دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 10، فروردین 1401، صفحه 1-686 
تبیین رفتارِ خوردن بر اساس سیستم های مغزی-رفتاری؛ نقش میانجی‌گری تنظیم هیجانی

صفحه 523-541

10.22034/aftj.2022.334330.1483

سیده زهرا هدایی نیا؛ جاوید پیمانی؛ زهره رافضی؛ فاطمه محمدی شیرمحله؛ پریسا پیوندی