابی، احمد.، و امانی، احمد. (1390). اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر پیروی از دستورات دارویی و افسردگی در افراد مبتلابه ایدز تحت درمان متادون و داروی ضد ویروسی و درمان نگهدارنده متادون. پایان نامه کارشناسی ارشد.
فصیحی، رویا.، اسدی، جوانشیر.، حسن زاده، رمضان.، و درخشان‌پور، فیروزه. (1397). مقایسه اثر درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باورهای غیرمنطقی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. 20 (4): 61-68.
کاویانی، میرصلاح.، عنایتی، نجمه.، و حمیدی، زینب (1393). تأثیر درمان شناختی رفتاری بر تاب آوری زوجین، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 15: 26-34.
گلستانی، راحله.، محمدیان، ابراهیم.، و فخری، محمدکاظم. (1396). تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و باورهای غیرمنطقی در بیماران اضطرابی، مجله ایده های نوین روان­شناسی، 1(3): 41-59.
References
Anderson DR, Emery CF. (2014). Irrational health. Irrational health beliefs predict adherence to cardiac rehabilitation: A pilot study. Health Psychology;33(12):1614.
Boyer, B. A.‚ Paharia, M. I. (2008). Comprehensive hand book of clinical health psychology. New Jersey: John Wiley & Sons.
Brunner, LSH. Suddarth, DS. (2008). Nursing Diabetes (translated by Morovvat Givi), 2nd Ed, Tehran, Bashari.
Christensen AJ, Moran PJ, Wiebe JS. (1999). Assessment of irrational health beliefs: relation to health practices and medical regimen adherence. Health psychology;18(2):169
Davoudi, M, Taheri, A. A, Foroughi, A. A, Ahmadi, S. M, & Heshmati, K. (2020). Effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on depression and sleep quality in painful diabetic neuropathy: a randomized clinical trial. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, 19(2), 1081-1088.
De Groot M, Doyle T, Kushnick M, Shubrook J, Merrill J, Rabideau E, et al(2012)... Can lifestyle interventions do more than reduce diabetes risk? Treating depression in adults with type 2 diabetes with exercise and cognitive behavioral therapy. Curr Diab Rep;12(2):157–66.
Engel, G. L. (1977). The need for a new medical model: a challeng for biomedicine. Scince Direct; 191(4): 129- 31
Esparza-Del Villar OA, MontañezAlvarado P, Gutiérrez-Vega M, Carrillo-Saucedo IC, Gurrola-Peña GM, Ruvalcaba-Romero NA, et al(2017). Factor structure and internal reliability of an exercise health belief model scale in a Mexican population. BMC public health;17(1):229.
Hayes SC, Pistorello J & Levin ME. (2012). Acceptance and commitment therapy as a unified model of behavior change. The Counseling Psychologist; 40(7):976-1002.
Infurna FJ, Gerstorf D, Ram N, Schupp J, Wagner GG. (2011). Long-term antecedents and outcomes of perceived control. Psychology and aging;26(3):559
Kioskli, K, Scott, W, Winkley, K, Godfrey, E, & McCracken, L. M. (2020). Online acceptance and commitment therapy for people with painful diabetic neuropathy in the United Kingdom: A single-arm feasibility trial. Pain Medicine, 21(11), 2777-2788.
Kuwahara A, Nishino Y, Ohkubo T, Tsuji I, Hisamichi S, Hosokawa T. (2004). Reliability and validity of the multidimensional health locus of control scale in Japan: Relationship with demographic factors and health-related behavior. Tohoku J Exp Med. 203(1):37-45
Marker F, Craren JL, Roding E)2012). Relationship of self – sfficyand binging to adherenence to diabetes regimen among adolescence.biabetes care. Eur J public health ;45(1):90
McLeod, B. D, Southam-Gerow, M. A, Jensen-Doss, A, Hogue, A, Kendall, P. C, & Weisz, J. R. (2019). Benchmarking treatment adherence and therapist competence in individual cognitive-behavioral treatment for youth anxiety disorders. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 48(sup1), S234-S246.
Merwin, R. M, Moskovich, A. A, Babyak, M, Feinglos, M, Honeycutt, L. K, Mooney, J, ... & Sangvai, D. (2021). An open trial of app-assisted acceptance and commitment therapy (i ACT) for eating disorders in type 1 diabetes. Journal of Eating Disorders, 9(1), 1-13.
Napp C. (2013). Irrational. Health Beliefs and Behaviors SSRN Electronic Journal [Internet].:Available from: http:/ www.ssrn.com abstract=2336865
Neymotin F, Nemzer LR. (2014). Locus of control and obesity. Frontiers in endocrinology;5.
Rosenstock IM(1974). Historical origins of the health belief model. Health education monographs;2(4):328-35.
Ryan, A. K, Pakenham, K. I, & Burton, N. W. (2020). A pilot evaluation of a group acceptance and commitment therapy‐informed resilience training program for people with diabetes. Australian Psychologist, 55(3), 196-207.
Thomas N, Shawyer F, Castle DJ, Copolov D, Hayes SC & Farhall J. (2014). A randomised controlled trial of acceptance and commitment therapy (ACT) for psychosis: study protocol. BMC Psychiatry; 14:198
Wang C, Coups EJ. (2010). Causal beliefs about obesity and associated health behaviors: results from a population-based survey. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity;7(1):19