اثربخشی زوج درمانی سیستمی- رفتاری بر سبک ابراز هیجان و الگوی ارتباطی زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

3 کارشناسی ارشد، رشته مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

10.22034/aftj.2024.334258.1481

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی سیستمی- رفتاری بر سبک ابراز هیجان و الگوی ارتباطی زوجین انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه گواه با پیگیری دو ماهه بود و جامعه آماری مورد مطالعه شامل تمامی زوجین مراجعه کننده به مراکز سلامت شهر کرج بود، که از این میان 30 نفر از زوجین که ملاک‌های ورود به پژوهش را داشتند با روش نمونه‌گیری در درسترس انتخاب شدند که بصورت گمارش تصادفی ۲ گروه 15 نفره آزمایش و کنترل گزینش شدند که گروه آزمایش، 10 جلسه آموزش زوج درمانی سیستمی- رفتاری را دریافت کرد و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای را دریافت نکرد. شرکت‌کنندگان با پرسشنامۀ سبک ابراز هیجان (1990) و پرسشنامه الگوی ارتباطی زوجین (1994) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده تحلیل واریانس با اندازگیری مکرر بوسیله نرم‌افزار SPSS23 مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان می‌دهد مداخله در تغییر نمرات سبک ابراز هیجان (81/34=F، 001/0=P) و جهت گیری گفت و شنود (45/18=F، 001/0=P) و جهت گیری همنوایی (21/16=F، 001/0=P) از الگوهای ارتباطی زوجین موثر بوده و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار بود. نتیجه گیری: بر أساس نتایج بدست آمده می‌توان بیان کرد که زوج درمانی سیستمی- رفتاری بر سبک ابراز هیجان و الگوی ارتباطی زوجین موثر بوده و این اثربخشی در طول زمان پایدار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Systemic-behavioral couple therapy on emotion expression style and couples communication pattern

نویسندگان [English]

  • Marjan Bazoyar 1
  • Nasim TORABI FARD 2
  • Saeide Bidad 1
  • Mitra Mohammadian Khansari 3
1 M.A of Family Counseling, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 M.A of Family Counseling, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
3 M. A family counseling, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to investigate the effectiveness of Systemic-behavioral couple therapy on emotion expression style and communication pattern of couples. Method: The statistical population included all couples referring to health centers in Karaj, from which 30 couples who met the inclusion criteria were selected by available sampling method, which was randomly assigned to 2 groups of 15 people to test and select selection. The experimental group received 10 sessions of couple therapy training and the control group did not receive any intervention. Participants were assessed using the Emotional Expression Questionnaire (EEQ) and Family communication pattern questionnaire (RVFCPQ). Data were analyzed using repeated measures analysis of variance using SPSS23 software. Results: The results show that the intervention was effective in changing the scores of emotion expression style and communication pattern of couples, which means that the mean difference in the studied groups was significant for emotion expression style, dialogue orientation and compliance. Conclusion: Based on the obtained results, it can be stated that Systemic-behavioral couple therapy has been effective on the expression of emotion and communication pattern of the couple and this effectiveness has been stable over time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systemic-behavioral couple therapy
  • emotion expression style
  • couple communication model
برزگر، ا.، سامانی، س. (1395). نقش واسطه‌ای صمیمیت در رابطه بین الگوهای ارتباطی و کیفیت زندگی زناشویی. فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه، 7(26)، 115-128.
حسنی مقدم، ص.، گنجی، ژ.، شریف‌نیا، ح.، اعرابی، م. (1398). بررسی عوامل مرتبط با الگوهای ارتباطی زوجین ایرانی: مطالعه مروری مفهومی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29 (۱۷۷) :۲۳۹-۲۲۲
ساکی، ل.، یونسی، س.ج.، بشارت، م. ع.، جعفری، پ. (1395) اثربخشی زوج درمانی رفتاری ـ سیستمی بر افزایش مهارت‌های ارتباطی و سازگاری زناشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد بهزیستی و توان بخشی. دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخش.
شاه‌محمدی مهرجردی، م.، دوکانه‌ای‌فرد، ف.، شفیع‌آبادی، ع. (1397). اثربخشی رویکرد خانواده درمانی بوئن بر دلبستگی هیجانی زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهرری. نشریه علمی روانشناسی اجتماعی، 6(49): 71-61.
شیری، ف.، گودرزی، م. (1399). مقایسه اثربخشی زوجدرمانی خودتنظیم گری ـ دلبستگی و زوج درمانی سیستمی ـ رفتاری بر عملکرد جنسی زنان دارای رابطه فرازناشویی. خانواده پژوهی، 16(63): 41-395.
غزنوی خضرآبادی، ف.، نیکنام، م. (1398). اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر سبک دلبستگی و رضایتمندی جنسی زوجین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 26(3 )، 213-225.
کرو، م.، ریدلی، ج. (2016). زوج درمانی کاربردی با رویکرد سیستمی ـ رفتاری. ترجمه ا. موسوی، (1395) تهران: مهر کاویان.
کشاورز افشار، ح.، عابدینی، ف.، قهوه چی الحسینی، ف.، اسدی، م.، جهان بخشی، ز. (1394). نقش ابرازگری هیجانی و عوامل جمعیت شناختی در پیش بینی رضایت زناشویی زنان. آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده، 1(1): 66-59.
گودرزی، م.، بوستان ی پور، ع. (1392). بررسی اثربخشی زوج درمانی سیستمی ـ رفتاری بر افزایش سازگاری زناشویی. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 2(2)، 296 ـ 281
نظری، م. ع. (1398). مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی. تهران: نشر علم.
یوسف زاده، پ.، فرزاد، و.، نوابی نژاد، ش.، نوران پوری، ر. (1396). اثربخشی آموزش زوج درمانی سیستمی ـ رفتاری بر بهزیستی روانی زوج‌های ناسازگار. مجله پژوهش‌های مشاوره، (16)، 63-65.
 
References
Antoine, P., Andreotti, E., & Congard, A. (2020). Positive psychology intervention for couples: A pilot study. Stress and Health, 36(2), 179-190.
Barzegar, A., & Samani, S. (2016). The mediating role of intimacy in the relationship between communication patterns and marital quality. Women and Society Quarterly Journal, 7(26), 115-128. (In Persian)
Bourondaragh S, Kimyaee SA, Ghanbari Hashemabadi B. (2013). Investigation and comparison of effectiveness of integrative-behavior and cognitive-behavior of couple therapy on communicational beliefs of couples who want to divorce. Journal of modern psychological researches; 8(31):53-71. 
Buehler , C. (2013). Marital Satisfaction, Family Emotional Expressiveness, Home Learning Environments,and Children’s Emergent Literacy. J Marriage Fam, 75 , 42-55.
Christensen A, Atkins DC, Yi J, Baucom DH, George WH. (2006). Couple and individual adjustment for 2 years following a randomized clinical trial comparing traditional versus integrative behavioral couple therapy. Journal of consulting and clinical psychology; 74(6):1180-1191.
Crowe, M., & Ridley, J. (2016). Applied Couple Therapy with a Behavioral Systematic Approach.
Crowe, M., & Ridley, J. (2016). Practical couple therapy with a systemic-behavioral approach. (A. Mousavi, Trans.). Tehran: Mehre Kavyan. (In Persian)
Crowe, M., Ridley, J. (1990). Therapy with couples: a behavioural systems approach to marital and sexual problems. Oxford: Blackwell.
Frye, N., Ganong, L., Jensen, T., & Coleman, M. (2020). A dyadic analysis of emotion regulation as a moderator of associations between marital conflict and marital satisfaction among first-married and remarried couples. Journal of Family Issues, 41(12), 2328-2355.
Ghaznavi Khazarabadi, F., & Niknam, M. (2020). The effectiveness of emotionally focused couple therapy on attachment style and sexual satisfaction of couples. Birjand University of Medical Sciences Scientific Journal, 26(3), 213-225. (In Persian)
Goodarzi, M., & Boostani Poor, A. (2013). Investigating the effectiveness of systemic-behavioral couple therapy in increasing marital compatibility. Family Counseling and Psychotherapy Quarterly, 2(2), 281-296. (In Persian)
Hasani Moghadam, S., Ganji, J., Sharif Nia, H., & A'arabi, M. (2020). Investigating factors related to communication patterns of Iranian couples: A conceptual review study. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(177), 222-239. (In Persian)
Ignat, R. (2018). Infidelity, impulsivity, attachment and distorted cognitions. The Journal of Sexual Medicine, 15(7), 401-407.
Keshavarz Afshar, H., Abedini, F., Gohari Al-Hosseini, F., Asadi, M., & Jahanbakhshi, Z. (2015). The role of emotional expression and cognitive population factors in predicting women's marital satisfaction. Family Counseling, Consultation and Enrichment Quarterly, 1(1), 59-66. (In Persian)
Kolak, A. M., & Volling, B. L. (2007). Parental Expressiveness as a Moderator of Coparenting and Marital Relationship Quality*. Family Relations, 56(5), 467-478.
Nazari, M. A. (2019). Fundamentals of couple therapy and family therapy. Tehran: Elm Publishing. (In Persian)
Reblin, M., Sutton, S. K., Vadaparampil, S. T., Heyman, R. E., & Ellington, L. (2019). Behind closed doors: how advanced cancer couples communicate at home. Journal of psychosocial oncology, 37(2), 228-241.
Saki, L., Younesi, S. J., Basharat, M. A., & Jafari, P. (2016). The effectiveness of behavioral-systemic couple therapy on increasing communication skills and marital adjustment. Master's thesis in Rehabilitation and Empowerment. University of Welfare and Rehabilitation Sciences. (In Persian)
Shahmohammadi Mehrjardi, M., Doukanehifard, F., & Shafieabadi, A. (2018). The effectiveness of Bowen Family Therapy on emotional intimacy of couples referred to counseling centers in Shahr-e Rey. Social Psychology Research Journal, 6(49), 61-71. (In Persian)
Shiri, F., & Goodarzi, M. (2020). A comparison of the effectiveness of self-regulation couple therapy-emotionally focused and systemic-behavioral couple therapy on the sexual function of couples in extramarital relationships. Family Research Journal, 16(63), 395-413. (In Persian)
Vazhappilly, J. J., & Reyes, M. E. S. (2018). Efficacy of emotion-focused couples communication program for enhancing couples’ communication and marital satisfaction among distressed partners. Journal of Contemporary Psychotherapy, 48(2), 79-88.
Yousefzadeh, P., Farzad, V., Navabinejad, S., & Nouranpoury, R. (2017). The effectiveness of systemic-behavioral couple therapy training on the mental well-being of incompatible couples. Counseling Research Journal, (16), 63-65. (In Persian)