مقایسه اثربخشی درمان نظام‌های خانوادگی بوئن و زوج درمانی مبتنی بر نظام رفتاری تلفیقی بر صمیمیت زوجین و کارکردهای خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

4 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

5 استاد گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.22034/aftj.2023.377143.1862

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان نظام‌های خانوادگی بوئن و زوج‌درمانی مبتنی بر نظام رفتاری تلفیقی بر صمیمیت زوجین و کارکردهای خانواده در زوج‌های مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهرستان ماهشهر انجام شد. روش: این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از تمامی زوج‌هایی که به دلیل مشکلات زناشویی، به مراکز مشاوره شهر ماهشهر مراجعه نمودند. از میان جامعه آماری تعداد 30 زوج به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند، این 30 زوج به روش نمونه‌گیری تصادفی در سه گروه جایی داده شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش، درمان نظام‌های خانوادگی بوئن، زوج‌درمانی مبتنی بر نظام رفتاری تلفیقی، پرسشنامه صمیمیت زناشویی اولیاء (1385)، پرسشنامه کارکرد خانواده اپشتاین، بالدوین و بیشاب (1983) بود. پردازش داده‌های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس) انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین سه گروه در متغیرهای صمیمیت زناشویی و کارکرد خانواده تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بدین معنی که درمان نظام‌های خانوادگی بوئن و زوج درمانی مبتنی بر نظام رفتاری تلفیقی بر روی این متغیرها تاثیر معنادار دارند. نتیجه گیری: درمان نظام‌های خانوادگی بوئن و زوج‌درمانی مبتنی بر نظام رفتاری تلفیقی بر صمیمیت زناشوئی و کارکرده خانواده اثربخشی متفاوتی با هم نداشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing The Effectiveness Of Bowen Family Systems Therapy And Couples Therapy Based On Integrated Behavioral System On The Intimacy Of Couples And Family Functions In Couples Referring To Counseling Centers In Mahshahr City

نویسندگان [English]

 • Sara Bagheri 1
 • Reza Pasha 2
 • Zahra Eftekhar Saadi 3
 • fariba Hafezi 4
 • Farah Naderi 5
1 PhD student in Psychology, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
5 Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of Bowen family systems therapy and couples therapy based on integrated behavioral system on the intimacy of couples and family functions in couples referring to counseling centers in Mahshahr city. This research was a semi-experimental type with pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of this research consisted of all couples who referred to counseling centers in Mahshahr city to marital problems. From among the statistical population, 30 couples who met the criteria for entering the research were selected by available sampling method. The data collection tools in this research were parents' marital intimacy questionnaire (2015), family functioning questionnaire by Epstein, Baldwin& Bishop (1983). Research data processing using descriptive and inferential statistics (covariance analysis) were used to analyze the data. The results showed that there is a significant difference between the three groups in the variables of marital intimacy and family functioning. This means that the treatment of Bowen's family systems and couple therapy based on integrated behavioral system have a significant effect on these variables. Bowen's family systems therapy and couple therapy based on integrated behavioral system did not have different effectiveness on marital intimacy and family functioning.

کلیدواژه‌ها [English]

 • couple intimacy
 • family functioning
 • Bowen family systems therapy
 • couple therapy based on integrated behavioral system

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1402
 • تاریخ دریافت: 26 آذر 1401
 • تاریخ بازنگری: 08 شهریور 1402
 • تاریخ پذیرش: 11 شهریور 1402