بررسی اثربخشی برنامه زوج‌درمانی با رویکرد شناختی-رفتاری بر مشکلات رفتاری درون سازی شده فرزندان 10 - 15 ساله مبتلابه اختلال طیف اتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه روا‌ن‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد ارجمند، گروه روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/aftj.2023.393957.2017

چکیده

هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی اجرای برنامه زوج‌درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر والدین و کاهش مشکلات رفتاری درون سازی شده دانش‌آموزان مبتلابه اختلال طیف اتیسم انجام‌شده است. روش پژوهش: طرح پژوهشی حاضر نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه است. جامعه آماری کلیه والدین دارای فرزند اتیسم پسر 10 تا 15 ساله شهر مشهد بودند که به روش نمونه‌گیری، به شیوه در دسترس 56 والد (زن و شوهر) واجد شرایط انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 28 والد) قرار گرفتند. گروه آزمایش تحت مداخله زوج درمانی با رویکرد شناختی-رفتاری داتیلیو (2010) به مدت دوازده جلسه 90 دقیقه‌ای قرار گرفتند و گروه گواه در حالت انتظار قرار گرفتند. هر دو گروه در سه مرحله به پرسشنامه رفتاری کودک آخنباخ پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و نرم‌افزار Spss.22 تحلیل ‌شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که اجرای برنامه زوج‌درمانی با رویکرد شناختی-رفتاری بر روی والدین، به‌طور معناداری بر کاهش مشکلات رفتاری درون سازی شده (48/29=F، 001/0>P) فرزندان مبتلابه اختلال اتیسم مؤثر بوده است. و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار بود. نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت برنامه زوج‌درمانی با رویکرد شناختی-رفتاری بر مشکلات رفتاری درون سازی شده فرزندان مبتلابه اختلال طیف اتیسم موثر بود و می‌توان از این رویکرد در جهت کاهش مشکلات روان‌شناختی فرزندان مبتلابه اختلال طیف اتیسم بهره برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of the couple therapy program with a cognitive-behavioral approach on the internalized behavioral problems of 10-15-year-old children with autism spectrum disorder

نویسندگان [English]

  • Homa Kheirkhah 1
  • Masoud Golam-Ali Lavasani 2
  • gholamali afrooz 3
1 PhD student, Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of implementing a couple therapy program based on the cognitive-behavioral approach on parents and reducing the internalized behavioral problems of students with autism spectrum disorder.
Methods: The current research design is semi-experimental using a pre-test, post-test and follow-up design with the control group. The statistical population in this research is all parents of male students aged 10 to 15 with autism in Mashhad. The sampling method was accessible and included 58 eligible parents who have children with internalized behavioral problems, who were selected from the parents of Tabsem State Center and Mehr Amin Private Clinic and separated and placed into two experimental and control groups. the data were analyzed using analysis of variance with repeated measurements and Spss.22 software.
Results: The results showed that implementing a couple therapy program with a cognitive-behavioral approach on parents was significantly effective in reducing internalized behavioral problems (F=29.48, P<0.001) of children with autism.
Conclusion: It can be concluded that the couple therapy program with a cognitive-behavioral approach was effective on the internalized behavioral problems of children with autism spectrum disorder and this approach can be used to reduce the psychological problems of children with autism spectrum disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • couple therapy
  • cognitive-behavioral approach
  • behavioral problems

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1402
  • تاریخ دریافت: 30 فروردین 1402
  • تاریخ بازنگری: 29 شهریور 1402
  • تاریخ پذیرش: 08 دی 1402