نویسنده = افسانه صبحی
بررسی نقش واسطه‌ای معنای زندگی در رابطه بین ادراک از سبک‌های والدگری با خوش‌بینی نوجوانان

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 371-387

10.22034/aftj.2022.333515.1468

زهرا عطایی زنجانی نژاد؛ مسعود حجازی؛ افسانه صبحی؛ محمد سعید احمدی