نویسنده = محمود قیوم زاده
برررسی روابط زوجین در حقوق ایران و نقش آن در استحکام نهاد خانواده

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 624-637

10.22034/aftj.2023.334416.1488

حیدر رفعتی؛ امیر ملامحمدعلی؛ محمود قیوم زاده