برررسی روابط زوجین در حقوق ایران و نقش آن در استحکام نهاد خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

3 استاد، گروه حقوق و معارف، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

10.22034/aftj.2023.334416.1488

چکیده

هدف: زوجین به عنوان اعضایی از جامعه، دارای حقوق و تکالیفی هستند که رعایت آنها تضمین کنندۀ سلامت جامعه و روابط آنهاست. خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است که بر پایه روابط زوجین استوار است و تنظیم این روابط و تبیین چگونگی آن از منظر فقهی و حقوقی از جهاتی واجد اهمیت است. روش پژوهش: روش کار ما در این تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای می‌باشد. یافته‌ها: در تلازم حق و تکلیف زوجین، به تفاوت‌هایی برخورد می‌کنیم که در نگاه اول، گویای تفاوت‌هایی است که بعضی پنداشته‌اند این تفاوتها نشان از نابرابری زن و مرد دارد؛ در حالیکه خلقت زن و مرد آن چنان حکیمانه است که واگذاری حقوق و تکالیف هم بنا بر ظرفیت‌ها و متناسب با انتظارات او از انسان و توانایی های بشر وضع گردیده است. نظام هستی، خلقت و آفرینش با یک طرح قبلی و هدف‌دار استوار گشته و هدف نمایی خلقت، عبودیت عارفانه انسان در برابر خداوند است. همگونی و ناهمگونی موجودات و تفاوت در ظرفیت‌ها و امکانات، همگی در این نقشه حکیمانه جایگاه خاص خود را پیدا کرده‌اند؛ بنابراین تفاوت‌های زوجین و به طور کلی زن و مرد، کاملاً طبیعی، هدفمند و خلاقانه است و ملاک ارزش گذاری افراد را باید در عبودیت و قبول ولایت و هدایت الهی جستجو کرد. نتیجه‌گیری: داشتن امتیازات منحصر به فرد در زنان و مردان نه نشانه برتری بر همدیگر است و نه نشانه نقص و عیب نسبت به همدیگر می‌باشد. این تفاوت‌ها در منابع فقهی شیعه و نظام حقوقی اسلام، بر همین اساس بیان شده است که اتفاقاً شناخت آنها می تواند در جهت استحکام خانواده، پویایی و سرزندگی آن مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the relationship between spouses in Iranian law and its role in strengthening the family institution

نویسندگان [English]

  • Haider Refati 1
  • Amir MullaMohammadAli 2
  • Mahmoud Qayyumzadeh 3
1 Ph.D. student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran
2 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran
3 Professor, Department of Law and Knowledge, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
چکیده [English]

Aim: As members of the society, couples have rights and obligations that guarantee the health of the society and their relationships. The family is the most important social institution that is based on the relationship between spouses, and the regulation of these relationships and the explanation of how it is from a jurisprudential and legal point of view are important in some ways. Method: The research method was descriptive-analytical using library sources. Results: In the combination of the rights and duties of couples, we come across differences that at first glance are indicative of the differences that some have thought indicate the inequality between men and women. While the creation of men and women is so wise that the assignment of rights and duties has been established according to the capacities and according to his expectations of man and human abilities. The system of existence, creation and creation is based on a previous and purposeful plan, and the objective of creation is the mystic worship of man before God. Homogeneity and heterogeneity of beings and differences in capacities and possibilities have all found their own place in this wise map; Therefore, the differences between couples and in general between men and women are completely natural, purposeful and creative, and the criteria for valuing people should be sought in obedience and acceptance of divine guidance and guidance. Conclusion: having unique privileges in men and women is not a sign of superiority over each other, nor is it a sign of flaws and defects in relation to each other. These differences have been stated in the sources of Shia jurisprudence and the legal system of Islam, on the same basis that knowing them can be effective in strengthening the family, its dynamics and vitality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • relationships
  • couples
  • rights
  • justice
  • equality
اسماعیل بیگی، محمد. (1394). روابط غیر مالی زن و شوهر، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول.
بنی هاشمی خمینی، محمدحسن. (1398). توضیح المسائل مراجع، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
پناهی، علی.، و پناهی، احمد. (1390). نقش‌های جنسیتی زن و مرد در نظام خانواده، معرفت، 20(160).
جوادی عاملی، عبدالله. (1400). زن در آینه جلال و جمال، تهران: اسراء.
خمینی، روح الله. (1390). تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
شهید ثانی، زین الدین بن علی. (1388). شرح لمعه دمشقیه، ترجمه عباس زراعت، نشر مؤسسه فرهنگی هنری.
صفایی، حسین.، و امامی، اسداله. (1376). مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر.
طباطبائی، محمد حسین. (بی­تا). تفسیر المیزان، قم، موسسه مطبوعاتی دارالعلم.
گرجی، ابوالقاسم. (1397). بررسی تطبیقی حقوق خانواده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.
علی محمدی، طاهر.، و سادات حسینی، زهرا. (1392). تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق، فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، (6)، 143-112.
یزدخواستی، بهجت. (1394). بررسی کیفی تأثیر فمینیسم رادیکال بر نقش زن در نهاد خانواده و مقایسه آن با تمهیدات اسلام (مطالعه موردی زنان شهر اصفهان)، مجله جامعه شناسی کاربردی، (2)، 125-140.
ابن ابی جمهور، محمد بن زین الدین، (1403ق). عوالی اللئالی، شارح: شهاب الدین مرعشی، قم: مؤسسه سیدالشهدا(ع).
ابن بابویه، محمد بن علی. (1362). الخصال، قم: جامعه مدرسین.
حر عاملی. (1347). وسایل الشیعه، قم، آل البیت الاحیا التراث.
طباطبایی یزدی، محمدکاظم. (1370). العروه الوثقی، قم، موسسه النشر الاسلامی.
طوسی، محمدابن الحسن. (1388). المبوسط فی فقه الامامیه، تهران، مکتبه مرتضویه.
عاملی، محمد بن مکی. (1417ق). الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
مرتضی زبیدی، محمد بن محمد. (1414ق). تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دارالفکر.
نجفی، محمدحسن. (1366 ش). جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، ج 1 و 17.
References
Ameli, M. B. (1986). Al-Durus al-Shari'ah fi Fiqh al-Imamiyah. Qom: Islamic Publications Office.
Bani Hashemi Khomeini, MH. (2019). Commentary on the issues of references. Qom: Islamic Publications Office.
Beygi, I., & Mohammad, M. (2015). Non-financial relations between husband and wife. Tehran: Majd Publishers.
Gerji, A. (2018). Comparative study of family law. Tehran: Tehran University Press.
Horr Ameli, M. (1968). Wasa'il al-Shi'a. Qom: Al al-Bayt Li Ihya' al-Turath.
Ibn Abi Jumhur, M. Z., & Mar'ashi, S. (1983). Awali al‐la'ali. Qom: Mu'assasah al-Sayyid al-Shuhada.
Ibn Babawayh, M. A. (1983). Al-Khisal. Qom: Jame'eh Modarresin.
Javadi Amoli, A. (2022). Women in the mirror of glory and beauty. Tehran: Esra.
Khomeini, R. (2011). Tahrir al-wasilah. Tehran: Institute for the Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works.
Mohammadi, T. & Hosseini, Z. (2013). Differences in the testimony of women and men in jurisprudence and law. Journal of Women and Family Cultural and Social Council, 6, 112-143.
Najafi, M. H. (1987). Jawahir al-Kalam (2nd ed., Vol. 1 & 17). Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
Panahi, AA. (2011). Gender roles of men and women in the family system. Ma'rifat, 20 (160).
Safaei, H. & Emami, A. (1997). Family law in brief. Tehran: Dadgostar Publications.
Sani, ZA. (2009). Explanation of the Lumah Damascus. Translated by A. Zarrat. Tehran: Cultural and Artistic Foundation.
Tabatabai Yazdi, M. K. (1991). Al-'urwa al-Wuthqa. Qom: Islamic Publications Office.
Tabatabai, MH. (n.d.). Interpretation of Al-Mizan. Qom: Dar al-Islamiyah Press.
Tusi, M. A. (2009). Al-mabsut fi fiqh al-Imamiyah. Tehran: Maktabat Murtadawiyyah.
Yazd-Khasti, B. (2016). A qualitative study of the effect of radical feminism on the role of women in the family institution and its comparison with Islamic provisions: A case study of women in Isfahan. Journal of Applied Sociology, 2, 125-140.
Zabidi, M. M. (1994). Taj al-'arus min jawahir al-qamus. Beirut: Dar al-Fikr.