تأثیر اختلالات جنسی بر انحلال نکاح و راهکارهای حقوقی پیشگیری از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، ایران

2 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، ایران

10.22034/aftj.2023.337311.1527

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بازنگری در برخی از مواد قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و قانون مدنی است تا بتواند از فروپاشی بنیان خانواده درمواردی که موضوع آن عیوب (اختلالات) جنسی زوجین است جلوگیری کند. روش پژوهش: پژوهش حاضر از روش توصیفی - تحلیلی بهره برده و با استفاده از آرای قضایی، کتب، پایان نامه و مقالات معتبر به رشته تحریر درآمده است. یافته‌ها: براساس یافته های این پژوهش در راستای استحکام بنیان خانواده باید اختلالات جنسی زوجین قبل از ثبت نکاح توسط متخصصین بررسی گردد و در انحلال نکاح به سبب فسخ و طلاق نیز دادگاه باید در جریان رسیدگی با هدف اصلاح بین زوجین آن ها را الزام به درمان نماید. به منظور حفظ حقوق زوجه در شرایط خاصی با اینکه عیب زوج قابل درمان است اما هم چنان حق فسخ نکاح برای زوجه به استناد عیب باقی است و با تصریح اختلالات جنسی در تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دشواری اثبات عسروحرج از زوجه ساقط می­شود. نتیجه‌گیری: نباید اختلالات جنسی که قابل درمان هستند را در تمام موارد موجب انحلال نکاح دانست و دادگاه باید زوجین را برای درمان به مراکز تخصصی معرفی کند. بازنگری در برخی از مواد قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب 1391 می­تواند موجب تشخیص و درمان به موقع اختلالات جنسی زوجین گردد و آمار انحلال نکاح را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of sexual disorders on divorce and legal strategies to prevent it

نویسندگان [English]

  • Fateme Azad sarvestani 1
  • Mahbobe Mina 2
1 Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Shiraz University, Iran
2 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Shiraz University, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of the present study is to review some of the provisions of the Family Protection Act of 2012 and civil law to prevent the collapse of the family in a case whose subject is the sexual defects. Method: The present study uses a descriptive-analytical method and has been written using judicial opinions, books, dissertations and valid articles. Results: According to the findings of this study, in order to strengthen the family's foundation, couples' sexual disorders must be examined before marriage registration, and the dissolution of marriage due to termination and divorce should also be required to reform their couples. Treatment. In order to protect the rights of the wife under certain circumstances, although the couple's defect is treatable, the right to terminate the marriage for the wife remains a fault, and by providing sexual disorders in Article 6 of the Civil Code, the difficulty of proving the spouse shall be abolished. Conclusion: Sexual disorders that are treatable should not be considered as the dissolution of marriage, and the court should refer the couples to specialized centers for treatment. Reviewing some of the provisions of the Civil Code and the Family Protection Act of 2012 can cause timely diagnosis and treatment of couples' sexual disorders and reduce the number of marriage dissolution statistics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Divorce at the request of the wife"
  • "Divorce under the law of Islamic countries"
  • "Sexual defects (disorders)"."Termination of marriage"
ابن براج طرابلسی، عبدالعزیز. (۱۴۰۶ق). المهذب ج۲. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
اصغری، منصوره. (1392). تبیین حقوقی- روان­شناختی تأثیر اختلالات جنسی هر یک از زوجین در انحلال نکاح. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
امامی، سید حسن.(۱۳۴۰). حقوق مدنی ج۴. انتشارات اسلامیه.
امامی، اسدالله.، و صفایی، سیدحسین. (۱۳۹۷). مختصر حقوق خانواده. تهران: نشر میزان.
انجمن روانپزشکی آمریکا. (۱۳۹۳). راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانیDSM-5. ترجمه: رضاعی، فرزین.، فخرایی، علی.، فرمند، آتوسا.؛ نیلوفری، علی.، هاشمی آذر، ژانت.، و شاملو، فرهاد. تهران: انتشارات ارجمند. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، ۲۰۱۳).
انصاری دزفولی، مرتضی بن محمد امین. (۱۴۱۵ق). رساله کتاب النکاح. قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
توکلی، محمدمهدی. (1400). حقوق مدنی ج۲. تهران: مکتوب آخر.
جلالی، سیدمهدی. (1388). اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی. تهران: انتشارات خرسندی.
حرعاملی، محمد بن حسن. (۱۴۰۹ق). وسائل الشیعه ج۲۱. قم: مؤسسه آل البیت (علیه السلام).
حلی، احمد بن محمد. (۱۴۰۷ق). المدهب البارع فی شرح المختصر النافع. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
خورسندیان، محمدعلی. (۱۳۸۳). اختلالات جنسی و بررسی آثار آن بر حقوق خانواده. مجله پزشکی قانونی، ۱۰(۳۵): ۱۶۶-۱۷۴.
بارلو، دیوید اچ.، و مارک دیورند، وی. (۱۳۹۵). آسیب شناسی روانی. ترجمه: مهرداد فیروز بخت. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، بی تا)
دیویسون، جرالد.، نیل، جان.، کرینگ، ان ام.، و جانسون، شری ال.. (۱۳۹۵). آسیب شناسی روانی ج۲. ترجمه: مهدی دهستانی. تهران: نشر ویرایش. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، ۲۰۱۴).
ریاضت، زینب.، و حاجی علی، فریبا. (۱۳۹۰). نقش رویه قضایی در اجرای مفاد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی. فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، ۱۳(۵۱): ۱۸۱-۲۱۲.
سبحانی تبریزی، جعفر. (۱۴۱۶ق). نظام النکاح فی الشریعة الاسلامیه الغراء. قم: مؤسسه الان الصادق (علیه السلام).
سبزواری، سید عبدالأعلی. (۱۴۱۳ق). مهذب الاحکام. قم: مؤسسه المنار دفتر حضرت آیت الله سبزواری.
شهید ثانی، زین الدین بن علی. (۱۴۱۳ق). مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام ج۸. قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه.
طوسی، محمد بن حسن. (۱۴0۷ق). تهذیب الاحکام. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
کاتوزیان، ناصر. (1394). دوره حقوق مدنی خانواده ج۱. تهران: انتشارات سهامی انتشار.
کاتوزیان، ناصر. (۱۳۹۲). قانون مدنی در نظم کنونی. تهران: نشر میزان.
کدوری، محمد. (1395). تأثیر درمان عیوب نکاح بر حق فسخ از دیدگاه مذهب امامیه و حنفیه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اردکان.
کلینی، محمد بن یعقوب. (۱۴۰۷ق). الکافی (ط - الاسلامیه). تهران: دارالکتب الاسلامیه.
گروه علمی مؤسسه آموزش عالی چتر دانش. (۱۳۹۴). قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نموداری. تهران: انتشارات چتر دانش.
گروه علمی مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش. (۱۳۹۴). قانون مدنی همراه با اعراب گذاری. تهران: انتشارات چتر دانش.
فروتن، سید کاظم.، و غدری، ماهرو. (۱۳۸۷). اختلالات جنسی، عامل پنهان طلاق: ضرورت حضور پزشک آموزش دیده در ترکیب کارشناسان مراکز مشاوره خانواده. فصلنامه خانواده پژوهی، ۴(۱/۱۶): ۵۸۵-۶۰۸.
قربانی لاچوانی، مجید. (۱۴۰۰). حقوق مدنی. تهران: انتشارات چتردانش.
مکارم شیرازی، ناصر. (۱۴۲۴ق). کتاب النکاح ج۵. قم: انتشارات مدرسه علی بن علی ابی طالب (علیه السلام).
میرداداشی، سیدمهدی. (۱۳۸۹). تأملی نو بر عیوب موجب فسخ نکاح. حقوق اسلامی. سال7 (24): ۶۱-۸۵.
References
American Psychiatric Association. (2014). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) (R. Rezaei, A. Fakhraei, A. Formand, A. Nilofari, J. Hashemi Azar, & F. Shamloo, Trans.). Tehran, Iran: Arjmand Publications. (Original work published 2013).
Ansari Dezfuli, M. ibn M. A. (1995). Risaleh Kitab al-Nikah. Qom, Iran: The World Congress in Commemoration of Sheikh Azam Ansari.
Asghari, M. (2013). Legal-Psychological Explanation of the Impact of Sexual Disorders in Each of the Spouses on Marriage Dissolution (Master's thesis). Tarbiat Modares University, Faculty of Literature and Humanities, Tehran, Iran.
Barlow, D. H., & Durand, V. M. (2016). Abnormal Psychology (M. Firooz Bakht, Trans.). Tehran, Iran: Rasa Cultural Services Institute. (Original work date not available).
Davison, G., Neale, J. M., Kring, A. M., & Johnson, S. L. (2016). Abnormal Psychology (Vol. 2) (M. Dehastani, Trans.). Tehran, Iran: Virayesh Publications. (Original work published 2014).
Emami, A., & Safaei, S. H. (2018). Concise Family Law. Tehran, Iran: Mizan Publishing.
Emami, S. H. (1961). Civil Law (Vol. 4). Tehran, Iran: Islamic Publications.
Forutan, S. K., & Ghodrati, M. (2008). Sexual Disorders as a Hidden Cause of Divorce: The Necessity of the Presence of Trained Physicians in Family Counseling Centers. Family Research Quarterly, 4(16), 585-608.
Haraamali, M. ibn H. (1989). Wasa'il al-Shi'ah (Vol. 21). Qom, Iran: Al al-Bayt Institute.
Helli, A. ibn M. (1985). Al-Muhazzab fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'. Qom, Iran: Islamic Publications Office affiliated with the Society of Seminary Teachers of Qom.
Ibn Barraj Tarabulsi, A. (1985). Al-Muhadhdhab (Vol. 2). Qom, Iran: Islamic Publications Office affiliated with the Society of Seminary Teachers of Qom.
Jalali, S. M. (2009). The Right of Wife in Divorce in Iranian Law with a Comparative Study. Tehran, Iran: Khorsandi Publications.
Kaduri, M. (2016). The Effect of Marriage Defects on the Right of Divorce from the Perspective of Imamia and Hanafi Schools of Thought (Master's thesis). Ardakan University, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ardakan, Iran.
Katouzian, N. (2013). Civil Law in the Current Order. Tehran, Iran: Mizan Publishing.
Katouzian, N. (2015). Family Civil Law (Vol. 1). Tehran, Iran: Chetradanesh Publications.
Khorsandian, M. A. (2004). Sexual Disorders and Their Effects on Family Law. Legal Medicine Journal, 10(35), 166-174.
Kulayni, M. ibn Y. (1986). Al-Kafi. Tehran, Iran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
Riyazat, Z., & Haji Ali, F. (2011). The Role of Judicial Procedure in the Implementation of the Provisions of Article 1130 of the Civil Code. Women's Socio-Cultural Council Journal, 13(51), 181-212.
Sabhani Tabrizi, J. (1997). Nazam al-Nikah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah al-Gharra. Qom, Iran: Al-Sadiq Institute.
Sabzevari, S. A. (1992). Muhadhdhab al-Ahkam. Qom, Iran: Al-Ma'arif Islamic Institute.
Scientific Group of Azad Chetradanesh Higher Education Institute. (2015). Civil Law with Explanations. Tehran, Iran: Chetradanesh Publications.
Scientific Group of Chetradanesh Higher Education Institute. (2015). Family Protection Law of 2012 Illustrated. Tehran, Iran: Chetradanesh Publications.
Tavakoli, M. M. (2021). Civil Law (Vol. 2). Tehran, Iran: Maktoob Akhar.
Tusi, M. ibn H. (1986). Tahdhib al-Ahkam. Tehran, Iran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.