تجربه زیسته مادران در شرف جدایی: مورد مطالعه شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی. دانشگاه اصفهان. ایران

3 استادیار گروه مشاوره، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، اصفهان، ایران

10.22034/aftj.2023.403743.2086

چکیده

اگرچه طلاق همه بخش‌ های جامعه اعم از همسران، بچه ها، خانواده ها و کل چرخه زندگی اجتماعی را درگیر می کند، نوع تجربه افراد با توجه به جنسیت، در فرایند بودن، و میزان درگیری آن ها متفاوت است، عده ای آن را مثبت و عده ای دیگر منفی ادراک می کنند. با توجه به رشد بی سابقه طلاق و افزایش آمار زنان مطلقه، و نیز آسیب پذیری و پنهان بودن زوایای زیست شده‌ی آنها، پژوهش حاضر با هدف مطالعه تجربه زیسته مادران در شرف جدایی و معنا کاوی پدیده جدایی و طلاق از منظر آنان به مطالعه کیفی و روش پدیدارشناسی در میان مادران در شرف جدایی شهر اصفهان پرداخته است. در این پژوهش از مصاحبه نیمه ساختاریافته برای جمع آوری داده ها استفاده گردیده است. مشارکت کنندگان شامل 15 نفر از مادران در شرف جدایی شهر اصفهان در سال 1400 بوده و از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده و عملیات جمع آوری و تحلیل داده ها به طور هم زمان انجام گرفته است. با توجه به تحلیل صورت گرفته و نیز مقولات اصلی و فرعی استخراج شده، داستان مادران در شرف جدایی در قالب 5 مضمون فراگیر قابل روایت می باشند. نتایج این تحقیق از بین 180 جمله مضمونی از اظهارات مادران در شرف جدایی راجع به تجربیاتشان بدست آمده، نهایتا 5 مضمون فراگیر و 15 مضمون سازمان دهنده که شبکه مضامین را تشکیل می دهند، طبقه بندی شد. مضامین فراگیر و مضامین سازمان دهنده در این پژوهش شامل مشکلات ارتباطی (روابط با فرزندان، روابط با همسران)، فرزندپروری (مشکلات مالی فرزندان، سبک فرزندپروری معیوب، مدیریت فرزند)، عاطفی و رفتاری (مشکلات عاطفی و رفتاری والدین، مشکلات عاطفی و رفتاری فرزندان)، حمایت های روانی، اجتماعی و اقتصادی (خانواده، عدم دریافت مشاوره، اقتصادی) و عوامل تشدید کننده (فرازناشویی، اعتیاد، تجربه قبلی طلاق، اختلالات روانی، اختلال جنسی) بودند. نتایج نشان داد که مادران در شرف جدایی هیجاناتی را تجربه می کنند که در مواردی می تواند بهزیستی و سلامت روانشان را تحت تأثیر قرار دهد. نتایج به دست آمده بر لزوم تبیین عمیق تر تجارب زیسته این افراد توسط روان شناسان و مددکاران و ارائه مداخلات درمانی مبتنی بر مضامین برآمده از مطالعه ی حاضر، با تمرکز بر بهبود وضعیت هیجانی آنان تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

the lived experience of mothers about to separate: case study of Isfahan city

نویسندگان [English]

  • Sepide Ghanbarian 1
  • salar faramarzi 2
  • Mehdi Tabrizi 3
1 Ph.D. Student, Department of Counseling, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr/Isfahan, Iran
2 Associated Professor in Department of Psychology and Education of Children with Special Needs, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Counseling, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr/Isfahan, Iran
چکیده [English]

Although divorce involves all parts of the society, including spouses, children, families and the entire social life cycle, the type of experience of people is different depending on the gender, being in the process, and the degree of their involvement and it may be different for people. Considering the unprecedented growth of divorce and the increase in the number of divorced women, the vulnerability and hiddenness of their lived experiences, the present study aims to study the lived experience of mothers about to separate and explore the meaning of the phenomenon of separation and divorce from their perspective using a qualitative study and phenomenological method. Among women, mothers are about to separate the city of Isfahan. In this research, semi-structured interview technique was used to collect data. In this research, the participants included 15 mothers who were about to leave the city of Isfahan in 1400, and the purposeful sampling method was used, and the data collection and analysis operations were carried out simultaneously. According to the analysis and the extracted main and sub-categories, the story of mothers about to separate can be narrated in the form of 5 main themes. The results of this research were organized among 180 thematic sentences of mothers about to separate about their experiences and finally classified into 5 main themes and 15 sub-themes which are subgroups of the main themes. The main themes and sub-themes in this research include communication problems (relationships with children, relationships with spouses), parenting (financial problems of children, defective parenting style, child management), emotional and behavioral problems (emotional and behavioral problems of parents, emotional and behavioral problems children), psychological, social and economic support (family, lack of counseling, economic) and aggravating factors (extramarital affairs, addiction, previous experience of divorce, mental disorders, sexual disorder). What emerges from the results of this research is that mothers on the verge of separation experience emotions that can sometimes overshadow their well-being and mental health. The obtained results emphasize the need for a deeper explanation of the lived experiences of these people by psychologists and therapists and providing therapeutic interventions based on the themes emerging from the present study, with a focus on improving their emotional state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lived Experience
  • Divorce
  • Mothers

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1402
  • تاریخ دریافت: 02 تیر 1402
  • تاریخ بازنگری: 06 شهریور 1402
  • تاریخ پذیرش: 08 دی 1402