تأثیر بیماری کووید ۱۹ بر سبک زندگی و عملکرد شناختی، اضافه‌وزن و کیفیت خواب کودکان و نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 دانشیار، گروه علوم ورزشی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

10.22034/aftj.2024.412275.2143

چکیده

چکیده
هدف: تحقیق حاضر بررسی تأثیر بیماری کووید ۱۹ بر سبک زندگی و عملکرد شناختی، اضافه‌وزن و کیفیت خواب کودکان و نوجوانان شهر آبیک را در دوران قرنطینه مورد بررسی قرار داده است.
روش تحقیق: در این مطالعه، روش نمونه‌گیری به‌صورت تلفیقی از نمونه‌گیری طبقه‌ای و خوشه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 2152 دانش‌آموز (1184 دختر و 968 پسر) از دانش‌آموزان مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه اول در شهر آبیک بود. برای جمع‌آوری داده‌ها، از پرسش‌نامه‌های الکترونیکی استفاده شده که به‌صورت تجمیعی از پرسش‌نامه‌های بسامد خوراک، فعالیت بدنی، عملکرد شناختی و کیفیت خواب طراحی شده بود و به‌صورت آنلاین برای دانش‌آموزان ارسال شد. در نهایت، داده‌های جمع‌آوری شده تحلیل و بررسی شدند.
نتایج: این مطالعه هیچ ارتباط معنی‌داری بین BMI دانش‌آموزان و عادات غذایی یا سطح فعالیت بدنی آنها (001/0>p و 45/0=rs ) و همچنین بین سطح فعالیت بدنی و عادات غذایی یا عملکرد شناختی پیدا نکرد. اما بین کیفیت خواب و نمرات سطح فعالیت بدنی (011/0p< و 26/(rs= و همچنین بین عملکرد شناختی و کیفیت خواب (001/0p< و 49/(rs= همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت. از نظر تفاوت‌های جنسیتی، دانش‌آموزان پسر دارای شاخص توده بدنی و سطح فعالیت بدنی بالاتری نسبت به دانش‌آموزان دختر بودند (به ترتیب 018/0=p، 001/0p<) و تفاوت معنی‌داری در عادات غذایی بین دختر و پسر وجود داشت (006/0=p). بین دختران و پسران از نظر کیفیت خواب و عملکرد شناختی تفاوت معناداری مشاهده نشد (به ترتیب 180/0=p و 693/0= (p
نتیجه‌گیری: با توجه به مطالعه انجام شده، به نظر می‌رسد که تغییرات رژیم غذایی، فعالیت بدنی و کیفیت خواب، بر عملکرد شناختی دانش‌آموزان در دوران قرنطینه کووید-19 تأثیرگذار هستند. این نتایج نشان می‌دهند که برنامه‌ریزی جهت حفظ و کنترل فعالیت بدنی، تغذیه و کیفیت خواب در دوران قرنطینه بسیار ضروری است تا اثرات منفی احتمالی این دوران بر عملکرد شناختی دانش‌آموزان کاهش یابد؛ به عبارت دیگر، دانش‌آموزانی که در دوران قرنطینه فعالیت بدنی مناسبی داشته‌اند، رژیم غذایی سالمی را رعایت کرده‌اند و کیفیت خواب خوبی داشته‌اند، احتمالاً عملکرد شناختی بهتری داشته‌اند. این یافته ها اهمیت ترویج عادات سبک زندگی سالم از جمله فعالیت بدنی منظم و خواب با کیفیت را در بین دانش آموزان، صرف نظر از جنسیتشان، برجسته می کند.
کلید واژه ها: کووید ۱۹- سبک زندگی - عملکرد شناختی، اضافه‌وزن - کیفیت خواب.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of COVID-19 Quarantine on Lifestyle, Cognitive Function, Overweight, and Sleep Quality of children and adolescents

نویسندگان [English]

 • mehdi salehi 1
 • khadijeh irandoust 2
1 Department of Sports Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Associate Professor, Sports Sciences Department, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Abstract
Objective: This study aimed to examine the impact of COVID-19 quarantine on the lifestyle, cognitive function, overweight, and sleep quality of children and adolescents.
Methods: A combination of stratified and multistage cluster sampling methods was used to select a statistical population of 2152 students (1184 girls and 968 boys) from elementary and middle schools in Abiek city. Electronic questionnaires were designed to collect data on the frequency of food intake, pshysical activity, cognitive function, and sleep quality, and were distributed to students online. Data was analyzed using appropriate statistical methods.
Results: The results indicated that no significant correlation was found between students' BMI and their eating habits or physical activity level (p<0.001; rs=0.45), nor between physical activity level and eating habits or cognitive performance. Nonetheless, a positive and statistically significant relationship was observed between sleep quality and physical activity level scores (p<0.011 and rs=0.26), as well as between cognitive performance and sleep quality (p<0.001 and rs=0.49). Regarding gender differences, male students exhibited a higher BMI and physical activity level compared to their female counterparts (p=0.018, p<0.001, respectively), and a noticeable difference in eating habits was found between males and females (p=0.006). Conversely, no significant differences were identified between boys and girls concerning sleep quality and cognitive performance (p=0.180 and p=0.693, respectively).
Conclusion: The results of this study suggest that changes in diet, physical activity, and sleep quality during COVID-19 quarantine can impact the cognitive function and health of elementary and middle school students in Abiek city. Therefore, appropriate interventions should be implemented to manage these factors during quarantine. These findings highlight the importance of promoting healthy lifestyle habits, including regular physical activity and good quality sleep, among students, regardless of their gender.
Key words: COVID-19; Lifestyle; Physical activity; Nutrition; Sleep quality; Cognitive function

کلیدواژه‌ها [English]

 • COVID-19
 • Lifestyle
 • Physical activity
 • Nutrition
 • Sleep quality
 • Cognitive function

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1402
 • تاریخ دریافت: 27 مرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 24 شهریور 1402
 • تاریخ پذیرش: 22 بهمن 1402