مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی ساختاری بر عدالت زناشویی و راهبردهای حفظ رابطه در زوجین متعارض

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران. ایران

3 دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر لنگه، ایران

4 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و مقایسه آن با زوج درمانی ساختاری بر عدالت زناشویی و راهبردهای حفظ رابطه در زوجین متعارض بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل و پیگیری دوماهه بود؛ جامعه آماری پژوهش حاضر 205 زوج مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر شیراز در شش‌ماهه آخر سال 1399 بود که پس از غربالگری با پرسشنامه تعارض زناشویی ثنایی (1387)، 60 زوجی که از نقطه برش 150 نمره بیشتری گرفته بودند به شیوه در دسترس انتخاب و به پرسشنامه‌های عدالت زناشویی و راهبردهای حفظ رابطه استنفورد، داینتون و هاس (2000) پاسخ دادند و در گروه‌های آزمایشی زوج درمانی هیجان مدار (10 زوج)، گروه آزمایشی زوج درمانی ساختاری (10 زوج) و گروه گواه (10 زوج) به صورت تصادفی جایگزین شدند. هر دو گروه آزمایش به مدت هشت جلسه 90 دقیقه‌ای تحت مداخله زوج درمانی هیجان مدار جانسون (2004) و زوج درمانی  ساختاری مینوچین (1974) قرار گرفتند و گروه گواه هیچ مداخله‌ای را دریافت نکردند. داده‌ها با استفاده از واریانس مختلط اندازه‌های مکرر تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد زوج درمانی هیجان مدار (97/8=F و 005/0=P) و زوج درمانی ساختاری (04/10=F و 003/0=P)  برافزایش عدالت زناشویی و زوج درمانی هیجان‌مدار (60/59=F و 001/0=P) و زوج درمانی ساختاری ‌(29/19=F و 001/0=P) بر راهبردهای حفظ رابطه در زوجین متعارض مؤثر است و این تأثیر در مرحله پیگیری نیز پایدار بود؛ نتایج آزمون تعقیبی نیز نشان داد که تفاوت بین دو گروه زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی ساختاری در متغیرهای عدالت زناشویی و راهبردهای حفظ رابطه معنادار نیست. نتیجه‌گیری: یافته­ها شواهدی را پیشنهاد می‌کند که مداخله زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی ساختاری برای افزایش عدالت زناشویی و راهبردهای حفظ رابطه در همسران دچار تعارض زناشویی روش مناسبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of emotion-oriented couple therapy and structural couple therapy on marital justice and relationship maintenance strategies in conflicting couples

نویسندگان [English]

  • Zohreh Ansari 1
  • Fariba Naderian 2
  • Fatemeh abedini 3
  • Maryam Yavari Kermani 4
1 Master student, Educational Psychology, Payame Noor University of Tehran
2 Master student of educational psychology, Payame Noor University of Tehran, Tehran.
3 Master student of educational psychology, Islamic Azad University, Bandar Lengeh, Iran
4 Department of Psychology, Payame noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to determine the effectiveness of emotion-oriented couple therapy and compare it with structural couple therapy on marital justice and relationship maintenance strategies in conflicting couples. Method: The present study was a quasi-experimental with pre-test and post-test with a two-month control and follow-up group; The statistical population of the present study was 205 couples referring to counseling centers in Shiraz in the last six months of 1399. After screening with the Sanai Marital Conflict Questionnaire (2008), 60 couples who received more than 150 points from the cut-off point were selected by available means. They answered the Marital Justice Questionnaire and Relationship Strategies (Stafford, Dinton and Haas, 2000) and in the experimental group of emotion-focused couple therapy (10 couples), the experimental group of structural couple therapy (10 couples) and the control group (10 couples) were randomly replaced. Both experimental groups underwent Johnson (2004) emotion-focused couple therapy and Minochin (1974) structural couple therapy intervention for eight 90-minute sessions, and the control group did not receive any intervention. Data were analyzed using repeated measures mixed variance analysis. Results: The results showed that emotion-oriented couple therapy (F = 8.97 and P = 0.005) and structural couple therapy (F = 10.04 and P = 0.003) on increasing marital justice and emotion-oriented couple therapy (0.60). F = 59 and P = 0.001) and structural couple therapy ‌ (F = 19.29 and P = 0.001) are effective in maintaining relationship strategies in conflicting couples and this effect was stable in the follow-up phase; The results of post hoc test also showed that the difference between the two groups of emotion-oriented couple therapy and structural couple therapy in marital justice variables and strategies for maintaining the relationship is not significant. Conclusion: The results of the research suggest evidence that the intervention of emotion-oriented couple therapy and structural couple therapy is a suitable method for increasing marital justice and relationship maintenance strategies in spouses suffering from marital conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital conflict
  • emotion-oriented
  • structural
  • marital justice
  • relationship maintenance strategies
آهنگریان، زهرا.، و شاویسی زاد، سعید.(۱۳۹۴). اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر فنون ساختاری سبک مینوچین بر رضایت زناشویی و رضایت از زندگی زوجین، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، 2(3): 18-22.
بابایی گرمخانی، محسن.، رسولی، محسن.، و داورنیا، رضا. (1396).  اثر زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش استرس زناشویی زوج‌ها، مجله علوم پزشکی زانکو/ دانشگاه علوم پزشکی کردستان،5(6):61-66.
بدیهی زراعتی، فرنوی.، و موسوی، رقیه (1395). اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار (EFT) بر تغییر سبک دلبستگی بزرگسالان و  صمیمیت جنسی زوجین. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 7(25):71-90.
بیژنی، جواد.، هاشمی، نظام.، و سعادتی شامیر، ابوطالب. (1400). پیش بینی بی ثباتی زندگی زناشویی بر مبنای عدالت زناشویی و سبک های مقابله‌ای با نقش واسطه ای تعارض کار خانواده در زوج های متعارض. خانواده درمانی کاربردی، 2(4): 442-463
جوکار، زهرا. (1397). اثربخشی زوج درمانی ساختاری با تأکید بر استعاره درمانی بر دلزدگی زناشویی و صمیمیت زناشویی زوجین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
خجسته مهر، رضا.، شیرالی نیا، خدیجه.، و رجبی، غلامرضا. (1392). اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش نشانه‌های افسردگی و تنظیم هیجانی زوجین آشفته. مشاوره کاربردی، 1(42)،42-59.
دربانی، سید علی.، فرخزاد، پگاه.، و لطفی کاشانی، فرح. (1399). اثربخشی خانواده درمانی راهبردی کوتاه‌مدت بر تعارض‌های زناشویی. فصلنامه خانواده درمانی کاربردی، 1(1): 54-68.
سودانی، منصور.، شهریاری، یونس.، و شفیع‌آبادی، عبدالله. (1392). اثربخشی آموزش خانواده درمانی ساختی به شیوه گروهی بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین ارجاعی به شعب شورای حل اختلاف شهرستان باغ‌ملک، مجله روانشناسی کاربردی، 3(5)، 12-23.
عاشوری، جمال.، و منشئی، غلامرضا. (1392). اثربخشی رویکرد خانواده درمانی ساختاری بر سطح رضایت زناشویی زنان، زن و مطالعات خانواده، 5(19)، 133-143.
عبادی راد، سید محمد.، و کریمی نژاد، کلثوم. (1396). اثربخشی زوج درمانی ساختاری بر تعهد زناشویی زوجین شهر مشهد. آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده، 3(4):75-92.
عبدالهی، دنیا.، محسن زاده، فرشاد.، و سعادتی، ابوطالب. (1399). مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی – سیستمی مبتنی بر آموزش رویکرد مک مستر و گاتمن بر عدالت زناشویی زوج‌های متعارض، سبک زندگی اسلامی، 4(4):1-8.
عرفان منش، نرجس.، و ثنایی ذاکر، باقر. (1388). اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر سازگاری زناشویی. پژوهش‌های مشاوره (تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره)، 8(31)، 7-26.
عیسی‌نژاد، امید.، علیپور، الهه.، رستمی، مهدی.، و تاجمیری.‌مرضیه. (1400). اثربخشی آموزش ارتباط و ازدواج هالفورد بر رفتارهای نگه‌دارنده همسر و ارتباط اولیه زناشویی. فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی، 3(3 پیاپی 9): 54-45
غفاری، دنیا.، و رمضانی، نیلوفر. (1398). عدالت زناشویی و کیفیت زناشویی: نقش واسطه‌ای پرخاشگری ارتباطی پنهان، خانواده پژوهی، 5(4):373-504.
غفوری نسب، جواد.، و کیمیایی، علی. (1396). بررسی اثربخشی آموزش گروهی خانواده درمانی ساختی بر کاهش تعارض و بهبود روابط والد نوجوان. ششمین کنگره آسیب‌شناسی خانواده، 6(3)، 12-23.
فهیمی، مریم.، و تقوایی داود. (1401). پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس عدالت زناشویی و دلزدگی زناشویی. سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی، ۴ (۱) :۱-۱۲
قرشی سمیرا. (1399). بررسی اثربخشی رویکرد هیجان مدار بر کاهش تعارضات زناشویی. سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی. ۲ (۴) :۱-۱۰
قزلسفلو، مهدی. (1399). پیش بین های تعهد زناشویی: سبک های دلبستگی و راهبردهای حفظ رابطه. خانواده درمانی کاربردی، 1(1): 1-16
قزلسفلو، مهدی.، سید علی تبار، سید هادی.، میرزا، مژگان.، و واشقانی فراهانی، مریم. (1397). ساختار عاملی، پایایی و روایی پرسشنامه مدل سرمایه‌گذاری در روابط بین زوجین. مجله سلامت اجتماعی، 5(1): 57-66.
کیمیایی، علی.، رجایی، آفرین.، و مشهدی، علی. (1396). بررسی اثربخشی زوج درمانی به روش گاتمن بر کاهش طلاق عاطفی زوج‌های متعارض شهرستان مشهد. اولین کنفرانس بین‌المللی و دومین کنفرانس ملی پ‍ژوهش‌های نوین در علوم انسانی، 1(3)،6-12.
کیهان، فیروزه.، غنی فر، محمد حسن.، و آهی، قاسم. (1401). مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شاخص‌های معنوی (صبر و بخشش) در زوجین آسیب دیده از روابط فرا زناشویی. خانواده درمانی کاربردی، 3(3): 20-34
گلدنبرگ، ایرنه.، و گلدنبرگ، هربرت. (2000). خانواده‌درمانی. ترجمه: حمیدرضا حسین شاهی براوتی، سیامک نقش‌بندی و الهام ارجمند (1393). تهران: نشر روان.
مدنی، یاسر.، گلپایگانی، فاطمه.، و لواسانی، مسعود. (1396). ارائه مدل تلفیقی رویکرد هیجانمدار و مدل گاتمن و اثربخشی آن بر کیفیت رابطه زناشویی زنان متأهل، پژوهش‌های کاربردی روانشناختی، 7(4):77-82.
مرادی، امید. (1396). اثربخشی خانواده درمانی ساختاری بر کاهش نشانگان اختلال وسواس فکری- عملی. مجله اندیشه و رفتار، 11(43)، 17-26.
مینوچین، سالوادور. (1395). خانواده و خانواده درمانی. ترجمه باقر ثنایی (1395). تهران، انتشارات فروزش.
نجفی، مریم.، سلیمانی، علی‌اکبر.، احمدی، خدابخش.، جاویدی، نصیرالدین.، حسینی کامکار، الناز.، و پیر جاوید، فاطمه. (1393). بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار برافزایش سازگاری زناشویی و ارتقاء سلامت جسمی و روانشناختی زوجین نابارور، مجله زنان و مامائی و نازائی،17(133): 8-21.
یزدانی، فریبا. (1399). اثربخشی زوج درمانی ساختاری بر دلزدگی زناشویی زوجین متعارض شهر شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
References
Abdulahi, D., Mohsenzadeh, F., & Saadati, A. (2020). Comparing the effectiveness of cognitive couple therapy - a system based on McMaster and Guttman's training approach on marital justice of conflicted couples, Islamic Lifestyle, 4(4):1-8. (In Persian)
Ahangarian, Z., & Shavisizad, S. (2015). Effectiveness of family therapy based on Minuchin style structural techniques on marital satisfaction and life satisfaction of couples, Second National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology, 2(3): 18-22. (In Persian)
Ashuri, J., & Manshai, Gh. (2013). The effectiveness of structural family therapy approach on the level of marital satisfaction of women, Women and Family Studies, 5(19), 133-143. (In Persian)
Atkins, D. C, Doss, B. D, Thum, Y. M, Sevier, M, Christensen A. (2015) Improving relationship: Mechanisms of change in couple therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73, 624- 33.
Babaei Garmkhani, M., Rasouli, M., & Davarnia, R. (2017). The effect of emotion-oriented couple therapy on reducing marital stress in couples, Zanko Journal of Medical Sciences/Kurdistan University of Medical Sciences, 5(6):61-66. (In Persian)
Bodihi Zarezi, F., & Mousavi, R. (2016). The effectiveness of emotion-focused couple therapy (EFT) on changing adult attachment style and couples' sexual intimacy. Culture of Counseling and Psychotherapy, 7(25):71-90. (In Persian)
Booth A, Crouter AC, Clements ML, Boone HT. (2016). Couples in Conflict: Classic Edition. 1nd ed. London: Routledge; 91.
Bijani, J., Hashemi, N., & seadatee shamir, A. (2021). Predicting the Marital Instability based on Marital Justice and Coping Styles with the Mediating Role of Work-Family Conflict in Conflicting Couples. Journal of Applied Family Therapy, 2(4), 442-463. doi: 10.22034/aftj.2022.306213.1209 (In Persian)
Chen, Z. Tanaka, N, Hiramura, H. & Shikai, N. (2011). The role of personalities in marital adjustment of Japanese couples. Journal of Social Behavioral and Personality, 35(4), 561 – 572.
Dainton, M, & Aylor, B. (2002). Routine and strategic maintenance efforts: Behavioral patterns, variations associated with relational length, and the prediction of relational characteristics. Communication Monographs, 69(1), 52-66.
Dainton, M. (2000). Maintenance behaviors, expectations for maintenance, and satisfaction: Linking comparison levels to relational maintenance strategies. Journal of Social and Personal Relationships, 17(6), 827-842.
Dainton, M. (2003). Equity and uncertainty in relational maintenance. Western Journal of Communication (includes Communication Reports), 67(2), 164-186.
Darbani, S. A., Farrokhzad, P., & Lotfi Kashani, F. (2020). The effectiveness of short-term strategic family therapy on marital conflicts. Applied Family Therapy Quarterly, 1(1): 54-68. (In Persian)
Denes, A, Dhillon, A, & Speer, A. C. (2017). Relational maintenance strategies during the post sex time interval. Communication Quarterly, 65(3), 307-332.
Ebadi Rad, S. M., & Kariminejad, K. (2017). The effectiveness of structural couple therapy on the marital commitment of Mashhad couples. Pathology, Counseling and Family Enrichment, 3(4):75-92. (In Persian)
Erfan Menesh, N., & Sanai Zakir, B. (2009). The effectiveness of emotion-oriented couple therapy on marital compatibility. Counseling Research (News and Counseling Research), 8(31), 26-7. (In Persian)
Fahimi M, taghvaei D. (2022). Predicting marital adjustment based on marital justice and marital burnout. JARAC; 4 (1) :1-12 (In Persian)
Finkel, E. J, & Campbell, W. K. (2001). Self-control and accommodation in close relationships: an interdependence analysis. Journal of personality and social psychology, 81(2), 263.
Ghaffari, D., & Ramezani, N. (2019). Marital Justice and Marital Quality: The Mediating Role of Covert Relational Aggression, Family Research, 5(4):373-504. (In Persian)
Ghafouri Nasab, J., & Kimiaei, A. (2017). Investigating the effectiveness of structured family therapy group training on reducing conflict and improving adolescent-parent relationships. 6th Congress of Family Pathology, 6(3), 12-23. (In Persian)
Ghezelseflo, M. (2020). Prediction of marital commitment: Attachment style and Relational Maintenance Behavior. Journal of Applied Family Therapy, 1(1), 1-16. doi: 10.22034/aftj.2020.111525 (In Persian)
Ghezelseflo, M., Seyed Ali Tabar, S. H., Mirza, M., & Vashghani Farahani, M. (2018). Factorial structure, reliability and validity of the investment model questionnaire in relationships between couples. Journal of Social Health, 5(1): 57-66. (In Persian)
Ghorashy S. (2020). The Effectiveness of Emotionally Focused Therapy (EFT) in Reducing Women's Marital Conflict. JARAC; 2 (4) :1-10 (In Persian)
Goldenberg, H, & Goldenberg, I. (2012). Family Therapy: An overview. LosAngeles: Thomas Brooks/Cole.
Goldenberg, I., & Goldenberg, H. (2000). Family Therapy. Translation: Hamidreza Hossein Shahi Bravati, Siamak Naqshbandi and Elham Arjamand (2014). Tehran: Ravan Publishing House.
Guerrero, L. K, Eloy, S. V, & Wabnik, A. I. (1993). Linking maintenance strategies to relationship development and disengagement: A reconceptualization. Journal of Social and Personal Relationships, 10(2), 273-283.
Gurman, A.S, Lebow, J.L, & Snyder, D.K. (Eds.) (2015). Clinical handbook of couple therapy (5th ed.). New York: The Guilford Press.
Johnson, S, & Denton, W. (2002). An Emotionally focused therapy. In A.Guramn & N.Jacobson (Eds.), The clinical hand book of couple therapy(pp. 221- 250). New York: Guilford press.
Johnson, S. L. (2009). Individual and interdependent analyses of relational maintenance, sexual communication, and marital quality. Arizona State University.
Jokar, Z. (2018). The effectiveness of structural couple therapy with emphasis on metaphor therapy on marital burnout and marital intimacy of couples. Counseling master's thesis. Islamic Azad University Marodasht branch. Faculty of Psychology and Educational Sciences.
Kayhan, F., Ghanifar, M. H., & Ahi, Q. (2022). Comparison of the effectiveness of emotion-oriented couple therapy and couple therapy based on acceptance and commitment on spiritual indicators (patience and forgiveness) in couples affected by extramarital relationships. Journal of Applied Family Therapy, 3(3), 20-34. doi: 10.22034/aftj.2022.332622.1442 (In Persian)
Khojaste Mehr, R., Shiralynia, K., & Rajabi, Gh. (2013). The effectiveness of emotion-oriented couple therapy on reducing depression symptoms and emotional regulation of troubled couples. Applied Counseling, 1(42), 42-59.
Kimiaei, A., Rajaei, A., & Mashhadi, A. (2017). Investigating the effectiveness of Gottman's couple therapy on reducing the emotional divorce of conflicted couples in Mashhad city. The first international conference and the second national conference of modern sciences in humanities, 1(3), 6-12.
Isanejad, O. Alipour, A. Rostami, M. & Tajmiri, M. (2021). The Effect of Halford Couple Relationship Education (CRE) on the Spouse Preservation Behaviors and primary Marital Relationship. JARAC, 3(3): 45-54. (In Persian)
Lebow, J. L, Chambers, A. L, Christensen, A, Johnson S. M. (2012). Research on the treatment of couple istress. Journal of Marital and Family Therapy, 38(1), 145-68.
Ledbetter, A. M. (2017). Relational maintenance behavior and shared TV viewing as mediators of the association between romanticism and romantic relationship quality. Communication Studies, 68(1), 95-114.
Madani, Y., Golpaygani, F., & Lavasani, M. (2017). Presenting the integrated model of emotion-oriented approach and Gottman's model and its effectiveness on the quality of married women's marital relationship, Applied Psychological Research, 7(4):77-82. (In Persian)
Mansson, D. H. (2020). Grandchildren’s perceptions of grandparents’ use of relational maintenance behaviors. The International Journal of Aging and Human Development, 91(2), 127-148.
Miller PJ, Caughlin JP, Huston TL.(2002). Expressiveness and marital satisfaction". Manuscript submitted for publication. Sociobiology and Behavior (2nd ed). New York: Elsevier; 2002.
Minuchin, S. (2016). Family and family therapy. Translated by Baqer Sanai (2016). Tehran, Farozesh Publications.
Moradi, O. (2017). The effectiveness of structural family therapy on reducing the symptoms of obsessive-compulsive disorder. Journal of Thought and Behavior, 11(43), 17-26. (In Persian)
Najafi, M., Soleimani, A., Ahmadi, Kh., Javidi, N., Hosseini Kamkar, E., & Pir Javid, F. (2014). Investigating the effectiveness of emotion-oriented couple therapy in increasing marital compatibility and improving the physical and psychological health of infertile couples, Journal of Women, Obstetrics and Fertility, 17(133): 8-21. (In Persian)
Ogolsky, B. G, & Bowers, J. R. (2013). A meta-analytic review of relationship maintenance and its correlates. Journal of Social and Personal Relationships, 30(3), 343-367.
Ramirez, A. (2008). An examination of the tripartite approach to commitment: An actor-partner interdependence model analysis of the effect of relational maintenance behavior. Journal of Social and Personal Relationships, 25(6), 943-965.
Sprecher, S. (2009). Sexual Satisfaction in Premarital Relationships: Associations with the Journal of Sex Research, 23, 233-251satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology; 72:1075- 92.
Srong, B, Devault, C, & Cohen, T. F. (2011). The marriage and family experience: Intimate relationships in a changing society (11th Ed.).
Stafford, L, Dainton, M, & Haas, S. (2000). Measuring routine and strategic relational maintenance: Scale revision, sex versus gender roles, and the prediction of relational characteristics. Communications Monographs, 67(3), 306-323.
Sudani, M., Shahriari, Y., & Shafiabadi, A. (2013). The effectiveness of structured family therapy training in a group method on reducing marital conflicts of couples referred to the branches of the dispute resolution council of Bagh-Molik city, Journal of Applied Psychology, 3(5), 12-23. (In Persian)
Thompson, G.L, & Rudolph, L.B. (2002), counseling children (6th edition). Wadsworth.
Tie, S, & Poulsen, S. (2013). Emotionally focused couple therapy with couples facing terminal illness. Contemporary Family Therapy, 35(3), 557-567.
Tolorunleke, C. A. (2014). Causes of marital conflicts amongst couples in Nigeria: Implication for counselling psychologists. Social and Behavioral Sciences, 140(1): 24-26.
Walsh, S. B. (2002), "Emotion-focused couple therapy as a treatment of somatoform disorder, thesis for doctor of philosophy in human development marriage & family therapy program Virginia Polytechnic Institute & State University".
Waring, E. M. (2013). Enhancing marital intimacy through facilitating cognitive self-disclosure. British: Publisher Routledge.
Wiebe, S.A, Johnson, S.M, Lafontaine, M.F, Burgess Moser, M, Dalgleish, T.L, & Tasca, G.A. (2017). Two-year follow-up outcomes in emotionally focused couple therapy: An investigation of relationship satisfaction and attachment trajectories. Journal of Marital and Family Therapy, 43(2), 227-244.
Yalcin, M. B. & Karahan, T.F. (2007). Effects of a Couple Communication Program (ccp) on marital adjustment. Journal of American Board of Family Medicine. 20 (1), 36-44.
Yazdani, F. (2020). Effectiveness of structural couple therapy on marital burnout of conflicted couples in Shiraz. Counseling master's thesis. Islamic Azad University Marodasht branch. Faculty of Psychology and Educational Sciences. (In Persian)
Yoo, H, Bartle-Haring, S, Day, R.D, & Gangamma, R. (2014). Couple communication, emotional and sexual intimacy, and relationship satisfaction. Journal of Sex & Marital Therapy, 40(4), 275-293.
Zhou N, Buehler, C. (2019). Marital hostility and early adolescents’ adjustment: The role of cooperative marital conflict. The Journal of Early Adolescence; 39(1): 5-27.