ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه‌ی همجوشی شناختی-تصویر بدنی( CFQ-BI)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

10.22034/aftj.2023.379073.1886

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه‌ی همجوشی شناختی تصویر بدن در زنان متقاضی جراحی‌های زیبایی با روش پژوهش: پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه‌ی آماری شامل تمام زنان 20 تا 50 ساله‌ی مراجعه کننده به کلینک‌های زیبایی شهر تهران جهت دریافت جراحی‌های زیبایی بود که 319 نفر با نمونه‌گیری در دسترس در هآن مشارکت داشتند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های همجوشی شناختی-تصویر بدنی، وسواس فکری جبری ییل-بروان برای اختلال بدریخت‌انگاری و خودشفقتی-فرم کوتاه استفاده شد. جهت بررسی روایی سازه، از تحلیل عاملی تاییدی، جهت بررسی روایی همگرا و روایی واگرا از ماتریس همبستگی و جهت بررسی پایایی از همسانی درونی با کمک محاسبه‌ی ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌های تحلیل عاملی تاییدی نشان داد مدل تک عاملی پرسشنامه‌ی همجوشی شناختی تصویر بدن، با توجه به اندازه‌ی شاخص‌های 079/0= RMSEA، 025/0= SRMRو 981/0=CFI، 968/0=TLI و 981/0=IFI از برازش مطلوبی برخوردار است. با توجه به همبستگی معنادار این مقیاس با مقیاس اختلال بدریخت‌انگاری (629/0=r)، روایی همگرا این ابزار مطلوب ارزیابی شد. روایی واگرای این مقیاس با استفاده از پرسشنامه‌ی فرم کوتاه خودشفقتی، مورد سنجش قرار گرفت که نتایج، حاکی از همبستگی معنادار این دو ابزار (599/0-=r) و مطلوب بودن روایی واگرا پرسشنامه‌ی همجوشی شناختی تصویر بدن بود؛ آلفای کرونباخ 95/0 نیز حاکی از پایایی مطلوب این پرسشنامه بود. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه‌گیری کرد که پرسشنامه‌ی حاضر در نمونه ایرانی زنان متقاضی جراحی‌های زیبایی از ویژگی‌های روانسنجی مطلوبی برخوردار است و می‌توان از آن به عنوان ابزاری معتبر در پژوهش‌های آتی و موقعیت‌های تشخیصی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of the Persian version of Cognitive Fusion Questionnaire - Body Image (CFQ-BI)

نویسندگان [English]

  • zahra ghavi 1
  • Azadeh Tavoli 2
  • Shaghayegh Zahraei 3
1 Faculty of Education and Psychology, AlZahra University, Tehran, Iran
2 Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
3 Department of Psychology, Alzahra University, Tehran,
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to investigate the psychometric properties of the Body Image Cognitive Fusion Questionnaire in women applying for cosmetic surgeries with Method: It was a correlational descriptive research and the statistical population included all women aged 20 to 50 who referred to beauty clinics in Tehran for cosmetic surgeries. 319 people were selected using the convenience sampling method. Cognitive Fusion Questionnaire - Body Image (CFQ-BI), Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale for Body Dysmorphic Disorder (BDD-YBOCS) and Self-Compassion Scale-Short Form (SCS-SF) were used to collect information. confirmatory factor analysis for evaluate the construct validity, Correlation matrix for checking convergent validity and divergent validity and Internal consistency was used to check reliability with the help of Cronbach's alpha coefficient. Results: The findings of confirmatory factor analysis showed that the single-factor model of Cognitive Fusion Questionnaire-Body Image, according to the numerical size of the indicators, RMSEA=0.079, SRMR=0.025, CFI=0.981, TLI=0.968, and IFI=0.981 has a good fit. Considering the positive and significant correlation of this scale with the scale of Body Dysmorphic Disorder (r=0.629), the convergent validity of this tool was evaluated favorably. The divergent validity of this scale with the short form of Self-Compassion Questionnaire was reported favorable due to the negative and significant correlation between these two instruments (r=0.599). Cronbach's alpha coefficient of 0.95 indicated the good reliability of this questionnaire. Conclusion: According to the research findings, it can be concluded that Questionnaire of Cognitive Fusion-Body Image in Iranian population (Female applicants for Cosmetic surgeries) has desired psychometric properties and it can be used as a valid tool in future research and diagnostic situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Fusion Questionnaire - Body Image (CFQ-BI)
  • psychometric properties
  • reliability
  • validity
آقاجانی، س.، قریب بلوک، م.، و صمدی‌فرد، ح. (1398). رابطه ی خودپنداره، همجوشی شناختی و بهزیستی اجتماعی با اختلال  بدریخت انگاری بدن در نوجوانان. تحقیقات علوم رفتاری، 1(7): 466-457.
بشرپور، س.، مولایی، م.، و سرافرازی، ل. (1399). نقش آمیختگی شناختی، تحمل آَشفتگی و دلسوزی به خود در رشد پس آسیبی افراد آزاردیده در دوران کودکی. مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، 3(7): 100-87.
صفری، ح.، شاهسوند، م.، اوشیدری، ی.، ماندعلی، ح.، شهرستانکی، م.، عبادی فرد آذر، ف.، و شهرستانکی، ا. (1400). بررسی ارتباط نگرش به جراحی زیبایی و ترس از تصویر بدن بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران. مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابو ر، 9(1): 52-42
یاری، م.، شفیع‌آبادی، ع.، و حسنی، ج. (1399). مقایسه‌ی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری هیجان‌مدار با شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تصویر بدنی و آمیختگی شناختی در نوجوانان دختر متقاضی جراحی زیبایی. پوست و زیبایی، 11(2): 8-1
References
Aghajani, S., Gharib Bolouk, M., & Samadifard, H. (2019). The relationship between self-esteem, cognitive fusion, and social well-being with body dysmorphic disorder in adolescents. Behavioral Sciences Research, 7(1), 457-466. (In Persian)
Almeida, Vera, Ângela Leite, Diana Constante, Rita Correia, Isabel Filipa Almeida, Maribel Teixeira, Diogo Guedes Vidal, Hélder Fernando Pedrosa e Sousa, Maria Alzira Pimenta Dinis, and Ana Teixeira. 2020. “The Mediator Role of Body Image-Related Cognitive Fusion in the Relationship between Disease Severity Perception, Acceptance and Psoriasis Disability.” Behavioral Sciences 10(9).
Barney, J. L, T. S. Barrett, T. Lensegrav-Benson, B. Quakenbush, and M. P. Twohig. 2021. “Confirmatory Factor Analysis and Measurement Invariance of the Cognitive Fusion Questionnaire-Body Image in a Clinical Eating Disorder Sample.” Body Image 38:262–69.
Barney, Jennifer L., Tyson S. Barrett, Tera Lensegrav-Benson, Benita Quakenbush, and Michael P. Twohig. 2021. “Confirmatory Factor Analysis and Measurement Invariance of the Cognitive Fusion Questionnaire-Body Image in a Clinical Eating Disorder Sample.” Body Image 38:262–69.
Basharpour, S., Moulavi, M., & Sarafrazi, L. (2020). The role of cognitive fusion, distress tolerance, and self-compassion in the growth of post-traumatic individuals in childhood. Cognitive Psychology and Cognitive Science Journal, 7(3), 87-100. (In Persian)
Bodenlos, Jamie S., Elizabeth S. Hawes, Sarah M. Burstein, and Kelsey M. Arroyo. 2020. “Association of Cognitive Fusion with Domains of Health.” Journal of Contextual Behavioral Science 18(July):9–15.
Carin, A. A., R... Sund, and Bhrigu K. Lahkar. 2019. “THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL INFLEXIBILITY, COGNITIVE FUSION, GENDER ROLE CONFLICT, AND NORMATIVE MALE ALEXITHYMIA IN A SAMPLE OF CISGENDER MALES.” Journal of Controlled Release 11(2):430–39.
China, Claudia, Laura B. Hansen, David T. Gillanders, and Dieter Benninghoven. 2018. “Concept and Validation of the German Version of the Cognitive Fusion Questionnaire (CFQ-D).” Journal of Contextual Behavioral Science 9(June):30–35.
Donati, Maria Anna, Carmen Berrocal, Olivia Bernini, Costanza Gori, and Caterina Primi. 2021. “Measuring Cognitive Fusion through the Cognitive Fusion Questionnaire-7: Measurement Invariance across Non-Clinical and Clinical Psychological Samples.” PLoS ONE 16(2 February):1–15.
Fernández-Rodríguez, Concepción, Rocío Coto-Lesmes, Víctor Martínez-Loredo, and Marcelino Cuesta-Izquierdo. 2022. “Psychological Inflexibility, Anxiety and Depression: The Moderating Role of Cognitive Fusion, Experiential Avoidance and ActivationPaixão, C., Oliveira, S., & Ferreira, C. (2021). A Comprehensive Model of Disordered Eating among Aesthetic Athletic Girls:.” Psicothema 34(2):240–48.
Ferreira, Cláudia, and Inês A. Trindade. 2015. “Body Image-Related Cognitive Fusion as a Main Mediational Process between Body- Related Experiences and Women’s Quality of Life.” Eat Weight Disorder 20(1):91–97.
Ferreira, Cláudia, Inês A. Trindade, Cristiana Duarte, and José Pinto-Gouveia. 2015. “Getting Entangled with Body Image: Development and Validation of a New Measure.” Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice 88(3):304–16.
Gillanders, David T., Helen Bolderston, Frank W. Bond, Maria Dempster, Paul E. Flaxman, Lindsey Campbell, Sian Kerr, Louise Tansey, Penelope Noel, Clive Ferenbach, Samantha Masley, Louise Roach, Joda Lloyd, Lauraine May, Susan Clarke, and Bob Remington. 2014. “The Development and Initial Validation of the Cognitive Fusion Questionnaire.” Behavior Therapy 45(1):83–101.
Hostiuc, Sorin, Oana-Maria Isailă, Mugurel Constantin Rusu, and Ionut Negoi. 2022. “Ethical Challenges Regarding Cosmetic Surgery in Patients with Body Dysmorphic Disorder.” Healthcare 10(7):1345.
Kang, R. A. E. N. A., Yuki Tanaka, Tomoya Sato, Shunta Maeda, and Hironori Shimada. 2023. “The Development of a Japanese Version of the State Cognitive Fusion Questionnaire.” Japanese Psychological Research 1–14.
Khanjani, Sajad, Aliakbar Foroughi, and Mohammad Noori. 2019. “Psychometric Properties of Iranian Version of Compassion to Others Scale in Nurses.” Health, Spirituality and Medical Ethics 6(1):25–32.
Krafft, Jennifer, and Michael E. Levin. 2021. “DigitalCommons @ USU Does the Cognitive Fusion Questionnaire Measure More than Frequency of Negative Thoughts ?” Journal of Contextual Behavioral Science 22(5):63–67.
Lucena-Santos, P., I... A. Trindade, M. Oliveira, and J. Pinto-Gouveia. 2017. “Cognitive Fusion Questionnaire - Body Image: Psychometric Properties and Its Incremental Power in the Prediction of Binge Eating Severity.” The Journal of Psychology 151(4):379–92.
Luque-Reca, Octavio, David Gillanders, Patricia Catala, and Cecilia Peñacoba. 2021. “Psychometric Properties of the Cognitive Fusion Questionnaire in Females with Fibromyalgia.” Current Psychology 1–11.
Melo, Daniela, Sara Oliveira, and Cláudia Ferreira. 2020. “The Link between External and Internal Shame and Binge Eating: The Mediating Role of Body Image-Related Shame and Cognitive Fusion.” Eating and Weight Disorders 25(6):1703–10.
Mendes, Ana Laura, Maria Cristina Canavarro, and Cláudia Ferreira. 2021. “How Psychological Inflexibility Mediates the Association between General Feelings of Shame with Body Image-Related Shame and Eating Psychopathology Severity?” Appetite 163(March):1–7.
Mokhtari, F., H. Hatami, H. Ahadi, and... 2021. “Effectiveness of Cosmetic Nose Surgery on Psychological Well-Being, Quality of Life, and Body Image in Applicants of Cosmetic Surgery.” Journal of … 20(99):365–77.
Mueller, Ralph O., and Gregory R. Hancock. 2018. “Structural Equation Modeling.” Pp. 445–56 in The reviewer’s guide to quantitative methods in the social sciences. Routledge.
Müllerová, Jana, and Petr Weiss. 2018. “Plastic Surgery in Gynaecology: Factors Affecting Women’s Decision to Undergo Labiaplasty. Mind the Risk of Body Dysmorphic Disorder: A Review.” Journal of Women and Aging 00(00):1–18.
Neff, Kristin D. 2003. “The Development AndValidation Ofa Scale to Measure Self-Compassion.” Self and Identity 2(3):223–50.
Ozbek, Selen, James Greville, and Nic Hooper. 2023. “The Thin-Ideal across Two Cultural Contexts: The Role of Body Image Inflexibility and the Fear of Negative Evaluation.” Psychology of Popular Media Culture 1–20.
Paixão, Carolina, Sara Oliveira, and Cláudia Ferreira. 2021. “A Comprehensive Model of Disordered Eating among Aesthetic Athletic Girls: Exploring the Role of Body Image-Related Cognitive Fusion and Perfectionistic Self- Presentation.” Current Psychology 40(11):5727–34.
Phillips, Katharine A., Eric Hollander, Steven A. Rasmussen, and Bonnie R. Aronowitz. 1997. “A Severity Rating Scale for Body Dysmorphic Disorder: Development, Reliability, and Validity of a Modified Version of the Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale.” Psychopharmacology Bulletin 33(1):17.
Pyszkowska, Anna, Krzysztof Rożnawski, and Zuzanna Farny. 2021. “Self-Stigma and Cognitive Fusion in Parents of Children with Autism Spectrum Disorder. The Moderating Role of Self-Compassion.” PeerJ 9:1–19.
Quinteroa, Paula S. José, Ricardo Rodríguez Biglieric, Edgardo Etchezahare, and David T. Gillandersf. 2020. “The Argentinian Version of the Cognitive Fusion Questionnaire: Psychometric Properties and the Role of Cognitive Fusion as a Predictor of Pathological Worry.” Current Psychology 41(5):2547–57.
Rabiei, Mehdi, K. Khormdel, Mehrdad Kalantari, and Hossein Molavi. 2010. “Validity of the Yale- Brown Obsessive Compulsive Scale Modified for Body Dysmorphic Disorder (BDD) in Students of the University of Isfahan.” Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 15(1):343–50.
Safari, H., Shahsavan, M., Oshidari, Y., Mandaali, H., Shahrestanki, M., Abadifard Azar, F., & Shahrestanki, A. (2021). Investigating the relationship between attitudes toward cosmetic surgery and fear of body image among students of Iran University of Medical Sciences. Journal of Neyshabur University of Medical Sciences, 9(1), 42-52. (In Persian)
Scardera, Sara, Sabrina Sacco, Jessica Di Sante, and Linda Booij. 2020. “Body Image-Related Cognitive Fusion and Disordered Eating: The Role of Self-Compassion and Sad Mood.” Eating and Weight Disorders 26(2):483–90.
Trindade, Inês A., and Cláudia Ferreira. 2015. “Falling in the Traps of Your Thoughts: The Impact of Body Image-Related Cognitive Fusion on Inflexible Eating.” Eating Behaviors 19:49–52.
Wyssen, Andrea, Judith Leins, Julia Reichenberger, Jens Blechert, Simone Munsch, and Sabine Steins-Loeber. 2020. “Body-Related Cognitive Distortions (Thought–Shape Fusion Body) Associated with Thin-Ideal Exposure in Female Students—An Ecological Momentary Assessment Study.” Clinical Psychology and Psychotherapy 27(2):220–27.
Yari, M., Shafieabadi, A., & Hosseini, J. (2020). A comparison of the effectiveness of emotion-focused cognitive therapy with mindfulness-based cognitive therapy on body image and cognitive fusion in adolescent girls seeking cosmetic surgery. Skin and Beauty, 11(2), 1-8. (In Persian)
Zacharia, Marianna, Myria Ioannou, Artemis Theofanous, Vasilis S. Vasiliou, and Maria Karekla. 2021. “Does Cognitive Fusion Show up Similarly across Two Behavioral Health Samples? Psychometric Properties and Invariance of the Greek–Cognitive Fusion Questionnaire (G-CFQ).” Journal of Contextual Behavioral Science 21(December 2019):212–21.