بررسی نقش واسطه‌ای معنای زندگی در رابطه بین ادراک از سبک‌های والدگری با خوش‌بینی نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه فرهنگیان، زنجان، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه ادراک از سبک‌های والدگری با خوش بینی با نقش واسطه ای معنای زندگی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر زنجان انجام شد. روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری، کلیه دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر زنجان در سال تحصیلی 99-1398، تعداد 20866 نفر بود. مطابق جدول مورگان 392 نفر ولی برای افزایش اعتبار یافته ها تعداد 400 نفر انتخاب و با روش تصادفی طبقه ای توزیع شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد واﻟﺪﮔﺮی آﻻﺑﺎﻣﺎ (1991)، خوش بینی شییر و کارو (١٩٨۵) و معنای زندگی استیکر و همکاران (2006) استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS24تحلیل و از نرم افزار آماری AMOSدر مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها: یافته ها نشان داد که بین ادراک از سبک های والدگری با خوش بینی رابطه معنی دار وجود دارد (01/0p<). ولی بین ادراک از سبک های والدگری و معنای زندگی رابطه معنی دار وجود ندارد (05/0p≥). معنای زندگی در رابطه بین سبک های والدگری با خوش بینی نقش واسطه ای دارد (01/0p<). نتیجه‌گیری: لذا می‌توان نتیجه گرفت که برای ایجاد خوش بینی در فرزندان ادراک از سبک های والدگری نقش تعیین کننده داشته و معنای زندگی می تواند منجر به خوش بینی در فرزندان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the mediating role of the meaning of life in the relationship between perceptions of parenting styles and teenagers' optimism

نویسندگان [English]

  • Zahra Ataei Zanjaninejad 1
  • Masoud Hejazi 2
  • Afsaneh Sobhi 2
  • Mohammad Saeed Ahmadi 3
1 - Doctoral student of educational psychology, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Farhangian University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Aim: This research was conducted with the purpose of investigating the relationship between the perception of parenting styles and optimism with the mediating role of the meaning of life in the second secondary school students of Zanjan city. Research method: The descriptive research method is correlation type. The statistical population was 20,866 students of the second secondary school in Zanjan city in the academic year 2018-2019. According to Morgan's table, 392 people, but to increase the validity of the findings, 400 people were selected and distributed by stratified random method. To collect data, the standard questionnaires of Alabama parenting (1991), Shier and Caro's optimism (1985) and Stickerer et al.'s (2006) meaning of life questionnaires were used. Data were analyzed using SPSS24 statistical software and AMOS statistical software was used in structural equation modeling. Results: The findings showed that there is a significant relationship between perception of parenting styles and optimism (p<0.01). But there is no significant relationship between the perception of parenting styles and the meaning of life (p≥0.05). The meaning of life plays a mediating role in the relationship between parenting styles and optimism (p<0.01). Conclusion: It can be concluded that the perception of parenting styles plays a decisive role in creating optimism in children and the meaning of life can lead to optimism in children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimism
  • parenting styles
  • meaning of life
احمدی، سمیه.، حیدری، محمود.، باقریان، فاطمه.، و کشفی، عبدالرسول. (1395). نوجوانی و تحول معنا: مقایسه منابع و ابعاد معنای زندگی در دختران و پسران نوجوان. مطالعات روان شناسی بالینی، 6(23)، 149-177.
ارشاد سرابی، رزیتا.، هاشمی رزینی، هادی.، و عبداللهی، محمدحسین. (1396). مقایسه تنیدگی والدگری، سبک‌های والدگری، و حل مسئله اجتماعی مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم، نارسایی توجه/فزون کنشی و بهنجار. فصلنامه سلامت روان کودک، ۴(۴)، ۱۷۹-۱۶۵.
بشکار.، مسلم.، نیک منش، زهرا.، و کهرازئی، فرهاد. (1400). اثربخشی آموزش خوش‌بینی بر ادراک شایستگی و کیفیت زندگی دانش آموزان ابتدایی. آموزش پرستاری، ۱۰(۶)، ۷۶-۶۵.
بهرامی، اعظم. (1395). تدوین یک مدل بومی فرزندپروری مثبت بر پایه شادی و تأثیر آموزش بر اساس این مدل بر شادی، سلامت، خودکارآمدی و رابطه والد-فرزندی دختران 12 تا 14 سال در قم. پایان نامه دکتری دانشگاه اصفهان.
جعفری، لعیا.، حجازی، مسعود.، جلیلی، اکبر.، و صبحی، افسانه. (1400). تعیین نقش میانجی معنای تحصیلی در رابطه بین خوش‌بینی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان. فصلنامه سلامت روان کودک، ۸(۱)، ۲۶-۱۴.
حمزه گردشی، زینب.، مرزبند، رحمت الله.، شاه حسینی، زهره.، و عزیزی، مرضیه. (1398). مولفه‌های مرتبط با معنای زندگی در نوجوانان: یک مطالعه مروری. تعالی بالینی، ۹(۲): ۳۷-۲۸.
ذاکری، حمیدرضا.، و یوسفی، فریده. (1399). اثربخشی آموزش مثبت‌نگر بر احساس معنا در زندگی و لذت همراه با تأنی در دانش‌آموزان دوره متوسط دوم. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 17(37)، 76-53.
رحیمی، مریم.، اکرمی، ناهید.، و قمرانی، امیر. (1400). اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر خودکارآمدی و سبک والدگری مادران کودکان با اختلالات درونی‌سازی شده و برونی‌سازی شده. روانشناسی بالینی و شخصیت، 19(1)، 93-107.
سامانی، سیامک. (1390). کفایت شاخص‌های روانسجی نسخه فارسی فرم کودکان. فصلنامه علمی - پژوهشی روش‌ها و مدل‌های روانشناختی، 2(5)، 17-29.
شادکام، حسن.، یعقوبی. ابوالقاسم.، زنگنه مطلق، فیروزه. پیرانی، ذبیح.، و محققی، حسین. (1400). تدوین مدل سرزندگی تحصیلی براساس معنا در زندگی با میانجی‌گری شادکامی در دانش‌آموزان. پژوهش‌نامه روانشناسی مثبت، 7(4)، 41-54.
نریمانی، محمد.، رشیدی،. جمال.، و زردی، بهمن. (1398). نقش خودپنداره کودکان، حمایت اجتماعی خانواده و سبک والدگری در پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص. ناتوانی‌های یادگیری، 8(3)، 112-133.
ودادیان، زهرا.، آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا.، و کارشکی، حسین. (1398). تدوین و اعتبارسنجی پروتکل مداخله‌ای گروه درمانی با چند خانواده با تمرکز بر سبک والدگری هدفمند. چهارمین همایش بین المللی افق‌های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی، تهران.
References
Agasisti, T., Avvisati, F., Borgonovi, F., & Longobardi, S. (2018). Academic resilience: What schools and countries do to help disadvantaged students succeed in PISA.
Albanese, A. M., Russo, G. R., & Geller, P. A. (2019). The role of parental self‐efficacy in parent and child well‐being: A systematic review of associated outcomes. Child: care, health and development45(3), 333-363.
Baumeister, R. D., Vohs, K. D., Aaker, J. L., & Garbinsky, E. N. (2013). Some key differences between a happy life and a meaningful life. The Journal of Positive Psychology, 8(6), 505–516.
Delle Fave, A. (2020). Meaning in life: structure, sources and relations with mental and physical health. Acta Philosophica, 29(1), 19-32.
Delle Fave, A., & Soosai-Nathan, L. (2014). Meaning as interconnectedness. Theoretical perspectives and empirical evidence. Journal of Psychology in Africa, 24(1), 53- 78.
Imbs, J., & Mejean, I. (2015). Elasticity optimism. American Economic Journal: Macroeconomics7(3), 43-83.
Kok, J. K., Goh, L. Y., & Gan, C. C. (2015). Meaningful life and happiness: Perspective from Malaysian Youth. The Social Science Journal52(1), 69-77.
Luthans, F., & Youssef-Morgan, C. M. (2017). Psychological capital: An evidence-based positive approach. The Journal of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 4 (17): 1-28.
Maykrantz, S. A., Langlinais, L. A., Houghton, J. D., & Neck, C. P. (2021). Self-leadership and psychological capital as key cognitive resources for shaping health-protective behaviors during the COVID-19 pandemic. Administrative sciences11(2), 41.
Mesrabadi, J., Jafariyan, S., & Ostovar, N. (2013). Discriminative and construct validity of meaning in life questionnaire for Iranian students. International Journal of Behavioral Sciences7(1), 83-90.
Oishi, S., Choi, H., Koo, M., Galinha, I., Ishii, K., Komiya, A., & Besser, L. L. (2020). Happiness, meaning, and psychological richness. Affective Science1(2), 107-115.
Pinquart, M. (2017). Associations of parenting dimensions and styles with internalizing symptoms in children and adolescents: A meta-analysis. Marriage & Family Review53(7), 613-640.
Pong, S. L., Johnston, J., & Chen, V. (2010). Authoritarian parenting and Asian adolescent school performance: Insights from the US and Taiwan. International journal of behavioral development34(1), 62-72.
Qu, Y., Fuligni, A. J., Galvan, A., & Telzer, E. H. (2015). Buffering effect of positive parent–child relationships on adolescent risk taking: A longitudinal neuroimaging investigation. Developmental cognitive neuroscience15, 26-34.
Rahimpour, P., Direkvand-Moghadam, A., Direkvand-Moghadam, A., & Hashemian, A. (2015). Relationship between the parenting styles and students’ educational performance among iranian girl high school students, a cross-sectional study. Journal of Clinical and Diagnostic Research: JCDR9(12), JC05.
Seligman, M. E. (2006). Learned optimism: How to change your mind and your life. Vintage.
Templeton, J. (2020). Hope and optimism. Publisher: department of philosophy Ryerson University.
Whittle, S., Simmons, J. G., Dennison, M., Vijayakumar, N., Schwartz, O., Yap, M. B.,... & Allen, N. B. (2014). Positive parenting predicts the development of adolescent brain structure: a longitudinal study. Developmental cognitive neuroscience8, 7-17.