پیش‌بینی تعهد زناشویی براساس‌ تمایزیافتگی و الگوهای ارتباطی با نقش واسطه‌ای هوش هیجانی زنان متاهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دانشیار گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین الگوی ساختاری پیش‌بینی تعهد زناشویی بر اساس‌ تمایزیافتگی و الگوهای ارتباطی در زنان با نقش واسطه‌ای هوش هیجانی بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری کلیه زنان متأهل مراجعه ‌کننده به مراکز مشاوره تهران در سال 1397 بود. به این صورت که در انتخاب مراکز مشاوره از نمونه گیری تصادفی به قید قرعه استفاده شد. بدین منظور ابتدا شهر تهران به پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم شد؛ سپس از هر منطقه سه مرکز مشاوره به شکل تصادفی و به قید قرعه انتخاب و بر اساس نرم ‌افزار سمپل پاور 300 زن انتخاب شدند. سپس پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز (1997)، پرسشنامه تمایزیافتگی اسکورون و فریدلندر (1998)، پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سولاوای (1984) و پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن (2002) تکمیل و داده‌ها با استفاده از معادلات ساختاری اسمارت پلاس تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج در سطح 99 درصد اطمینان نشان داد که الگوی ساختاری می­تواند تعهد زناشویی را بر اساس تمایزیافتگی و الگوهای ارتباطی با میانجی‌گری هوش هیجانی پیش‌بینی کند (120/0=­β­­) و از برازش مطلوبی برخوردار است. مسیر مستقیم تمایزیافتگی (39/0=­β­­) و الگوهای ارتباطی (57/0=­β­)، و هوش هیجانی (28/0=­β­) بر تعهد زناشویی معنادار و مسیر غیرمستقیم نشان داد که تمایزیافتگی و الگوهای ارتباطی با میانجیگری هوش هیجانی بر تعهد زناشویی شدت اثر مطلوبی داشته است. نتیجه‌گیری: برای انسجام و خَلق رابطه زناشویی مطلوب، می­توان با تقویت هوش هیجانی هریک از زوج­ها، تمایزیافتگی و نوع الگوهای ارتباطی و تقابل عناصر درون روانی آن­ها، روابط زوج‌ها را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural model of predicting marital commitment based on differentiation and communication patterns with mediating role of emotional intelligence of married women

نویسندگان [English]

  • Farah Fardad 1
  • Farideh Dokanei Fard 2
  • Malek Mirhashemi 3
1 PhD Student in Counseling, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Associate Professor of Counseling Department, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to determine the structural pattern of marital commitment based on differentiation and communication patterns in women with a mediating role of emotional intelligence. Method: The research method was correlation and the statistical population was all married women who referred to counseling centers in Tehran in 1397. In this way, in the selection of counseling centers, simple random sampling was used by lot. For this purpose, the city of Tehran was first divided into five regions: north, south, east, west and center; Then, three counseling centers were randomly selected from each region by lottery and 300 women were selected based on Sample Power software. Then Adams and Jones (1997) Marital Commitment Questionnaire, Scorron and Friedlander (1998) Differentiation Questionnaire, Christensen & Sulawesi (1984) Communication Patterns Questionnaire and Bar-Anne (2002) Emotional Intelligence Questionnaire were completed and the data were analyzed using Smart Pls structural equations. Results: The results at the level of 99% confidence showed that the structural model can predict marital commitment based on differentiation and communication patterns mediated by emotional intelligence (β = 0.120) and has a good fit. The direct path of differentiation (β = 0.39) and communication patterns (β = 0.57), and emotional intelligence (β = 0.28) on significant marital commitment and the indirect path showed that differentiation and Communication patterns mediated by emotional intelligence have had a positive effect on marital commitment intensity. Conclusion: For the cohesion and creation of a desirable marital relationship, it is possible to improve couples' relationships by strengthening the emotional intelligence of each couple, the differentiation and type of communication patterns and the confrontation of their psychological elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital commitment
  • differentiation
  • communication patterns
  • emotional intelligence
احمدی، لیلا.، پناغی، لیلی.، و صادقی، منصوره السادات. (1397). رابطه خودمختاری و صمیمیت خانواده مبدأ با سازگاری زناشویی: نقش عوامل شخصیتی. فصلنامه خانواده پژوهی، 14(1): 39-56
اکبری، مهرداد.، پوراعتماد، حمیدرضا.، و صالح صدق‌پور، بهرام. (1389). تاثیر برنامه مداخله ای-آموزشی جرات ورزی، حل مساله و حرمت خود بر هوش هیجانی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 4(1 پیاپی13): 52-64
آذرنیک، مینا؛ آقایی، اصغر (1394). پیش‌بینی کیفیت روابط زناشویی براساس مؤلفه‌های هوش هیجانی (خوش‌بینی/ تنظیم هیجان، ارزیابی از هیجانات، مهارت‌های اجتماعی و کاربرد هیجانات) در زوجین شهر اصفهان. دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی. دانشگاه تربت حیدریه.
آﻓﺘﺎب، رؤﻳﺎ.، ﻛﺮﺑﻼﻳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﮕﻮﻧﻲ، اﺣﻤﺪ.، و ﺗﻘﻲ ﻟﻮ، ﺻﺎدق. (1393). ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺮزی و ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی، 8(4 ﭘﻴﺎﭘﻲ 32): 27-7.
بحری، سیده لیلا؛ محمدی، نوراله. (1394). تحلیل عاملی تأییدی مقیاس انتقاد و درگیری عاطفی خانواده. خانواده پژوهی، 11(41)؛ 87-101.
ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺸﻬﺪﻟﻮ، ﻣﺤﻤﺪ.، ﻣﻮﺳﻲ زاده، ﺗﻮﻛﻞ.، و ﻧﺮﻳﻤﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ. (1397). ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺬﻳﺮی و رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در زوﺟﻴﻦ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر. ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ، 8: 97-90.
تریوه، بهزاد.، کریمی، کیومرث.، اکبری، مریم.، و مرادی، امید. (1399). الگوی ساختاری تعهد زناشویی بر اساس باورهای ارتباطی زناشویی، درگیری عاطفی و انتقاد در خانواده: نقش واسطه­­ای صمیمیت زناشویی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 14(1 پیاپی53): 139-158
شفیعی، زهرا.، و محمدی، رحمت الله. (1396). پیش‌بینی کیفیت رابطه زناشویی بر اساس ابعاد هوش هیجانی در زنان و مردان متأهل و همسرانشان. فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، 12(41): 91-106
شهرستانی، ملیحه.، دوستکام، محسن.، رهباردار، حمید و مشهدی، علی بینی پیش. (1391). رضایتمندی زناشویی از روی متغیرهای باورهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر مشهد. زن و فرهنگ، 4(14): 19-41
رجبی، غلامرضا.، عباسی، قدرت.، سودانی، منصور.، و اصلانی، خالد. (1395). اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به شیوه برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی بر باورهای ارتباطی دانشجویان مجرد. مجله مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 6(1): 97-79.
زارﻋﻲ ﺳﻠﻤﺎن.، و ﺣﺴﻴﻦﻗﻠﻲ، ﻓﺎﻃﻤﻪ. (1393). ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻮاﻃﻒ ﺧﻮدآﮔﺎه (ﺷﺮم و ﮔﻨﺎه) و ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺧﻮد در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره و رواﻧﺪرﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده، 1(2):  103-113
زارع گاریزی، معصومه.، ابراهیمی مقدم، حسین.، و ابوالمعالی الحسینی، خدیجه. (1399). پیش بینی تعهدزناشویی بر اساس نیازهای بنیادی روانشناختی و صمیمیت با واسطه‌گری تمایزیافتگی خود. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 14(1پیاپی53): 55-76
دمیری، حجت.، حیدریان، معصومه.، احمدی، وحید.، و برهانی، لیلا. (1393). رابطه سبک های شخصی و هوش هیجانی با رضایت مندی زناشویی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. ۲۲ (۵) :۳۵-۴۴
دﻫﺸﻴﺮی، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ. (1381). ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﺑﻬﺮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎر- ان، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﺔ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ روانﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، داﻧﺸﻜﺪة ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و روانﺷﻨﺎﺳﻲ
صمدزاده، منا.، شعیری، محمدرضا.، مهدویان، علیرضا.، و جاویدی، نصیرالدین. (1392). پرسشنامه  الگوهای ارتباطی: اعتبار و روایی. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 4(1 پیاپی 1): 116-123
ﻃﻬﺮاﻧﻲ آزاد، ﻟﻴﻼ.، و ﻣﺠﺘﺒﺎﻳﻲ، ﻣﻴﻨﺎ. (1398). رواﺑﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ زوجﻫﺎ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی، 13(3 ﭘﻴﺎﭘﻲ 51): 496-475
ﻋﺴﮕﺮی، اﻣﻴﻦ.، و ﮔﻮدرزی، ﻛﻮروش. (1397). اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻃﺮﺣﻮاره درﻣﺎﻧﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ دﻟﺰدﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زوﺟﻴﻦ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻃﻼق. ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ، 8: 64-55.
فتح اله زاده، نوشین.، میرصیفی فر، لیلا.، کاظمی، مرضیه.، سعادتی، نادره. و نوابی نژاد، شکوه. (1396). اثربخشی غنی‌سازی زندگی زناشویی بر اساس نظریه انتخاب بر کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت زوجین. روانشناسی کاربردی، 3(43): 353-372
قزلسفلو، مهدی. (1396). بررسی عوامل مؤثر بر تعهد زناشویی و مقایسه تأثیر مشاوره زوجی مبتنی بر این عوامل با مشاوره زوجی بر اساس واقعیت درمانی بر تعهد و رضایت زناشویی. رساله دکتری مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان.
کردی، معصومه.، اصلانی، خالد.، و امان الهی، عباس. (1396). صمیمیت جنسی و اعتماد به‌عنوان تعدیل‌کننده‌های رابطه سبک دلبستگی ایمن و تعهد زناشویی. روانشناسی کاربردی، 11(3پیاپی43): 351-333
محمدی، بهناز؛ حیدرنیا، احمد؛ عباسی، هادی. (1395). پیش‌بینی تعهد زناشویی بر اساس صمیمیت زناشویی و بخشودگی. رویش روانشناسی؛ 3(16)؛ 31- 50
مؤمنی، خدامراد.، کاووسی، سکینه.، و امانی، رزیتا. (1394). پیش‌بینی تعهد زناشویی بر اساس تمایزیافتگی خود، همبستگی و انطباق‌پذیری خانواده و صمیمیت زناشویی. آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده، 1(۲): ۴۶-۵۸
نامنی، ابراهیم؛ عباسی، فاطمه؛ زارعی، احمد. (1395). پیش‌بینی تعهد زناشویی بر اساس سبک عشق‌ورزی و باورهای ارتباطی. رفاه اجتماعی؛ 16(60)؛ 87-107
نجف‌لویی، فاطمه. (1385). نقش تمایز خود در روابط زناشویی، اندیشه های نوین تربیتی، 2،(4و3). 27-37.
نوروزی، سوده.، رضاخانی، سیمین دخت.، و وکیلی، پریوش. (1398). رابطه علّی بین چشم انداز زمان و بی ثباتی ازدواج با نقش میانجیگر الگوهای ارتباطی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 13(3 پیاپی51): 433-451
ﻫﻤﺎﺋﻲ، رﺿﻮان.، و دﺷﺖ ﺑﺰرﮔﻲ، زﻫﺮا. (1397). ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺧﻮد و ﺧﻮش ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮی و رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎری. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ، 7(2): 65-58
ﻫﺎدی، ﺳﻌﻴﺪه.، اﺳﻜﻨﺪری، ﺣﺴﻴﻦ.، ﺳﻬﺮاﺑﻲ، ﻓﺮاﻣﺮز.، ﻣﻌﺘﻤﺪی، ﻋﺒﺪاﷲ.، و ﻓﺮﺧﻲ، ﻧﻮرﻋﻠﻲ. (1395). ﻣﺪل  ﺳﺎﺧﺘﺎری ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺒﻚﻫﺎی دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و ﻃﺮﺣﻮارهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ (در اﻓﺮاد دارای رواﺑﻂ ﻓﺮازﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ). ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺎوره و رواﻧﺪرﻣﺎﻧﻲ، 7(4): 60-33
ﻳﻮﺳﻔﻲ، ﻧﺎﺻﺮ.، ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ، آزاد.، و ﻋﺰﻳﺰی، آرﻣﺎن. (1397). ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺪل ﻧﻈﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﺳﺎزی، راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای و ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زوﺟﻴﻦ. روﻳﺶ روانﺷﻨﺎﺳﻲ، 7(11 ﭘﻴﺎﭘﻲ 32): 389-406.
References
Aneesa, A., Najma, I. M., & Noreen, A. K. (2013). Family communication and family system as the predictors of family satisfaction in adolescents. Journal of Psychology, 10(6): 258- 264
Bar-On, R., & Parker, J. (2000). The Handbook of Emotional Intelligence: Theory, Development, Assessment, and Application at Homne, School, and in the Workplace.  San Francisco: Jossey-Bass.
Clyde, T. L., Hawkins, A. J., & Willoughby B. J. (2020).  Revising premarital relationship interventions for the next generation. Journal of Marital and Family Therapy. 46(1): 149-164 
Dew J., &   Jackson M. (2018). Commitment and Relationship Maintenance Behaviors as Marital Protective Factors during Economic Pressure. Journal of Family and Economic Issues, 39(2); 191-204
Gonczarowski, Y. A., Nisan, N., Ostrovsky, R., & Rosenbaum, W. (2019). A stable marriage requires communication. Games and Economic Behavior, 118: 626-647
Johnson, M. D., Lavner, J. A., Barton, A. W., Stanley, S. M., & Rhoades, G. K. (2020). Trajectories of relationship confidence in intimate partnerships. Journal of Family Psychology, 34(1): 24–34
Hatch, S. G., Dowdle, K. K., Aaron, S. C., & Braithwaite, S. R. (2018). Marital text: A feasibility study. The Family Journal, 2: 351357 
Hou Y., Jiang F., & Wang X. (2019). Marital commitment, communication and marital satisfaction: An analysis based on actor–partner interdependence model. International Journal of Psychology, 54(3); 369-376
Marchal, J. P., Maurice S, H., Trotsenburg, A. P., & Grootenhuis, M.A. (2017). Mothers and fathers of young Dutch adolescents with Down syndrome: Health related quality of life and family functioning. Res Dev Disabil, 59, 359-369.
Masarik, A. S. Conger, R. (2017). Stress and child development: Review of the family stress model. Curr Opin Psychol, 13(3): 85–90.
Muraru, A. A., & Turliuc, M. N. (2012). Family-of-origin, romantic attachment, and marital adjustment: a path analysis model. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 33: 90-94
Mohammadimehr, Z, & Ayatollah Karimi, B. (2017). The relationship between emotional intelligence, attachment styles and optimism with Martials satisfaction. Interdisciplinary Journal of Education.11 (2): 50-59
Nagaraja, A., Rajamma, R.N., & Viswanatha, R.S. (2012). Effect of parent’s marital satisfaction, marital life period and type of family on their children mental health status. Journal of Psychology, 3(2):65-70
Nelis, M. Sharon., Rae, G. & Liddell, Ch. (2011). Factor Analyses and ScoreValidity of the Family Emotional Involvement and Criticism Scale in an Adolescent Sample. University of Ulster, http: //online. sagepub. Com
Nelson, J.A., Kirk, A.M., Ane, P. & Serres, S.A. (2011). Religious and Spiritual Values and moral Commitment in Marriage: Untapped Resources in Couples Counseling? Journal of Counseling and Values, 55(2); 228-246
Nichols, M. P., & Davis, S. (2016). Family therapy: Concepts and methods (11th Ed.). Pearson
Robey, P. A., Wubbolding, N. R. E., & Carlson, J. (2017). Contemporary issues in couples ­counseling: Achoice­theory ­and ­reality ­therapy ­approach. ­New York:­ Rutledge
Ukomatimi Otuedon, M. (2016). Emotions, personality, emotional intelligence and leadership in the workplace: the prevailing attitude. International Journal of Economics, Commerce and Management, 1(3), 350- 368.
Skowron, E. A., & Schmitt, T. A. (2003). Assessing interpersonal fusion: reliability and validity of a new dsi fusion with others subscale. Journal of Marital and Family Therapy, 29(2): 209-222
Smith L, Ciarrochi J, Heaven PL. (2008). The stability and change of trait emotional intelligence, conflict communication patterns, and relationship satisfaction. A one-year longitudinal study. Person Individual Differ, 45: 738-43
Stanley, S. M., Rhoades, G. K., & Whitton, S. W. (2010). Commitment: Functions, formation, and the securing of romantic attachment. Journal of Theory and Family Review, 2, 243–257
Parrott L, & Parrott L. (2016). Saving Your Marriage Before It Starts (SYMBIS): Seven Questions to Ask Before -- and After -- You Marry. Publisher: Zondervan; New, Expanded edition. 6-109.
Tang, C.-Y., & Curran, M. A. (2013). Marital Commitment and Perceptions of Fairness in Household Chores. Journal of Family Issues, 34(12): 1598–1622
Tambling, R. B., & Glebova, T. (2013). Preferences of individuals in committed relationships about premarital counseling. American Journal of Family Therapy, 41(4), 330-340
Titelman,  P.  (2015). Differentiation  of  Self:  Bowen  Family  Systems  Theory  Perspectives (1st Ed.). Routledge.
Zeidner, M., Kloda, I., Matthews, G. (2013). Does dyadic coping mediate the relationship between emotional intelligence (EI) and marital quality? Journal of Family Psychology, 27(5), 795-805.