کلیدواژه‌ها = فرزندان
اثربخشی آموزش درمان متمرکز بر شفقت به والدین بر کاهش پرخاشگری، مشکلات رفتاری و اضطراب فرزندان

دوره 1، شماره 4، دی 1399، صفحه 198-214

10.22034/aftj.2021.164614

پریسا دیناری؛ نیکو امیدبختیاری؛ متین پویا؛ زهرا میرزایی؛ زهرا حیدری؛ ابوذر فرهادی