پیش بینی اضطراب کرونا ویروس بر اساس تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان در زنان شاغل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد تهران جنوب، پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

4 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر پیش بینی اضطراب کرونا ویروس بر اساس تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان در زنان شاغل بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش را 220 نفر از زنان شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی شهر یاسوج در سال 1399 تشکیل دادند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 140 زن شاغل با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و به مقیاس اضطراب بیماری کرونا علی‌پور، قدمی، علی‌پور و عبداله زاده (1398)، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (2002) و تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (2005) پاسخ دادند؛ برای تحلیل داده ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین راهبرد تنظیم هیجانی انطباقی و تحمل پریشانی با اضطراب کرونا همبستگی منفی و بین راهبرد تنظیم هیجانی غیرانطباقی با اضطراب کرونا همبستگی منفی وجود دارد (01/0P=)؛ ضرایب رگرسیون گام به گام نشان داد که تنظیم هیجانی انطباقی (28/0-= β، 001/0=P)، تنظیم هیجانی غیرانطباقی (18/0= β، 001/0=P) و تحمل پریشانی (38/0-= β، 007/0=P)، توانستند اضطراب کرونا را پیش‌بینی کنند. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، برای کاهش اضطراب کرونا زنان شاغل میتوان برنامه هایی برای افزایش راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان و تحمل پریشانی آنها و کاهش راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان آنان طراحی و از طریق کارگاه های آموزشی الکترونیکی و مجازی اجرا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Coronavirus Anxiety Based on Anxiety Tolerance and Cognitive Emotion Regulation in Employed Women

نویسندگان [English]

  • Mahbobeh Salari 1
  • Sadie Bakraei 2
  • Mohammad Amin Sharifnejad Nemat Abadi 3
  • Narges Alizadeh 1
  • Fatemeh Mohseni 4
1 M.Sc. Department of Clinical Psychology, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 Master of Clinical Psychology, South Tehran Branch, Payame Noor, Tehran, Iran
3 M.Sc. Department of Clinical Psychology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
4 Master of Family Counseling, Department of Family Counseling, Estahban Branch, Islamic Azad University, Estahban, Iran
چکیده [English]

Aim: This study aimed to predict coronavirus anxiety based on anxiety tolerance and cognitive emotion regulation in employed women. Method:  the research method is descriptive-correlational and the statistical population of this study consisted of 220 women working in health centers in Yasouj in 2020. Using Morgan table, 140 employed women were selected using random sampling method and responded to the Corona Anxiety Scale of Alipour, Ghadami, Alipour, and Abdollahzadeh (2019), Garnefski et al. (2002) Cognitive Emotion Regulation Questionnaire, and Simmons and Gahr (2005) Distress Tolerance Questionnaire; Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis were used to analyze the data. Results: The results showed that there was a negative correlation between adaptive emotion regulation strategy and distress tolerance with coronary anxiety and a negative correlation between non-adaptive emotional regulation strategy and coronary anxiety (P = 0.01); Stepwise regression coefficients showed that adaptive emotional regulation (P = 0.001, β = -0.28), non-adaptive emotional regulation (P = 0.001, β = 0.18), and distress tolerance (P = 0.007, β=-0.38) were able to predict coronary anxiety. Conclusion: According to the results, to reduce the coronary anxiety of employed women, programs can be designed to increase positive cognitive emotion regulation strategies and their anxiety tolerance and reduce negative cognitive emotion regulation strategies and implemented through electronic and virtual workshops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronavirus Anxiety
  • Anxiety Tolerance
  • Cognitive Emotion Regulation
  • Employed Women
اندامی خشک، علیرضا. (1392). نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تحمل پریشانی با رضایت از زندگی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه علامه طباطبایی.
بجنوردی، المیرا.، قدم پور، سمانه.، و شکیب، آمنه. (1399). پیش‌بینی اضطراب کرونا بر اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سرسختی سلامت و اضطراب مرگ در بیماران دیابتی. مجله روان پرستاری، 8(2): ۳۴-۴۴.
حسین‌زاده، زهرا.، قربان‌شیرودی، شهره.، خلعتبری، جواد.، و رحمانی، محمدعلی. (1399). اثربخشی زوج‌درمانی هیجان مدار بر انعطاف‌پذیری کنشی و تحمل پریشانی. فصلنامه خانواده‌درمانی کاربردی، 1(3): 23-38
سیاح، مهدی.، اولی پور، علیرضا.، اردمه، علی.، شهیدی، شکوه.، و یعقوبی عسگرآباد، اسماعیل.(1393). پیش‌بینی سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان از طریق راهبردهای تنظیم شناخت هیجان در دانشجویان دانشگاه جندی‌شاپور اهواز. فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، 5(1): 37-44.
عارف‌پور، امیرمحمد.، شجاعی، فرشته سادات.، حاتمی، محمد.، و مهدوی، هدی. (1398). پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس تنظیم شناختی هیجان و احساس گناه در زنان دچار سرطان پستان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 13 (4پیاپی2): 509-526
عزیزی، سمانه.، و بشرپور، سجاد. (1399). نقش نشخوار فکری، تنظیم هیجان و واکنش‌پذیری به استرس در پیش‌بینی اضطراب ویروس کرونا (کووید-19) در پرستاران. فصلنامه مدیریت پرستاری، 9(3): ۸-۱۸.
علی پور، احمد.، قدمی، ابوالفضل.، علی پور، زهرا.، و عبداله زاده، حسن.(1399). اعتبار یابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) در نمونه ایرانی. مجله روانشناسی سلامت، 8(32):165-175.
عینی، ساناز.، عبادی، متینه.، و ترابی، نغمه. (1399). تدوین مدل اضطراب کرونا در دانشجویان بر اساس حس انسجام و تاب‌آوری: نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده. مجله فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 11(43):1-32.
محبی، محمود.، و زارعی، سعید.(1398). طه بین استراتژی‌های تنظیم احساسات و اضطراب رقابتی در ورزشکاران تکواندو، مجله روانشناسی شناخت و روان‌پزشکی، 6 (2): 86-101.
مشهدی، علی.، میرد ورقی، فاطمه.، و حسنی، جعفر.(139). نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در اختلالهای درونی سازی کودکان . مجله روانشناسی بالینی، 3(3): 29-40.
مقبلی،معصومه.، امیدی، عبداله.، و زنجانی، زهرا. (1398). رابطه بین اضطراب سلامت با اجتناب تجربه‌ای و تحمل پریشانی. دومین کنگره سراسری موج سوم درمان‌های رفتاری،4(3): 69-78.
مهدی زادگان، ایران.، و شریفی رنانی، زینب. (1394). مقایسه رضایت جنسی، تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی و تصویر بدن در زنان متأهل شاغل و خانه‌دار. فصلنامه زن و مطالعات خانواده، 8(29)،135-150.
 
References
Cai, W., Pan, Y., Zhang, S., Wei, C., Dong, W., & Deng, G. (2017). Relationship between cognitive emotion regulation, social support, resilience and acute stress responses in Chinese soldiers: Exploring multiple mediation model. Psychiatry Res, 256(2): 71-78.
Cure, E., & Cure, MC. (2020). Angiotensinconverting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers may be harmful in patients with diabetes during COVID-19 pandemic. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Review. 14(4):349-50.
Diedrich, A., Hofmann, SG., Cuijpers, P., & Berking, M. (2016). Self-compassion enhances the efficacy of explicit cognitive reappraisal as an emotion regulation strategy in individuals with major depressive disorder. Behav Res Ther, 82(2):1-10.
Domaradzka, E, & Fajkowska, M. (2018). Cognitive emotion regulation strategies in anxiety and depression understood as types of personality. Front Psychol, 9(3): 1-12.
Eisenberg, N., Spinrad, T. L., & Eggum, N. D. (2010). Emotionrelated self-regulation and its relation to children’s maladjustment. Annual Review of Clinical Psychology, 6(9): 495–525.
Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2002). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual Differences, 30(8): 1311-1327.
Gross, J. J., Richards, J. M., & John, O. P. (2006). Emotion Regulation in Everyday Life. In D. K. Snyder, J. Simpson, & J. N. Hughes (Eds.), Emotion regulation in couples and families: Pathways to dysfunction and health (p. 13–35). American Psychological Association.
Huh, HJ., Kim, KH., Lee, HK., & Chae, JH. (2017). The relationship between childhood trauma and the severity of adulthood depression and anxiety symptoms in a clinical sample: The mediating role of cognitive emotion regulation strategies. J Affect Disord, 213(1): 44-50.
Keough, M. E. Riccardi, C. J. Timpano, K. R. Mitchell, M. A. & Schmidt, N. B. (2010). Anxiety symptomatology: The association with distress tolerance and anxiety sensitivity. Behavior Therapy, 41(4): 567-574.
Leyro, T. M. Zvolensky, M. J. & Bernstein, A. (2010). Distress tolerance and psychopathological symptoms and disorders: a review of the empirical literature among adults. Psychological bulletin, 136(4): 576.
MacKillop, J., & De Wit, H. (2013). The Wiley-Blackwell Handbook of Addiction Psychopharmacology. Contemporary Family Therapy, 35(3): 393-402.
Roy, D., Tripathy, S., Kar, SK., Sharma, N., Verma, SK, Kaushal, V. (2020). Study of knowledge, attitude, anxiety & perceived mental healthcare need in Indian population during COVID-19 pandemic. Asian J Psychiatr, 51(2): 1-7.
Simons, J. S. & Gaher, R. M. (2005). The Distress Tolerance Scale: Development and validation of a self-report measure.  Motivation and Emotion, 29(2): 83-102.
Smith K, Mason T, Anderson NL, Lavender JM. (2019). Unpacking cognitive emotion regulation in eating disorder psychopathology: The differential relationships between rumination, thought suppression, and eating disorder symptoms among men and women. Eat Behav, 32:95-100.
Strauss AY, Kivity Y, Huppert JD. (2019). Emotion regulation strategies in cognitive behavioral therapy for panic disorder. Behav Ther, 50(3): 659-71.
Szczygieł, D., Buczny, J., & Bazińska, R. (2012). Emotion regulation and emotional information processing: The moderating effect of emotional awareness. Personality and Individual Differences, 52(3): 433-437.
Williams, A. D., Thompson, J., & Andrews, G. (2013). The impact of psychological distress tolerance in the treatment of depression. Behaviour research and therapy, 51(8): 469-475