نویسنده = هومن نامور
ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامه بیان خانواده

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 549-566

10.22034/aftj.2023.337833.1532

شبنم کرمی؛ مسعود جان بزرگی؛ علیرضا آقا یوسفی؛ هومن نامور