کلیدواژه‌ها = پرسشنامه‌ی همجوشی شناختی-تصویر بدنی (CFQ-BI)