مقایسه اثربخشی موسیقی درمانی، حرکات موزون و نقاشی درمانی بر میزان طرحواره بی اعتمادی / بدرفتاری زنان دارای علائم افسردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی و مشاوره، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی و مشاوره، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

10.22034/aftj.2023.376051.1855

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه تأثیر موسیقی درمانی، حرکات موزون و نقاشی درمانی بر میزان طرحواره بی اعتمادی/ بدرفتاری در زنان دارای علائم افسردگی 20 الی 30 ساله مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون می باشد. جامعه آماری شامل کلیه زنان دارای علائم افسردگی 20 الی 30 ساله مراجعه کننده به چهار مرکز مشاوره در شهر تهران یود که از میان آن ها 60 نفر که واجد شرایط شرکت در پژوهش بودند به صورت هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی ساده در چهار گروه (3 گروه آزمایش و یک گروه کنترل) جایگزین شده و مداخلات بر اساس پروتکل درمانی (موسیقی درمانی و حرکات موزون، نقاشی درمانی) در 8 جلسه برای گروه های آزمایش صورت گرفت و گروه کنترل مداخله ای را دریافت نکرد. برای بررسی فرضیه ها از پرسشنامه طرحواره های ناسازگار یانگ (1988) (فرم کوتاه 90 سؤالی) استفاده شد. به‌منظور تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آماری توصیفی و استنباطی، آزمون کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد بین اثربخشی موسیقی درمانی، نقاشی درمانی و رقص درمانی بر میزان طرحواره بی اعتمادی/ بدرفتاری در زنان دارای علائم افسردگی 20 الی 30 ساله مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران تفاوت وجود ندارد(000/0 = p). می توان نتیجه گرفت از آنجا که هر سه شیوه موسیقی درمانی، نقاشی درمانی و حرکات موزون از شیوه های هنر درمانی می باشند، لذا هر سه شیوه بر طرحواره بی اعتمادی/بدرفتاری تأثیر داشته و در عین حال در میزان تأثیرگذاریشان با یکدیگر تفاوت قابل ملاحظه ای ندارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of music therapy, dance therapy and painting therapy on the level of mistrust/misbehavior schema of women with depressive symptoms

نویسندگان [English]

 • Zohreh Arabzadeh 1
 • Ali Naghi Aghdasi 2
 • Hossein Rostami 2
 • Ahad Ahangar 3
1 PhD student, Department of Psychology and Counseling, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology and Counseling, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences and Psychology, Faculty of Literature and Human Sciences, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of comparing the effect of music therapy, dance therapy and painting therapy on the level of distrust/misbehavior schema in women with depressive symptoms aged 20 to 30 years who referred to counseling centers in Tehran. This research is applied in terms of purpose and in terms of semi-experimental method with a pre-test-post-test design. The statistical population includes all women with symptoms of depression between the ages of 20 and 30 who refer to four counseling centers in the city of Tehran, among which 60 people who were eligible to participate in the research were purposefully selected and randomly divided into four groups ( 3 experimental groups and a control group) were replaced and the interventions based on the treatment protocol (music therapy and dance therapy, painting therapy) were performed in 8 sessions for the experimental groups and the control group did not receive any intervention. Yang's (1988) Inconsistent Schemas Questionnaire (short form of 90 questions) was used to check the hypotheses. In order to analyze the data, descriptive and inferential statistical indicators, covariance test were used. The results showed that there is no difference between the effectiveness of music therapy, painting therapy and dance therapy on the level of mistrust/misbehavior schema in women with depression symptoms aged 20-30 years old who referred to counseling centers in Tehran (p = 0.000). It can be concluded that since all three methods of music therapy, painting therapy and dance therapy are art therapy methods, therefore, all three methods have an effect on the mistrust/misbehavior schema, and at the same time, there is a significant difference in the degree of their influence. they don't have

کلیدواژه‌ها [English]

 • mistrust/misbehavior schema
 • music therapy
 • painting therapy
 • dance therapy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1402
 • تاریخ دریافت: 18 آذر 1401
 • تاریخ بازنگری: 14 مرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 08 دی 1402