اثربخشی واقعیت درمانی بر رفتار منطقی و بهزیستی روانشناختی زنان متاهل ۳۰ تا ۴۵ ساله شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه مشاوره، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی-تکنولوژی آموزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

10.22034/aftj.2023.379925.1890

چکیده

هدف پژوهش حاضر، اثربخشی واقعیت درمانی بر رفتار منطقی و بهزیستی روانشناختی زنان متاهل ۳۰ تا ۴۵ ساله شهر کرمان بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون _ پس‌آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری شامل زنان متاهل 30 تا 4۵ ساله مراجع کننده به مرکز مشاوره دامون شهرکرمان بود. روش نمونه گیری به صورت در دسترس و نمونه تحقیق شامل 1 گروه کنترل و 1گروه آزمایش که تعداد هر گروه 20 نفر بود. ابزار مورداستفاده در پژوهش شامل پرسش نامه بهزیستی روانشناختی کارل(1989)، پرسشنامه رفتار منطقی-شرکی و وایتمن (1997) و تجزیه‌وتحلیل داده‌های این پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی بود و در بخش آمار توصیفی از توصیف ویژگی‌های نمونه‌های تحقیق در قالب شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی مانند میانگین، واریانس و انحراف معیار استفاده شد. در بخش آمار استنباطی با توجه به طرح تحقیق از آزمون‌های پارامتریک و نرمال بودن توزیع داده‌ها، از آزمون شاپیرو، از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره برای فرضیه اصلی و تحلیل کوواریانس تک متغیره برای فرضیه‌های فرعی استفاده شد و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSSنسخه‌ی 24 استفاده شد. یافته ها نشان داد واقعیت درمانی بر رفتار منطقی زنان متاهل ۳۰ تا ۴۵ ساله شهر کرمان در سطح کمتر از 05/0 اثرگذاری می باشد و اندازه اثر این شیوه درمانی بر رفتار منطقی46/0 می باشد واقعیت درمانی بر رفتار منطقی و بهزیستی روانشناختی زنان متاهل ۳۰ تا ۴۵ ساله شهر کرمان اثرگذار می باشد و اندازه اثر این شیوه درمانی بر بهزیستی روانشناختی 43/ 0 می باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of reality therapy on rational behavior and psychological well-being of married women aged 30 to 45 in Kerman

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Tadayon Tajabadi 1
  • Forough Jafari 2
  • Elham Fariborzi 3
1 Department of Counseling, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Counseling, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences-Educational Technology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this research was to assess the effectiveness of reality therapy on rational behavior and psychological well-being in married women aged 30 to 45 years in the city of Kerman. Method: This was a quasi-experimental study, utilizing a pre-test, post-test design with a control group. The population consisted of married women aged 30 to 45 years who attended the Damoon Counseling Center in Kerman. The sampling method was accessible, and the study sample included one control group and one experimental group, each consisting of 20 individuals. The tools used in the study included the Ryff Psychological Well-Being Questionnaire (1989), the Rational Behavior Questionnaire by Whitman (1997). Data analysis was conducted in two parts: descriptive and inferential statistics. In the descriptive part, the characteristics of the sample were described using central tendency and dispersion indices such as mean, variance, and standard deviation. In the inferential statistics section, considering the research design, parametric tests and the normal distribution of data, Shapiro's test, and univariate analysis of covariance were used for the main hypothesis and sub-hypotheses, respectively. SPSS software version 24 was utilized for data analysis. Results: The findings indicated that reality therapy had a significant effect on the rational behavior of married women aged 30 to 45 years in Kerman at a level below 0.05, with an effect size of 0.46. Reality therapy also had a significant impact on both rational behavior and psychological well-being of these women, with an effect size of 0.43 on psychological well-being. Conclusion: Therefore, reality therapy can be used to improve psychological well-being and enhance rational behavior in married women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reality therapy
  • rational behavior
  • psychological well-being
اسدزاده، نیما.، مکوندی، بهنام.، عسکری، پرویز.، پاشا، رضا.، و نادری، فرح. (1398). اثربخشی واقعیت‌درمانی بر سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان‌شناختی و خودانتقادی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. مجله دست آوردهای روان شناختی، 26(2): 178-159.
بزرگ‌ پورنیازی، نسرین.، و عمویی، فتانه.، و صالحی عمران، ابراهیم. (1398). اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر بهزیستی روانشناختی در سالمندان شهرستان بابل، نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت، تهران،
تقی پور، علی.، مشکی، مهدی.، و میرزایی، نسیم. (۱۳۹۵). پیش‌بینی رفتار خودمراقبتی با استفاده از نظریه عمل منطقی توسعه‌یافته در زنان دیابتی نوع دو مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی-درمانی دولتی شهر مشهد. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. ۴ (۲) :۱۲۰-۱۲۹
حسین زاده، زهرا.، قربان شیرودی، شهره.، خلعتبری، جواد.، و رحمانی، محمدعلی. (۱۴۰۰). مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی با رویکرد واقعیت درمانی بر باورهای ارتباطی و انتظارات زناشویی زوجین. سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی. ۳ (۲) :۱-۱۳
رحیمیان، حوریه بانو. (1399). نظریه و روش‌های مشاوره وروان درمانی. تهران: نشر مهرداد.
زنجانی طبسی، رضا. (1393). ساخت و هنجاریابی مقدماتی آزمون بهزیستی روانشناختی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
عارفی مژگان، گنجوری مرضیه. (۱۳۹۶). تاثیر آموزش مبتنی بر واقعیت‌ درمانی بر بهزیستی ‌روان‌شناختی دانش‌آموزان ناشنوا. فصلنامه مددکاری اجتماعی. ۶ (۱) :۲۱-۲۸
فیروزبخت، مهرداد. (1399). اریک برن، بنیان گذار تحلیل رفتار متقابل. تهران: دایره
ماتویچوک، والتر. (1400). رفتار درمانی عقلانی هیجانی. ترجمه سپیده لامعی. تهران: آذرفر
مرادی، امید.، محمدی، شاهرخ.، شفیع آبادی، عبدالله.، و احمدیان، حمزه. (1400). مقایسه اثربخشی زوج درمانی ساختاری و زوج درمانی به شیوه تصمیم گیری مجدد بر بهزیستی روانشناختی زوجین نابارور. زن و جامعه، 12(45).
منعمیان گیتا.، مردانی راد، مژگان.، قنبری پناه، افسانه.، و امیدی، عبدالله. (۱۴۰۰). مقایسه اثربخشی درمان شناختی - وجودی و درمان متمرکز بر شفقت به شیوه گروهی بر بهزیستی روانشناختی زنان مطلقه سرپرست خانوار. فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختی، ۲۰(۹۹)، ۴۳۹-۴۵۲.
References
Arefi Mozhgan, G., & Ganjvari Marziyeh, M. (2017). The Effect of Reality Therapy-Based Education on the Psychological Well-being of Deaf Students. Journal of Social Work, 6(1), 21-28. (In Persian)
Asadzadeh, N., Makundi, B., Askari, P., Pasha, R., & Nadri, F. (2019). The Efficacy of Reality Therapy on Social Adaptation, Psychological Well-being, and Self-criticism in Individuals with Generalized Anxiety Disorder. Journal of Psychological Achievements, 26(2), 159-178. (In Persian)
Bhargava, R. (2013). The use of reality therapy with a depressed deaf adult. Clinical Case Studies, 12(5), 388-396.
Boolding, R. (2009). The effectiveness of reality therapy on resiliency of divorced women. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 6(2): 160-164.
Bozorg-Pourniazi, N., Emami, F., & Salehi Omran, E. (2019). The Effectiveness of Group Reality Therapy on Psychological Well-being in Elderly People in Babol City. The First Iranian Congress of Positive Psychology, Tehran. (In Persian)
Cory A (2013), The Relationship between Domestic violence against women and irrational beliefs in nursing staff. Journal of nursing Research,39(6):497-505
Emmelkamp, P. M., & Meyerbröker, K. (2021). Virtual reality therapy in mental health. Annual review of clinical psychology, 17, 495-519.
Feldman, R.S(1987). Understanding Psychology.New York: Mc Graze Hill.
Firouzbakht, M. (2020). Eric Berne, the Founder of Transactional Analysis. Tehran: Dayereh Publication. (In Persian)
Frost, S., Kannis-Dymand, L., Schaffer, V., Millear, P., Allen, A., Stallman, H.,... & Atkinson-Nolte, J. (2022). Virtual immersion in nature and psychological well-being: A systematic literature review. Journal of Environmental Psychology, 80, 101765.
Glasser, W & Buolding, R. E (2003). Reality Therapy. www.thomsonedu.com.
Goulding, M., & Goulding, R. (1979). Changing lives through redescision therapy. New York. Grove press.
Hosseinzadeh, Z., Ghorban Shiroodi, S., Khal'atbari, J., & Rahmani, M. A. (2021). Comparing the Effectiveness of Emotionally Focused Couples Therapy and Reality Therapy on Relationship Beliefs and Marital Expectations of Couples. Assessment and Counseling in Psychology, 3(2), 1-13. (In Persian)
Kazan, K., & Dargahi, S. (2016). Effectiveness of reality therapy on emotional, psychological and social well-being of elderly men residing in nursing homes. Aging Psychology, 2(3), 187-194.
Loyd, B.D. (2005). The effectiveness of reality therapy/choice theory principles on high school students` perception of needs satisfaction and behavioral change. International Journal of Reality Therapy, 25(1), 5-9.
Matovichuk, W. (2021). Rational Emotive Behavior Therapy. (S. Lamiee, Trans.). Tehran: Azarfar Publication. (In Persian)
Monemian, G., Mardani Rad, M., Ghanbari Panah, A., & Omidy, A. (2021). Comparing the Effectiveness of Cognitive-Existential Therapy and Compassion-Focused Therapy in Group Format on the Psychological Well-being of Single-Mother Head of Households. Journal of Psychological Sciences, 20(99), 439-452. (In Persian)
Moradi, O., Mohammadi, S., Shafiee Abadi, A., & Ahmadian, H. (2021). Comparing the Effectiveness of Structural Couples Therapy and Couple Decision-Making Therapy on the Psychological Well-being of Infertile Couples. Women and Society, 12(45). (In Persian)
Osipov, G. S., & Panov, A. I. (2021). Planning rational behavior of cognitive semiotic agents in a dynamic environment. Scientific and Technical Information Processing, 48(6), 502-516.
Outar, L., Turner, M. J., Wood, A. G., & Lowry, R. (2018). “I need to go to the gym”: Exploring the use of rational emotive behaviour therapy upon exercise addiction, irrational and rational beliefs. Performance Enhancement & Health, 6(2), 82-93.
Predatu, R., David, D. O., & Maffei, A. (2020). The effects of irrational, rational, and acceptance beliefs about emotions on the emotional response and perceived control of emotions. Personality and Individual Differences, 155, 109712.
Prochaska, F., Noorcras, J.R., (2007). Rational emotive therapy with children and adolescents: a metaanalysis.Journal of Emotional & Behavioral Disorders, 12(4), 222-235.
Rahimian, H. B. (2020). Theory and Methods of Counseling and Psychotherapy. Tehran: Mehredad Publication. (In Persian)
Shiling, K.J.(2004). May. Undergraduate medical education First year medical students stress and coping in a problem-based Learning medical Curriculum. Med Edu.; 38(5):482-495.
Taqipour, A., Mashki, M., & Mirzaei, N. (2016). Predicting Self-care Behaviors Using the Theory of Planned Behavior in Women with Type 2 Diabetes Referring to Government Health Centers in Mashhad. Health Education and Health Promotion, 4(2), 120-129. (In Persian)
Zanjani Tabasi, R. (2014). Construction and Preliminary Standardization of the Psychological Well-being Test. Master's thesis, University of Tehran. (In Persian)